Hemsidan Webbnyheter Rapport: Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

Rapport: Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

tiedote / pressmeddelande
10-05-2012

De metoder som det nuvarande finländska utbildningssystemet erbjuder räcker inte till för att upprätthålla den för samhället oerhört viktiga kompetens som finns hos den delen av arbetskraften som består av personer med högre utbildning. Metoderna är inte heller flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer
fram. Det framkommer i den färska så kallade KYTKÖS-slutrapporten som lyfter fram behovet av att stärka studievägarna för toppexperter, parallellt med behovet av att upprätthålla den allmänna kompetensnivån.

Trots att det inom olika branscher i Finland redan länge funnits välorganiserade strukturer
för fortbildning och kompletterande utbildningar för anställda med högre utbildning, saknas mer allmänna strukturer för att säkra att dessa personer upprätthåller och utvecklar sin kompetens.

I rapporten föreslås en modell för fortbildning och kompletterande utbildning som omfattar fyra nivåer. Nivå ett omfattar separata kurser som inte medför någon yrkesbeteckning. Nivå två omfattar specialiseringsutbildningar som kompletterar en högskoleexamen, och kan enligt den föreslagna modellen även medföra examen. Nivå tre omfattar examina på magisternivå som avläggs av personer som redan har arbetserfarenhet (executive master och högre YH-examina). Nivå fyra omfattar yrkesinriktade licentiatexamina, och kan sammanhänga med specialkompetens på olika verksamhetsområden (t.ex. specialpsykolog).

Enligt arbetsgruppen är det utbildningspolitiskt sett ändamålsenligt att erbjuda gratis
studierätt till studerande som avlägger en första examen, men högskoleexamina bör också kunna tas i bruk för avgiftsbelagda fortbildningar och kompletterande utbildningar som riktar sig till personer som redan har avlagt en högskoleexamen.

Syftet med KYTKÖS-projektet har varit att kartlägga modeller på internationell nivå för att utveckla fortbildningen för och kompetensen hos personer med högre utbildning samt att skissera upp eventuella finländska modeller.

KYTKÖS-projektets slutrapport (på finska)

Hemsidan Webbnyheter Rapport: Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling