Hemsidan Pressmeddelanden Samhällsgarantin för unga: utbildning, arbete och målgruppsanpassad service

Samhällsgarantin för unga: utbildning, arbete och målgruppsanpassad service

tiedote / pressmeddelande
15-03-2012

Samhällsgarantin för unga har som mål att säkerställa att unga hittar en väg till utbildning och arbete och därigenom blir delaktiga i samhället. Samhällsgarantin sätts i kraft i sin helhet vid ingången av 2013. Garantin har som mål att tillförsäkra en utbildnings-, praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år.

Samhällsgarantin är ett av spetsprojekten för statsminister Jyrki Katainens regering. Den mellanrapport av arbetsgruppen för samhällsgarantin som överlämnas i dag koncentrerar sig på utvärdering av utbildnings- och sysselsättningsläget för unga samt på förslag som gäller lagstiftning och budget. I förslagen betonas ett tillräckligt antal utbildningsplatser, sysselsättningstjänster för unga samt aktiv delaktighet. Målet är att tjänsterna inom ramen för samhällsgarantin ska utgöra en enhetlig och tydlig helhet med tanke på de unga.

I nästa fas koncentrerar sig arbetsgruppen på att bygga upp samarbete på bred bas för detta projekt som berör hela samhället. Arbetsgruppen anser att ett solidariskt ansvar mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och unga är nödvändigt för att man ska lyckas med samhällsgarantin. Den finländska ungdomsgarantin kommer att basera sig på en Public-Private-People-Partnership-modell, där de unga själva är aktiva aktörer och skapar sin egen framtid.

Utslagningen bland unga har både en mänsklig och en samhällsekonomisk dimension. Det är svårt att verifiera volymen av de mänskliga följderna av utslagning, även om alla kan föreställa sig dessa följder. På samhällsekonomisk nivå påverkar utslagningen bland unga på ett betydande sätt längden på tiderna i arbetslivet och tillgången på arbetskraft. Kostnaderna för den grundläggande försörjningen för en person som hamnat utanför arbetslivet är cirka 750 000 euro under 40 års tid. Dessutom tillkommer indirekta kostnader i form av förlorade skatteinkomster och andra sociala utgifter.

Arbetsgruppens viktigaste förslag
I sin mellanrapport har arbetsgruppen räknat upp de primära åtgärderna för att säkerställa att unga kommer in på utbildning och får arbete och därigenom blir delaktiga i samhället. Förslagen riktar sig till dem som slutfört grundskolan, anmält sig som arbetslösa arbetssökande samt de unga som inte deltar i någon aktiv verksamhet. Förslagen indelas enligt följande:

1. Samhällsgarantins utbildningsgaranti för unga som slutfört grundstadiet och som inte har någon utbildningsplats eller examen:

 • Antalet nybörjarplatser inom yrkesutbildning utökas i de regioner där det finns färre platser än annars i proportion till ungdomsåldersklassen.
 • Kriterierna för antagning till grundläggande yrkesutbildning ändras.
 • Utbildningsersättningen för arbetsgivare höjs i fråga om unga som omfattas av utbildningsgarantin. Läroavtalsutbildning stöds.

2. Samhällsgarantin för de ungdomar som är arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån:

 • Effektiviteten och verkningsfullheten hos arbets- och näringsbyråns tjänster höjs.
 • Arbets- och näringsbyråns möjligheter till karriärvägledning ökas.
 • Sanssi-kortet, som har konstaterats sänka tröskeln för att anställa unga hos arbetsgivare, görs permanent.
 • Sådan utbildning som stöder invandrarungdomarnas studiefärdigheter samt språkutbildningen utökas.
 • Man utvecklar nya former för att främja företagande och entreprenörskap.

3. Samhällsgarantin för de ungdomar som veterligen inte deltar i någon aktiv verksamhet eller som behöver annat stöd:

 • Kommunernas ansvar för vägledning av unga som avslutar den grundläggande utbildningen regleras genom lag.
 • Ungdomsverkstadsverksamheten stärks och dess omfattning utvidgas.
 • Det uppsökande ungdomsarbetet utvidgas till hela landet.
 • Verkställigheten av ändringen av ungdomslagen effektiviseras i väglednings- och servicenätverken för unga.

Kompetensprogram för unga vuxna
I samband med arbetsgruppens arbete har det upptäckts att det för närvarande finns så många som 110 000 ungdomar som inte har examen på andra stadiet. Av dem är uppskattningsvis 40 000 utanför all aktiv verksamhet. Därför föreslår arbetsgruppen utöver de förslag som gäller kommande generationer att det ska inrättas ett tidsbegränsat kompetensprogram för unga vuxna 2013–2 016. Det är inte möjligt att genomföra detta med de 60 miljoner euro som reserverats för samhällsgarantin, utan det föreslås extra medel för ändamålet och att beslut om detta ska fattas vid ramförhandlingarna. Målet är att servicenätverket för unga ska fungera år 2016 och att det inte i någon större skala ska finnas unga vuxna som marginaliserats i samhället.

Arbetsgruppens fortsatta arbete
I sitt fortsatta arbete koncentrerar sig arbetsgruppen på frågor kring funktionen av servicesystemet för unga. Frågorna hänför sig till utbildning, sysselsättning och kommunal verksamhet. I detta sammanhang söks nya handlingsmodeller med arbetsgivare, arbetsmarknadsorganisationer och aktörer i det civila samhället såväl som med ungdomar.

Siffror
Årligen blir cirka 4 000 unga utan utbildningsplats efter grundskolan. Dessutom avbryter 25 % yrkesutbildning och cirka 10 % gymnasiet. Detta leder till att 15 % av varje åldersklass blir utan examen på andra stadiet. Av personerna i åldern 20–29 år har cirka 110 000 enbart utbildning på grundstadiet. Det finns cirka 55 000 arbetslösa som är under 29 år. Enligt utredningar uppgår antalet outbildade unga som helt står utanför arbete och utbildning till cirka 40 000.

Samhällsgarantin för unga 2013, mellanrapport (på finska) www.tem.fi/index.phtml?s=2086
Inspelning av presskonferensen: www.vn.fi/nettitv

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 010 60 49040, arbetsgruppens ordförande,
konsultative tjänstemannen Liisa Winqvist, ANM, tfn 010 60 49043, arbetsgruppens generalsekreterare
direktör Kirsti Kangaspunta, UKM, tfn (09) 160 77252
konsultative tjänstemannen Jaana Walldén, UKM, tfn (09) 160 77228
specialmedarbetare Erkki Papunen, SHM, tfn (09) 160 74157

Hemsidan Pressmeddelanden Samhällsgarantin för unga: utbildning, arbete och målgruppsanpassad service