Etusivu Tiedotteet Ministeri Arhinmäki: ILO 169 -sopimus tärkeä saamelaisille ja koko Suomelle

Ministeri Arhinmäki: ILO 169 -sopimus tärkeä saamelaisille ja koko Suomelle

tiedote
12-04-2012

- Pidän ILO 169 -sopimuksen ratifioimista erittäin tärkeänä sekä saamelaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi että saamelaisten alkuperäiskulttuurin maallemme ja sen valtaväestölle tarjoaman korvaamattoman kulttuurisen rikkauden vuoksi, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki puhuessaan torstaina 12.4. Tarinoita Pohjoisesta -seminaarissa Inarissa.

Arhinmäki muistutti myös hallitusohjelman tavoitteesta ratifioida kyseinen sopimus tällä hallituskaudella. ILO 169 on tärkeimpiä alkuperäiskansoja koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

-Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan oikeuksien osalta ei ole ratifiointia estäviä säädöksiä. Saamelaiskulttuurin edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat hengeltään ILO 169 -sopimuksen mukaisia.

Arhinmäki muistutti perustuslakiin kirjatusta saamelaisten oikeudesta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

- Valtion talousarvioon saamenkielisen kulttuurin tukemiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan varattu erityinen määräraha on osa saamelaisiin kohdistuvaa myönteistä erityiskohtelua, jonka avulla varmistetaan, että tietty minimimäärä taiteen ja kulttuurin tuista käytetään saamelaiskulttuurin edistämiseen. Saamelaistaiteilijoiden asemassa on silti edelleen parannettavaa, Arhinmäki totesi.

Ministeri Arhinmäen mukaan suomalaisten velvollisuus on vaalia pieniä, uhanalaisia saamelaiskieliä, joilla on meille korvaamaton kulttuuriarvo.

- Jos kieli katoaa, me menetämme korvaamatonta kulttuuriperintöä: emme vain sanoja ja kielen rakenteita, vaan myös ajattelua, käsityksiä ja kokemuksia maailmasta, maailmankuvia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on omalla hallinnonalallaan ottanut vakavasti tämän oikeuden – ja velvollisuuden – ylläpitää ja kehittää kieltä ja kulttuuria.

Arhinmäki muistutti puheessaan tuoreesta saamen kielen elvyttämiseksi laaditusta toimenpideohjelmasta, jonka mukaan saamen kielen elpyminen edellyttää mm. saamelaistaiteen ja -kulttuurin tuen kehittämistä, Saamelaismuseon tilojen laajentamista ja saamelaisasiantuntemuksen vahvistamista valtion taiteenedistämisjärjestelmässä vertaisarvioinnin turvaamiseksi. Toimilla halutaan myös lisätä saamelaisten mahdollisuuksia vaikuttaa täysipainoisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaan.

Arhinmäki korosti kuitenkin, etteivät viime vuosien toimenpiteet vielä takaa saamen kielten säilymistä.

- Saamen kielten asema on edelleen uhanalainen, ja koltansaamen ja inarinsaamen asema vakavasti uhanalainen.

Arhinmäen mukaan alkuperäiskansojen kulttuuri on muodoiltaan ja sisällöltään syvästi sidoksissa myös siihen, että perinteiset elinkeinot säilyvät elävinä.

- Saamelaisalueilla se merkitsee yhteyttä esi- ja isovanhempien kulttuuriperintöön ja tietoon, porolaitumiin, kalavesiin, metsästysmaihin, kieleen, arvoihin ja yhteisöjärjestelmään. Saamelaisilla on kestävän kehityksen elämäntavan osaajina paljon perinteistä tietoa, joka voi myös hyödyttää valtakulttuuria ilmastonmuutoksen oloissa ja kulttuurisen kestävyyden kehittämisessä.

Lisätietoja:
-erityisavustaja Anna Tulusto, puh. 040 148 6502

____________

Minister Arhinmäki: ILO 169-soahpamuš dehálaš sápmelaččaide ja olles Supmii

- Anán ILO 169-soahpamuša ratifiserema earenoamáš dehálažžan sihke sámiid kultuvrralaš rivttiid ollašuvvama dihte ja dan buhttemeahttun kultuvrralaš riggodaga dihte, maid sámiid álgoálbmotkultuvra fállá sihke min riikii ja dan váldoálbmogii, dajai kultuvra- ja valáštallanminister Paavo Arhinmäki sáhkavuorustis duorastaga 12.4. Tales from the North- semináras Anáris.

