Hemsidan Pressmeddelanden Expertgrupp föreslår två modeller för att utveckla Statens konstmuseum

Expertgrupp föreslår två modeller för att utveckla Statens konstmuseum

tiedote / pressmeddelande
26-04-2011

En internationell utvärderingsarbetsgrupp föreslår två alternativa modeller för att utveckla verksamheten inom Statens konstmuseum. Enligt den ena modellen skall verksamheten utvidgas så att andra museer inom det visuella området slås ihop med Statens konstmuseum. Den andra modellen går ut på en strukturellt lättare organisation där Ateneum blir Nationalgalleri som kompletteras av Museet för nutidskonst Kiasma.

Att utvidga Statens konstmuseum till att omfatta även design och foto, kanske också arkitektur, skulle stärka museets roll som centralkonstmuseum. Dessutom skulle det öppna för nya perspektiv och möjligheter i fråga om nya intressanta projekt. Utvidgningsmodellen innebär också besparingar.

I nationalgallerimodellen är det möjligt att luckra upp administrationen och förtydliga ledningssystemet. I denna modell ingår också ett förslag om att konstmuseet Sinebrychoff igen blir en del av Ateneum.

Utvärderingsarbetsgruppen tar inte ställning till vilketdera av de ovannämnda alternativen som är bättre. Det viktigaste är huvudmannaskapet och engagemanget i de gemensamma målen hos organisationen och medarbetarna. Utvärderingsgruppen utesluter inte möjligheten att ombilda Statens konstmuseum till stiftelse. I rapporten framför man för- och nackdelar, men man tar inte ställning till om en sådan ändring skall genomföras.

Förslagen ingår i slutrapporten av en internationell utvärderingsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet. Slutrapporten utvärderar verksamheten inom Statens konstmuseum och blev färdig i april 2011. Beslut om eventuella reformer fattas under den kommande regeringsperioden.

Hängiven och kompetent personal en styrka

Enligt rapporten är expertisen, professionalismen och engagemanget hos de anställda vid de olika museienheterna vid Statens konstmuseum - Ateneum, Kiasma och Sinebrychoff - på hög nivå, och de enskilda museernas varumärken är väl profilerade. Museerna fungerar i princip väl, men man upplever att den dagliga verksamheten inte får tillräckligt med stöd och uppmärksamhet i strategierna.

De största utmaningarna anknyter till Statens konstmuseums organisatoriska och operativa strukturer. Lednings- och administrationsstrukturen inom Statens konstmuseum är tung i förhållande till museets storlek och dess roll som statlig myndighet. En hierarkisk förvaltningsmodell försvagar också den interna kommunikationen mellan ledning och personal.

Till ordförande för den internationella utvärderingspanelen kallades Vandalorum-museets projektchef Sune Nordgren från Sverige och medlemmar är biträdande direktören för de statliga museerna i Berlin Günther Schauerte, direktör Lene Floris vid Danmarks nationalmuseum samt juris doktor Timo Viherkenttä. Gruppen hade som uppgift att utvärdera museets styrnings- och finansieringssystem, den operativa effektiviteten, bestämmelsernas tidsenlighet i förhållande till verksamhetsbetingelserna samt kvaliteten och effekterna av verksamheten och tjänsterna utifrån museets strategiska fokus.

Ytterligare information:
Överinspektör Laura Mäkelä (UKM), tfn (09) 160 77 025 
Utvärderare Timo Viherkenttä, tfn 040 5225 806 

Rapport: International Evaluation of the Finnish National Gallery

Hemsidan Pressmeddelanden Expertgrupp föreslår två modeller för att utveckla Statens konstmuseum