Hemsidan Pressmeddelanden Ersättningssystemet reformeras 2013

Ersättningssystemet reformeras 2013

tiedote / pressmeddelande
15-12-2011

Regeringen beslöt den 15 december om de i upphovsrättslagen föreskrivna avgifterna för fram-ställning av exemplar för privat bruk för 2012. Från och med början av året justeras avgifterna för inspelande digitalboxar och externa hårddiskar. Avgifter påförs inte i detta sammanhang datorer eller mobiltelefoner.

De preciseringar som görs i ersättningssystemet uppskattas höja intäkterna till ca 7,9 miljoner euro under 2012. Förordningen godkändes av statsrådet idag och träder i kraft 1.1.2012. Förordningen är i kraft till 31.12.2012.

Regeringens kulturpolitiska utskott beslöt vid sitt möte 13.12 att godkänna de riktlinjer enligt vilka ersättningssystemet reformeras under 2012. Meningen är att det nya systemet tas i bruk från och med början av 2013.

Enligt regeringsprogrammet reformeras ersättningssystemet så att det bättre kan trygga branschens förutsättningar med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen. Målet är ett system som kan förutses på ett bättre sätt än nu, som garanterar en rättvis ersättning för aktörerna, som får handeln och arbetsplatserna att stanna i Finland och som är administrativt sett så lätt som möjligt.

– Jag hade varit beredd att utvidga ersättningssystemet så att aktörernas utkomst på ett bättre sätt hade kunnat tryggas. Men också med det här beslutet kommer avgiftsintäkterna uppskattningsvis att stiga med ca 20 %. Nu är det viktigt att bereda en bra reform med vilken det är möjligt att garan-tera en rejäl ersättningsnivå för aktörerna. I reformarbetet kommer vi att höra alla parter som berörs av systemet, sade kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

--------------------
Med hjälp av ersättningssystemet för framställning av exemplar för privat bruk ersätts rättsinneha-vare av verk, som är skyddade av upphovsrätten, för att verk och skyddade prestationer framställs för privat bruk med stöd av inskränkningar som föreskrivs i upphovsrättslagen.

Ersättningsavgiften som nämns i upphovsrättslagen gäller utrustning med vars hjälp det går att spela in ett verk och som i betydande utsträckning används för privat kopiering. Sådana är bl.a. cd- och dvd-skivor, inspelande videoapparater och digitalboxar. Utanför ersättningssystemet står navi-gatörer, mobiltelefoner, datorer, handdatorer samt spelkonsoler.

Företag och övriga yrkesanvändare har rätt att få återbäring på erlagd avgift. De kan också på för-hand komma överens om att få köpa ersättningsbelagd utrustning utan avgift.

Intäkterna av ersättningssystemet har i början av 2000-talet varit ca 10-12 miljoner euro och har sedan sjunkit från de 15 miljoner som digitaliseringen 2007 innebar till det gångna årets ca 6,5 miljoner euro.

Ersättningssystemet (tidigare kassettavgift) togs i bruk 1984. Teosto samlar in ersättningsavgifter-na enligt beslut av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet beslutar årligen om hur avkastningen fördelas. En del av ersättningssystemets avkastning utdelas direkt som ersättning till aktö-rer och en del som indirekt ersättning för aktörernas gemensamma ändamål.


Ytterligare information:
-statssekreterare Jarmo Lindén (UKM), tfn 040 517 3379 , jarmo.linden(at)minedu.fi
-upphovsrättsrådet Viveca Still (UKM), tfn 040 5610226, viveca.still(at)minedu.fi
-regeringsrådet Jorma Waldén (UKM), tfn 09 160 77384, jorma.walden(at)minedu.fi
Hemsidan Pressmeddelanden Ersättningssystemet reformeras 2013