Arhinmäki muittuhii maid ráđđehusprográmma mihttomearis ratifiseret máinnašuvvon soahpamuša dán ráđđehusbadji áigge. ILO 169 lea okta dain deháleamos álgoálbmogiid guoskevaš riikkaidgaskasaš soahpamušain.

-Oahpahus- ja kulturministeriija hálddahussurggiid vuoigatvuođaid bealis eai leat mearrádusat, mat eastadivčče ratifiserema. Dat doaimmat, mat leat dahkkon sámekultuvrra gárgeheapmái leat leamaš seamma vuoiŋŋas ILO 169-soahpamušain.

Arhinmäki muittuhii vuođđoláhkii čállon sámiid vuoigatvuođas álgoálbmogin doalahit ja gárgehit iežaset giela ja kultuvrra.

- Stáhta bušehttii lea várrejuvvon sierra mearreruhta sámegielat kultuvrra doarjumii ja sámeorganisašuvnnaid doibmii ja dat lea oassin sámiide guoskevaš positiivvalaš earenomášmeannudeami, mainna sihkkarasto, ahte dihto minimamearri dáidaga ja kultuvrra doarjagis geavahuvvo sámekultuvrra gárgeheapmái. Sámedáiddáriid sajádagas lea liikka ain buoridanmunni, Arhinmäki gávnnahii.

Minister Arhinmäki mielde suopmelaččaid geatnegasvuohta lea gáhttet unna, áittavuloš sámegielaid, main lea midjiide buhttemeahttun kulturárvu.

- Jus giella jávká, mii massit oasi buhttemeahttun kulturárbbis. Eat masse dušše sániid ja giela ráhkkanusaid, muhto maid jurddašeami, áddejumiid ja vásáhusaid máilmmis, máilmmigovaid. Oahpahus- ja kulturministeriija lea iežas hálddahussuorggis váldán duođas dan vuoigatvuođa ja geatnegasvuođa – doaladit ja gárgehit giela ja kultuvrra.

Arhinmäki muittuhii sáhkavuorustis varas sámegiela ealáskahttinprográmmas, mas daddjo ahte sámegiela ealáskahttin eaktuda ee. sámedáidaga ja –kultuvrra doarjaga gárgeheami, Sámemusea lanjaid viiddideami ja sámeáššedovdamuša nanosmahttima stáhta dáidagaovddidanortnegis sihkkarastindihti bálddalasárvvoštallama. Doaimmaiguin háliidit maid lasihit sápmelaččaid vejolašvuođa váikkuhit olles návccaiguin dáidda- ja kulturpolitihkkii.

Arhinmäki čalmmustahtii goittotge, ahte maŋemuš jagiid doaimmat eai vel sihkkaraste sámegielaid seailuma.

- Sámegielaid sajádat lea ain áittavuloš, ja nuortalaš- ja anárašgielaid sajádat lea duođalaččat áittavuloš.

Arhinmäki oaidná ahte álgoálbmogiid kultuvra lea hámiid ja sisdoaluid bealis čiekŋalit čatnon maid dasa, ahte árbevirolaš ealáhusat seilot ealasin.

-Sámeguovllus dat meidne oktavuođa máttuid kulturárbái ja dieđuide, guohtuneatnamiidda, guollečázádagaide, meahcástaneatnamiidda, gillii, árvvuide ja servodatortnegii. Sámit leat čeahpit suvdilis gárgeheami eallinvuogis ja sis lea ollu árbevirolaš diehtu, mii maid sáhttá ávkin váldokultuvrii dálkkádatrievdama dilis ja kultuvrralaš suvdilisvuođa gárgeheamis.

Lassedieđut:
-earenoamáš veahkeheaddji Anna Tulusto, tlf. 040 148 6502

_____________

Minister Arhinmäki: ILO 169 -sopâmuš tehálâš sämmiláid já ubâ Suomân 

- Anam ILO 169 -sopâmuš ratifisistem uáli tehálâžžân nuuvt sämmilij kulttuurlâš vuoigâdvuođâi olášutmân ko sämmilij algâkulttuur Suomân já ton válduáálmugân faallâm mittedmettum kulttuurlâš riggoduv keežild, eeđâi kulttuur- já valastâllâmuminister Paavo Arhinmäki, ko sáárnui tuorâstuv 12.4. Tarinoita Pohjoisesta -seminaarist Anarist.

Arhinmäki muštottij še haldâttâsohjelm ulmeest ratifisistiđ nomâttum sopâmuš taan haldâttâspaajeest. ILO 169 lii ohtâ tehálumosijn algâaalmugijd kyeskee aalmugijkoskâsijn sopâmušâin. 

