Hemsidan Pressmeddelanden Centralkommissionen för konst omvandlas till Centret för konstfrämjande

Centralkommissionen för konst omvandlas till Centret för konstfrämjande

tiedote / pressmeddelande
31-05-2012

Regeringen har avlåtit en proposition med förslag till lag om Centret för konstfrämjande. Centret för konstfrämjande skall enligt förslaget fungera som en myndighet under undervisnings- och kulturministeriet och ha regionala verksamhetsställen.

I anslutning till centret ska det finnas förtroendeorgan med självständig beslutanderätt, nämligen konstrådet, statliga konstkommissioner, regionala konstkommissioner och särskilda nämnder.

förtydligas genom att förtroendeorganens bedömningsuppgifter och centrets myndighetsuppgifter separeras från varandra. Konstkommissionsväsendet blir handlingskraftigare och förvaltningen blir enhetligare. Även beslutfattandet blir mer transparent. I och med reformen kommer man i lagstiftningen att införa rätten att besvära sig över beslut om statsunderstöd och stipendier.

Förutom konstfrämjande uppgifter ska centret sköta vissa kulturfrämjande uppgifter. Uppgifterna förnyas också på så vis att centret får en större mängd uppgifter där det förutsätts självständigt beslutsfattande och aktiv verksamhet. Centret får en direktör som utses för viss tid.

Förtroendeorganen på både riksnivå och regional nivå bevaras. statliga och regionala
konstkommissioner. Kommissionerna ska besluta i ärenden som rör stipendier och priser till konstnärer och konstnärsgrupper. Konstkommissionerna ska även vara verksamma som expertorgan. Kommissionerna utses konstrådet och deras mandatperiod är två år.

Konstrådet fungerar som undervisnings- och kulturministeriets konstpolitiska expertorgan i fråga om konstpolitiska riktlinjer. Konstrådet beslutar om de statliga konstkommissionernas ansvarsområden och antal. Konstrådet utser också medlemmarna för statens och de regionala konstkommissionerna. Dessutom gör konstrådet framställningar om titeln akademiker. Konstrådet utses av undervisnings- och kulturministeriet för tre år i sänder.

I och med reformen ändras också lagen om statens konstnärsstipendier och lagen om utveckling av regionerna.

Ytterligare information:
-direktör Tuula Lybeck (UKM), tfn 0295 3 30201
Hemsidan Pressmeddelanden Centralkommissionen för konst omvandlas till Centret för konstfrämjande