Hemsidan Pressmeddelanden Universitetens finansiering förnyas från och med ingången av 2013

Universitetens finansiering förnyas från och med ingången av 2013

tiedote / pressmeddelande
19-04-2012

Universitetens finansiering reformeras från och med ingången av 2013. Den nya finansieringsmodellen betonar kvalitet, genomslagskraft, produktivitet och internationalisering. Statsrådet fattade idag beslut om ändring av statsrådets förordning om universiteten.

Framöver bestäms 75 procent på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft och 25 procent på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål. Satens finansiering av universiteten beviljas särskilt på basis av avlagda examina, studiepoäng, antalet vetenskapliga publikationer samt den konkurrensutsatta finansieringen av forskningen.

Den finansiering som beviljas på basis av finansieringsmodellen riktas fortsättningsvis till universiteten som en helhet där varje universitet fattar beslut om hur finansieringen fördelas internt.

Finansieringsmodellen baserar sig på ett enhälligt förslag av undervisningsministeriet och universitetens arbetsgrupp. Reformen av finansieringsmodellen inverkar på de förhandlingar som förs under våren 2012 mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten.

Den statliga finansiering som under 2012 enligt universitetslagen riktas till universiteten uppgår till över 1,8 miljarder euro, vilket täcker ca två tredjedelar av universitetens helhetsfinansiering. Genom grundfinansieringen tryggas universitetens förutsättningar för långsiktig utveckling samt de resurser som krävs för att universiteten ska kunna sköta de uppgifter som lagen föreskriver. Med den nya finansieringsmodellen vill man uppmuntra universiteten att, vid sidan av att profilera sig och förbättra kvaliteten, också bedriva produktiv och ekonomisk verksamhet.

Universitetens nya finansieringsmodell (pdf)

Ytterligare information: regeringsrådet Eerikki Nurmi, tfn 09 160 77077

---

Arbetsgruppspromemorian bakom arbetsgruppens arbete Ett kvalitetsinriktat, internationellt, profilerat och verkningsfullt universitet – förslag till finansieringsmodell för universiteten fr.o.m. år 2013 (på finska)
Hemsidan Pressmeddelanden Universitetens finansiering förnyas från och med ingången av 2013