- Máttááttâs- já kulttuurministeriö haldâšemsyergi vuoigâdvuođâi uásild iä lah ratifisistem estee asâttâsah. Sämikulttuur oovdedmân toohum tooimah láá vuoiŋâs peeleest ILO 169 -sopâmuš miäldásiih.

Arhinmäki muštottij vuáđulaahân kirjejum sämmilij vuoigâdvuođâst algâaalmugin paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur. 

- Staatâ budjetân sämikielâlâš kulttuur tuárjumân já sämiseervij tooimân väridum sierânâs meriruttâ lii uási sämmiláid čyeccee mietimielâlâš sierânâskohtâlem, mon vievâst puáhtá visásmittiđ, et tiätu minimimeeri taiduu já kulttuur torjuin kiävttoo sämikulttuur oovdedmân. Sämitaaidârij sajattuvâst lii liijká ain-uv pyeredem vääri, Arhinmäki eeđâi.

Minister Arhinmäki mield syemmilij kenigâsvuotâ lii tipšođ uccâ, uhkevuálásijd sämikielâid, main lii mijjân mittedmettum kultuurárvu. 

- Jis kielâ láppoo, te mij monâttep mittedmettum kulttuuräärbi: ep tuše saanijd já kielâ ráhtusijd, pic meid jurdâččem, ibárdâsâid já vuáttámušâid mailmist, maailmkuuvijd. Máttááttâs- já kulttuurministeriö lii jieijâs haldâšemsyergist váldám tuođâlávt taan vuoigâdvuođâ – já kenigâsvuođâ – paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur.

Arhinmäki muštottij savâstis kieskâd rahtum sämikielâ iäláskittem toimâohjelmist, mon mield sämikielâ iäláskem váátá eres lasseen sämitaiduu já -kulttuur torjuu ovdedem, Sämimuseo toimâsoojij vijđedem já sämiaašij tubdâm nanodem staatâ taiduuovdedemvuáháduvâst viärdásâšárvuštâllâm turviimân. Toimâiguin halijdep še lasettiđ sämmilij máhđulâšvuođâid vaikuttiđ tievâslávt taaidâ- já kulttuurpolitiikân.

Arhinmäki tiäduttij kuittâg, et majemui iivij tooimah iä vala täähid sämikielâi siäilum. 

- Sämikielâi sajattâh lii ain-uv uhkevuálásâš, já nuorttâsämikielâ já aanaarsämikielâ sajattâh tuođâlávt uhkevuálásâš.

Arhinmäki mield algâaalmugij kulttuur lii häämis já siskáldâsâs peeleest nanosávt čonnâsâm meid toos, et ärbivuáváliih iäláttâsah siäiluh ellen. 

- Sämikuávlust tot meerhâš ohtâvuođâ madârvanhimij, sehe äijihij já ááhui kulttuuráárbán já tiätun, puásuikuátumáid, kyeličassijd, pivdoenâmáid, kielân, árvoid já siärvusvuáhádâhân. Sämmilijn lii pištee ovdánem eellimvyevi mätten ennuv ärbivuáválâš tiätu, mii puáhtá leđe ävkkin väldikulttuurân šoŋŋâdâhnubástus tiileest já kulttuurlâš nanosvuođâ oovbdedmist.

Lasetiäđuh:
– sierânâsišedeijee Anna Tulusto, puh. 040 148 6502

______________


Minister Arhinmäki: ILO 169 –suåppmõš lij vääžnai sä´mmlaid da obb Lää´ddjânnma

Âânam ILO 169 -suåppmõõžž ratifâ´sttmõõžž aaibâs vääžnai ä´ššen, saa´mi kulttuursaž vuõiggâdvuõđi čõõđtumuššân di saa´mi alggveârlažkulttuur mij jânnma, ko´st jälstep da tõn vä´lddnaroo´de ta´rjjeem jiijjâsnallšem kulttuur ree´ǧǧesvuõđi diõtt, säärnai kulttur- da sporttminister Paavo Arhinmäki, kåå´tt leäi maainste´mmen neljdpeei´v 12.4. Mainnâz tââ´vest seminaarâst - Aanrest.

Arhinmäki muštt’tii še halltõsprograamm täävtõõzzâst, ratifâ´stted kõõččmõõžžâst åårrai suåppmõõõžž tän halltõspââ´jest. ILO 169 lij vääžn’jumuš alggmeeraid kuõskki meeraikõskksaž suåppmõš, jee´res suåppmõõžži lââ´ssen.

