Hemsidan Pressmeddelanden Undersökningen De ungas panel: Unga vill vara med i beslutsfattandet och bära ansvar

Undersökningen De ungas panel: Unga vill vara med i beslutsfattandet och bära ansvar

tiedote / pressmeddelande
01-01-1970

Unga vill aktivare delta i det samhälleliga beslutsfattandet, bära ansvar och samarbeta med beslutsfattare. Unga önskar att beslutsfattare skall besitta en förmåga att genuint lyssna på unga och deras behov. Samhälleliga ämnen som för tillfället är aktuella bland unga är förutom sysselsättning, utkomst och utbildning även t.ex. tolerans och jämlikhet.

Det här kommer fram i undersökningen De ungas panel 2011, som publiceras den 8.6. av undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf. Undersökningen innehåller ungas tankar om ärenden som är viktiga för dem och information som bakgrund för samhälleligt beslutsfattande. Med hjälp av undersökningen informerar man beslutsfattare om ungas egna åsikter om vad som är viktigt i deras liv och vilka faktorer unga upplever att deras välfärd bygger på.

Resultaten i undersökningen De ungas panel 2011 används som bakgrundsmaterial i Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Statsrådet beslutar om programmet senast i slutet av året. Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet kör den 8.6. igång vid undervisnings- och kulturministeriets seminarium i Helsingfors.

Undersökningen visar tydligt att unga inte vill bli lämnade utanför en samhällelig växelverkan. Unga upplever att de har mycket att ge då det fattas beslut. Unga borde få en möjlighet att delta i beslutsfattande som gäller dem själva och möjligheterna att påverka i särkilt kommunalt beslutsfattande, skolans ärenden samt hobbyrelaterade teman bör förbättras. Unga upplever att trots att de har idéer och åsikter planerar och bestämmer vuxna alltför ofta för deras del.

Då unga talade om att lyckas betonade de särskilt vikten av att klara sig i livet som en källa för välfärd. Att lyckas i skolan, i arbetet eller i någon hobby ökar ungas välfärd och tro på framtiden. Man borde erbjuda unga mera upplevelser av att lyckas, särskilt tillsammans med andra.

833 unga svarade på enkäten De ungas panel 2011. Målgruppen för enkäten var ungdomar i åldern 13-19, och 87 % av de som svarade hörde till den här åldersgruppen. Majoriteten av de som svarade, dvs. 37 %, hörde till åldersgruppen 16-17. Av alla som svarade var 67 % flickor och 33 % pojkar. 94 % hade finska som modersmål, 4 % var svenskspråkiga och 3 % hade något annat språk som modersmål.

Undersökningen pågick under tiden 9. - 20.5. 2011. Undersökningen gjordes som en elektronisk enkät. Webbadressen spreds via Allianssi rf:s medlemsorganisationer samt sociala medier som t.ex. olika diskussionsforum och Facebook. Undersökningen gjordes av Stratebility Oy.

De ungas panel -undersökning (på finska)

Ytterligare information:
Liisa Sahi, generalsekreterare för Statens delegation för ungdomsärenden, tfn 0400 681 680
Jukka Tahvanainen, generalsekreterare/Allianssi rf., tfn 040-900 4875


Hemsidan Pressmeddelanden Undersökningen De ungas panel: Unga vill vara med i beslutsfattandet och bära ansvar