Hemsidan Pressmeddelanden

Politiska ungdomsorganisationers medlemsregister granskas på plats

tiedote / pressmeddelande
15-05-2012

Undervisnings- och kulturministeriet låter granska medlemsregistren för de ungdomsorganisationer som fått statsunderstöd under åren 2008-2012 med tanke på förutsättningarna för att få statsunderstöd. Vid granskningen går man igenom organisationernas medlemsförteckningar.

Granskningen genomförs av direktör Georg Henrik Wrede och överinspektör Immo Parviainen vid ministeriets ungdomsenhet. Granskningarna utförs i organisationernas utrymmen.

Antalet medlemmar och åldersstrukturen spelar en central roll då man utvärderar behörigheten för de politiska ungdoms- och studentorganisationernas statsunderstöd. Då understöden delas ut betonas kvaliteten, omfånget och effektiviteten i organisationernas verksamhet. Kriteriet vid utdelningen av statsunderstöd är inte i första hand antalet medlemmar.

Eftersom det i offentligheten har spekulerats om huruvida antalet medlemmar i medlemsregistren stämmer, är undervisnings- och kulturministeriet förpliktigat att utföra en granskning av organisationernas rätt till statsunderstöd och förutsättningarna för att få statsunderstöd på basis av de uppgifter som finns i medlemsregistren.

Organisationernas uppdaterade medlemregister samt de ändringar som skett i medlemskåren under 2008-2011 kommer att granskas. Meningen med granskningen är att utreda hur den medlemsförteckning som bildats enligt föreningslagen har gjorts upp och hur den har ändrats. Man kommer att gå igenom föreningens stadgar och styrelsens protokoll samt motsvarande dokument i det omfång som granskningen förutsätter.

Under arbetet är det möjligt att det sker en precisering gällande vilka ifrågavarande helheter som granskas i föreningen.


Ytterligare information:
- överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 3 30129
- regeringsrådet Tuula Lybeck, tfn 0295 3 30201
Hemsidan Pressmeddelanden