- Mätt’tõs- da kultturministeeria vaaldšemvuu´d vuõiggâdvuõđi beä´lnn jiâ leäkku ratifâ´sttmõõžž cõggâmnallšem šiõttõõzz. Sää´mkulttuur ooudâs viikkâm tuåimmtuâi liâ miõđlõsân ILO 169 -suåppmõõžž mie´lddsa.

Arhinmäki muštt’tii vuâđđläkka registõllum saa´mi vuõiggâdvuõđâst alggmeeran ââ´nned da ooudâs viikkâd ǩiõles da kulttuures.

- Riikk täällärvvlõ´sse sää´mǩiõllsaž kulttuur nâânumu´šše da sää´morganisaatiai tuåimmjumu´šše va´rrjum aaibâs mie´rrteä´ǧǧ lij vuä´ss saa´mid tillõvvum positiivlaž spesialâânnmõš, koon vie´ǩǩin praavât, što tiõttum u´ccmie´rr čeäppõõzz da kulttuur tuärjjõõzzin ââ´net sää´mkulttuur ooudâs viikkmõ´šše. Sää´mčeäppnee´ǩǩi staattuuzz kaggmõõžžâst lij veâl pue´reem vuäittmõš, säärnai Arhinmäki.

Minister Arhinmäki saaǥǥi mie´ldd lä´ddlai õõlǥtumuššân li kâ´dded u´cc, vaarvuâlaž sää´mǩiõlid, koin lij mi´jjid ko´rvveete´mes kultturärvv.

- Jõs ǩiõll jäukk, mij mõõntep jiijjâznallšem kultturpreeddan: jeä´p pâi saa´nid da ǩiõl raajõõzzid, tõn mie´ldd jäu´ǩǩe še jorddmõõžž, fi´ttjõõzz da tobddmõõžž maai´lmest, maai´lmjie´llemkaart. Mätt’tõs- da kultturministeeria lij jijjâz vaaldšemvuu´dest välddam tuõđsânji tän vuõiggâdvuõđ – da õõlǥtemvuõđ – ââ´nned da ooudâs viikkâd ǩiõl da kulttuur.

Arhinmäki muštt’tii saaǥǥi mie´ldd sää´mǩiõl jeälltem diõtt rajjum tuåimmtuâjjprograammâst, koon mie´ldd sää´mǩiõl jeälltumuš ouddlâstt jm. sää´mčeäppõõzz da –kulttuur tuärjjõõzz ooudâsviikkmõõžž, Sää´m-mu´zei pääi´ǩi veeidumuužž da sää´mä´šštobddmõõžž ravvumuužž riikk čeäppõsooudâsviikkâmriâššmõõžžâst ve´rddeemärvtõõllmõõžž staaneem diõtt. Tuåimivui´m haa´leet lââ´zzted saa´mi vuäittmõõžžid vaikkted čeäppõs- da kultturpoliti´ǩǩe.

Arhinmäki muštt’tii, što mõõnni ee´jji tuåimmtuâi jiâ veâl staan sää´mǩiõli seillmõõžž.

- Sää´mǩiõli staattus lij veâl vaarvuâlaž, da nuõrttsää´m da aanarsää´m staattus lij veâl jeä´nben vaarvuâlaž.

Arhinmäki saaǥǥi mie´ldd alggmeerai kulttur lij jiijjâznallšemvuõđstes čõnnsest še tõõzz, što ää´rbvuâlaž jie´llemvue´jj seilla.

- Sää´mvuu´din tõt miârkksââvv õhttvuõđ maaddârpuärrsi da puärrsi kulttuurpreeddna da teâttmõ´šše, puäʒʒpääi´ǩid, kue´llčaa´ʒʒid, mie´cstemsõõ´jid, ǩiõ´lle da äärvid da
õhttsažkå´ddriâššmõ´šše. Saa´min liâ ǩeâll’jem jie´llemvue´jj silttee´jen jiânnai ää´rbvuâlaž teâđ, kåå´tt vuäitt še äu´ǩǩeed vä´lddkulttuur ääim-muttâz åårrmõõžžâst da kulttuursaž ǩeâll’jem ooudâsviikkmõõžžâst.

Lââ´ssteâđaid:
-spesialveä´ǩǩteei Anna Tulusto, te´l. 040 148 6502

Etusivu Tiedotteet Ministeri Arhinmäki: ILO 169 -sopimus tärkeä saamelaisille ja koko Suomelle