Hemsidan Pressmeddelanden Pemar stad returnerar obefogad finansiering av läroavtalsutbildning

Pemar stad returnerar obefogad finansiering av läroavtalsutbildning

tiedote / pressmeddelande
02-05-2012

Undervisnings- och kulturministeriet kräver att Pemar stad betalar totalt 4 260 247,05 euro för obefogad statsandelsfinansiering för läroavtalsutbildning. Ministeriet anser att Pemar stad under åren 2007-2008 har ordnar läroavtalsutbildning som förbereder för grundexamen i logistik mot ett flertal centrala bestämmelser som gäller läroaltalsutbildning och hur den ordnas. Pemar stad returnerar den obefogade finansieringen till ministeriet.

Pemar stad kom 2008 med ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om återbetalning av obefogade förmåner. På basis av de utredningar som gjorts av ministeriet samt det material som Pemar stad bidragit med anser ministeriet att de brister och fel som uppdagats i läroavtalsutbildningen som förbereder för grundexamen i logistik, och som ordnas av Pemar stad, till sitt omfång är så stora att de läroavtal som angivits som grund för statsandelsfinansiering som utbetalats för 2007-2008 inte uppfyller de förutsättningar som anges i lagstiftningen som gäller läroavtalsutbildning och dess finansiering. Av den anledningen är summan som skall återbetalas större än den som Pemar stad föreslog för ministeriet.

De läroavtal som ingåtts med Pemar stad saknade personliga studieprogram. Därutöver har Pemar stad i sin helhet externaliserat myndighetsuppgifter i anslutning till läroavtalsutbildningen till sina samarbetspartners. De som deltagit i läroavtalsutbildningen har också varit erfarna chaufförer och deras utbildningsbehov har inte varit förknippat med att avlägga yrkesinriktad grundexamen.

De obefogade förmåner som utbetalats till Pemar stad under 2007-2008 uppgår totalt till 5 960 247,05 euro. Undervisnings- och kulturministeriet sänkte summan som skall återbetalas med 1,7 miljoner euro. Pemar stad skall således betala 4 260 247,05 euro.

Beslut 2.5.2012

Ytterligare information: direktör Mika Tammilehto tfn (09) 160 77391, 0400 425522

Hemsidan Pressmeddelanden Pemar stad returnerar obefogad finansiering av läroavtalsutbildning