Hemsidan Pressmeddelanden Programmet Läslust inleds för att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter

Programmet Läslust inleds för att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter

tiedote / pressmeddelande
15-08-2012

Målet med det riksomfattande programmet är att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter samt att främja läsande på fritiden. Målgruppen är barn och unga i ålder 6-16 samt lärare och bibliotekspersonal. Man betonar samarbetet mellan skolor och bibliotek.

Programmet strävar efter att skapa en verksamhetsmodell som utvecklar en mångsidig läs- och skrivfärdighet hos barn och unga. Modellen skall också upprätthålla en kultur som är positivt inställd till läsande och som skall befästas i skolornas och bibliotekens vardag. Programmet förverkligas under 2012-2015.

Programmet finansieras av utbildningspolitiska samt kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet. För förverkligandet av programmet står humanistiska och pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs universitet. Det här skapar förutsättningar för en ingående utveckling av undervisningen i läskunskap och för att ändra verksamhetskulturen i en inlärningsmiljö som omfattar bl.a. undervisnings- och kulturväsendet, allmänna bibliotek, skolor samt regionala och riksomfattande organisationer som styr bildningsväsendet.

Läs- och skrivfärdigheten har blivit sämre - läsning på fritiden har minskat

Finländska unga är bra på att läsa. Det är dock oroväckande att nivån på ungas läs- och skrivfärdigheter har sjunkit och att skillnaderna inom den utbildningsmässiga jämlikheten och likvärdigheten har vuxit. Också intresset för att läsa har minskat.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson betonar att det är vars och ens rättighet i vårt samhälle att uppnå en god läsfärdighet.

- Läskunnighet är en grundfärdighet i informationssamhället. Därför bör varje medborgare uppnå en tillräckligt god läskunnighet och skillnaderna i läs- och skrivfärdigheterna måste minskas. Programmet Läslust och det breda samarbetet mellan olika aktörer ökar det utbildningsmässiga jämlikheten. Programmets åtgärder minskar de skillnader som beror på kön eller socioekonomisk bakgrund i fråga om läs- och skrivfärdighet.

Enligt kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki är det särskilt viktigt att stärka läs och skrivkunskapen bland språk- och kulturminoriteters unga samt hos dem som av någon orsak behöver särskilt stöd.

- Mångsidig läs- och skrivfärdighet är en förutsättning för ett fullvärdigt samhällsdeltagande. Läs- och skrivfärdighet är ett redskap för inlärning och för att tillgodose sig information samt för att uttrycka sig själv och för ett kulturellt deltagande. Vid sidan av utbildningssystemet spelar biblioteksväsendet en viktig roll i fråga om att upprätthålla och utveckla läs- och skrivfärdighet samt för att främja läsande på fritiden. Programmet Läslust svarar på regeringsprogrammets mål att stöda utvecklandet av biblioteksverksamheten och att främja samarbetet mellan skolor och bibliotek.

Ytterligare information:
- överinspektör Heli Jauhola, utbildningspolitiska avdelningen, UKM, tfn 0295 3 30122
- projektplanerare Leena Rantala, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen, UKM, tfn 0295 3 30269
- projektchef Eeva Kurttila-Matero, humanistiska fakulteten, Uleåborgs universitet, tfn 050 5255 576

Hemsidan Pressmeddelanden Programmet Läslust inleds för att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter