Etusivu Tiedotteet Raportti: Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisen keskiössä

Rapport: Tväradministrativt samarbete i centrum för idrottsfrämjandet

tiedote / pressmeddelande
27-03-2012

Slutrapporten om Åtgärdsprogrammet för främjande av idrott och motion 2008–2011 lämnades till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki den 27 mars. Rapporten överräcktes av den tväradministrativa delegation som uppföljt genomförandet av åtgärdsprogrammet med idrottsrådet Timo Haukilahti som ordförande. Åtgärdsprogrammet bygger på statsrådets principbeslut om främjande av idrott och motion från 2008.

En av åtgärderna inom programmet som haft den största genomslagskraften är det nationella projektet för föreningsstöd. Med hjälp av projektet anställdes totalt 300 personer på heltid till föreningarna och över 1 500 föreningsstödsprojekt för barn, unga och vuxna startades. Åren 2008–2 011 finansierade undervisnings- och kulturministeriet (UKM) projektet med över 7 miljoner euro.

Med hjälp av åtgärdsprogrammet genomfördes även flera nya, tväradministrativa lösningar som gäller olika åldersgrupper. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) gav år 2009 en rådgivningsförordning som gällde beaktandet av barns motion och viktkontroll. Projektet Skolan i rörelse är å sin sida ett initiativ som är gemensamt för flera förvaltningsgrenar och genom vilket man strävar efter att öka den fysiska aktiviteten i alla grundskolor i Finland.

År 2011 gav man riktlinjer för utvecklingen av högskoleidrotten under ledning av Studerandenas Idrottsförbund (OLL). Under kommunikationsministeriets (KM) ledning genomfördes den nationella strategin för gång och cykling 2020, som syftar till att öka vardagsmotionen. För att utveckla motionen bland seniorer utarbetades ett nationellt åtgärdsprogram.

Viktiga nya initiativ som togs med stöd av åtgärdsprogrammet är det första utvecklingsprogrammet för idrott och motion bland invandrare samt hälsorådgivningstjänsten Dopinglinkki som grundades för att förebygga användningen av dopingmedel och fungerar med gemensam finansiering av UKM och SHM. I målen för principbeslutet om främjande av idrott och motion ingick även en reform av verksamhetsmodellen för elitidrotten.

- Det nationella föreningsstödet hör till de starkaste resultaten av delegationens arbete och vi kommer målmedvetet att ytterligare förbättra och utvidga systemet. Även det första utvecklingsprogrammet för idrott och motion bland invandrare och antidopingtjänsten Dopinglinkki bidrar till att skapa en ny, progressiv idrottskultur i Finland, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

Delegationens förslag för framtiden fokuserar på den del av befolkningen som motionerar för lite med tanke på hälsan. En särskild målgrupp är ungdomar i yrkesutbildning, personer i arbetsför ålder och pensionärer. Delegationen uttrycker också oro för hur motionen bland barn och unga minskar avsevärt vid övergången från lågstadiet till högstadiet samt för den arbetsföra befolkningens arbetsförmåga nu och i framtiden. Enligt delegationen bör även beslutsfattandet stärkas ytterligare genom att man tar fram mångsidig information om orsakerna bakom motionsbrist och om åtgärdernas faktiska verkningar.

I början av 2012 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet en gemensam styrgrupp för hälsofrämjande idrott och motion som ska utstaka ministeriernas gemensamma riktlinjer och åtgärder i fråga om hälso- och idrottsrelaterade frågor som är viktiga för hela samhället. 

Rapport på UKM:s webbplats (pdf)


Mer information:
- idrottsråd Timo Haukilahti, tfn 0400 425 713
- generalsekreterare Minna Paajanen (UKM), tfn 1607 7276
- specialmedarbetare Jussi Saramo (UKM), tfn 041 503 4000

Etusivu Tiedotteet Raportti: Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisen keskiössä