Etusivu Tiedotteet Museoviraston, CIMO:n ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitykset valmiit

Museoviraston, CIMO:n ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitykset valmiit

tiedote / pressmeddelande
18-11-2009
Museovirastolle tulisi perustaa kaksi uutta alueellista toimipistettä, Kuopioon ja Ouluun. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n sekä Taiteen keskustoimikunnan osalta toiminta jatkuisi Helsingissä. Näin esitetään selvityksissä, joissa on pohdittu virastojen toimintojen alueellistamista.

Opetusministeriö päätti selvityksistä keväällä. Selvityksissä on kuultu virastojen työntekijöitä, mahdollisten alueiden toimijoita sekä virastojen sidosryhmiä. Ne luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille keskiviikkona.

– Päätin keväällä selvityttää alueellistamismahdollisuudet kolmen viraston osalta. Sellaisten virastojen löytäminen, jotka ylipäätänsä voisivat tulla selvityksen kohteeksi, ei ollut helppoa, ministeri Wallin totesi julkistamistilaisuudessa.

– Nyt selvitykset on saatu ja ne lähtevät lausunnoille selvityksen kohteina olleille paikkakunnille. Lausuntoaika päättyy vuoden lopussa, jatkaa Wallin. Saatujen lausuntojen pohjalta tilannetta harkitaan ja asia viedään alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn.

Museovirasto

Opetusministeriö kutsui maaliskuussa johtaja Rauno Anttilan selvittämään mahdollisuuksia Museoviraston toimintojen osittaiseksi alueellistamiseksi. Anttila esittää, että Museovirastolle perustettaisiin vuoden 2015 alusta lukien kaksi uutta alueellista toimipistettä kulttuuriympäristön suojelun tehostamiseksi. Pohjois-Suomen aluetta palvelemaan tulisi toimipiste Ouluun ja Itä-Suomen aluetta varten toimipiste Kuopioon.

Selvityksen mukaan Oulussa ja Kuopiossa aluetoimistoilla on parhaat mahdollisuudet verkottua keskeisten sidosryhmiensä kanssa ja toisaalta näillä alueilla on suurin tarve Museoviraston viranomaistoimintoja varten. Molemmissa kaupungeissa sijaitsee sekä maakuntamuseo että 1.1.2010 alkaen valtionhallinnon ELY-toimipiste, joka hoitaa myös ympäristöhallinnon tehtäviä.

Alueyksikköihin siirtyisi yhteensä 14-15 henkilötyövuotta. Museovirastolle vuosiksi 2011-2015 valtion tuottavuusohjelmassa vahvistetusta 20 htv:n vähennyksestä tulisi luopua 15 htv:n osalta ja toisaalta varmistaa riittävät lisämääräraharesurssit toimintaa varten.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Museoviraston kanssa samaan aikaan käynnistettiin selvitys CIMO:n toiminnan alueellistamiseksi kokonaan tai osittain. Kohdepaikkakunniksi valittiin Helsinki, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Selvityshenkilöksi kutsuttiin FM Riitta Lampola.

Selvityksen mukaan perusteita CIMOn alueellistamiseksi tai osittaiseksi alueellistamiseksi ei ole. Kustannushyötyjä ei alueellistamisesta tulisi, sillä Helsingin ulkopuolella edullisemmista toimitilakustannuksista saatu hyöty katoaisi vastaavasti suurempiin matkakuluihin.

Alueellistamisen myötä suuri osaamispääoma menetettäisiin. Myöskään sidosryhmät eivät kannattaneet alueellistamista. Noin 85 % sidosryhmistä ei nähnyt alueellistamisen tukevan CIMO:n toimintoja. Sidosryhmien matkakulujen arvioidaan myös lisääntyvän, jos CIMO alueellistettaisiin. Helppo saavutettavuus on kansallisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille tärkeää.

Selvityksen mukaan CIMO:n toiminta on vakiintunut pääkaupunkiseudulle tehokkaana valtakunnallisena organisaationa. Sen lakisääteisenä tehtävänä on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön edistäminen opetuksen, tutkimuksen, työelämän, kulttuurin ja nuorisotyön alalla.

Taiteen keskustoimikunta

Taiteen keskustoimikunnan (TKT) osalta kohdepaikkakunniksi valittiin pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylä ja Tampere. Selvityshenkilönä toimi johtaja Rauno Anttila opetusministeriöstä.

Myöskään Taiteen keskustoimikunnan alueellistamiseksi ei löytynyt perusteita. Sen tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyötahot sekä keskeiset taidehallinnon laitokset ja organisaatiot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla joiden kanssa TKT tekee jatkuvasti yhteistyötä. Erityisen tärkeänä nykyisen sijainnin perusteluna nähdään TKT:n tiivis yhteistyö opetusministeriön kanssa.

Toimikuntien jäsenten vastauksissa korostui oman taiteen alan seuraaminen. Kun jäsenet kokoontuvat Helsinkiin kokouksiin, he voivat seurata oman taiteenalansa kehitystä ja taiteen kentän tapahtumia. Tämä on tärkeää erityisesti muualta maasta tuleville jäsenille.

Alueellistamisen osalta Taiteen keskustoimikunnalla on jo olemassa vahva alueorganisaatio (13 alueellista taidetoimikuntaa), joten TKT on omalta osaltaan alueellistanut toimintansa niin pitkälle kuin se on toiminnan kannalta järkevää.

-- -- --

Hallitusohjelman hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteistä yksi on valtion virastojen toimintojen alueellistaminen. Tavoitteena on tehdä päätökset alueellistamisesta vuoteen 2011 mennessä ja toteutukset 2015 mennessä.

Lisätietoja:
- Museovirasto: johtaja Rauno Anttila (opetusministeriö), puh. 09 160 77470
- CIMO: Riitta Lampola, puh. 045 2330 499
- TKT: johtaja Rauno Anttila (opetusministeriö), puh. 09 160 77470

Alueellistamisselvitykset:

Museovirasto

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 

Taiteen keskustoimikunta (TKT)
Etusivu Tiedotteet Museoviraston, CIMO:n ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitykset valmiit