Etusivu Tiedotteet Virkkunen ja Sinnemäki: Aikuiskoulutuksella lievennetään taantumaa

Virkkunen ja Sinnemäki: Aikuiskoulutuksella lievennetään taantumaa

tiedote
10-09-2009

OPETUSMINISTERIÖ
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖAmmatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään osana ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta (AKKU). Ammatilliseen lisäkoulutukseen lisättiin opiskelijatyövuosia vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa 400:lla ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä esitetään vielä 550 opiskelijapaikan lisäystä.

– Aikuiskoulutuspaikkojen lisäyksellä vastataan taantuman tuomiin kasvaneisiin tarpeisiin ja edistetään työllisyyttä. Toisaalta valmistaudutaan työvoimatarpeen kasvuun, joka seuraa väistämättä tulevina vuosina, kun nousu alkaa ja eläköityminen kiihtyy, opetusministeri Henna Virkkunen sanoo.

– Merkittävä osa uudistusta on aikuiskoulutusetuuksien yhtenäistäminen. Ihminen voi työttömänä osallistua joko omaehtoiseen koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaan työvoimakoulutukseen samansuuruisella etuudella. Opinnot voisivat olla tutkintoon tähtääviä ammatillisia perusopintoja, muita toisen asteen ammatillisia opintoja tai korkea-asteen opintoja kuin myös olemassa olevaa tutkintoa ja ammattitaitoa täydentäviä jatko- tai lisäopintoja, hahmottelee työministeri Anni Sinnemäki.

Oppisopimuskoulutukseen 2 250 lisäpaikkaa

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiötä lisätään tuhannella vuonna 2009 ja vuonna 2010 kaikkiaan 1250:llä paikalla. Lisäystä on siten yhteensä 2 250 paikkaa, joka vastaa lähes 10 prosentin kasvua nykyiseen verrattuna.

Oppisopimuksena järjestettävän lyhytkestoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kohderyhmänä on erityisesti pk-yritysten henkilöstö, jonka ammatillista osaamista parannetaan.

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta laajennetaan. Koulutus käynnistettiin vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion miljoonan euron rahoituksella (300 paikkaa) ja sitä laajennetaan 2010 talousarvioesityksessä 3 miljoonalla eurolla ja 850 lisäpaikalla, jolloin tarjonnan kokonaismäärä nousee vajaaseen 1200:aan paikkaan. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on suunnattu työelämässä jo olevien korkeakoulutettujen osaamisen vahvistamiseen.

Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien koulutuksessa toimivan opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksen rahoitus nousee vuoden 2010 talousarvioesityksessä miljoonasta eurosta kahteen ja paikkamäärä kaksinkertaistuu nykyisestä 600 yhteensä 1 200:aan.

Työttömien ja työssäolevien aikuiskoulutusetuuksia uudistetaan vuoden 2010 aikana. Työttömien etuisuuksia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle budjettilakina ja uudistukset tulevat voimaan 1.1.2010. Työelämässä olevien aikuiskoulutustuen ehtoja joustavoitetaan ja tasoa parannetaan siten, että aikuiskoulutustuki vastaisi suuruudeltaan työttömyyden aikaista ansioturvan tasoa. Aikuiskoulutustuen uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2010. Aikuiskoulutustukeen on valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä sisällytetty 3,2 miljoonan euron määräraha. Jatkossa valtion rahoitustarpeen arvioidaan olevan noin 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion rahoituksen lisäksi aikuiskoulutustuen rahoitukseen osallistuvat työntekijät ja työnantajat.

Työvoimakoulutukseen lisää kysyntälähtöisyyttä

AKKU-työn tavoitteena on kysyntälähtöisyyden ja työelämäyhteistyön lisääminen aikuiskoulutuksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen. Työvoimakoulutuksessa näitä näkökulmia vahvistetaan seuraavilla toimilla:

Yhdessä työnantajien kanssa rahoitettavaa yhteishankintakoulutusta lisätään. Yhteishankinta tuotteistettiin vuonna 2008 kolmeksi työpaikkojen erilaisiin tilanteisiin sopivaksi konseptiksi. RekryKoulutus on tarkoitettu uuden työvoiman hankintaan. TäsmäKoulutus on suunnattu työsuhteessa olevien työntekijöiden osaamisen päivittämiseen työpaikkojen muutostilanteissa. MuutosKoulutus tarjoaa osaamisen parantamisen kautta mahdollisuuden työllistyä uudelleen irtisanomistilanteissa.

Vastauksena suuriin lomautusmääriin maaliskuussa 2009 yhteishankintatuotteiden käyttöä laajennettiin sekä täsmennettiin lomautettujen osalta. Samalla yrityksiä kannustettiin osaamisen kehittämiseen nostamalla yhteishankinnan tuki-intensiteettejä.

Työpaikalla tapahtuvaa opiskelua laajennetaan työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun koulutussovellutuksen ns. Toppis-mallin avulla. Tällä mallilla pyritään alentamaan erityisesti nuorten työttömien koulutukseen tulon kynnystä. Vuoden 2010 budjettiin sisältyvää, nuorten työllistämiseen suunnattua määrärahaa tullaan käyttämään oppisopimus- ja Toppis-paikkojen etsintään.

Akateemisten työttömien työllistymisen edistämiseksi elvytetään 1990-luvulla kehitettyä KEKO -koulutusmallia (kehittämiskoulutus). KEKO-koulutukseen sisältyy tietopuolista opetusta yhdessä tai useammassa jaksossa sekä pitempi työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija toteuttaa kohdeyrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvän projektiluonteisen työn.

AKKU korostaa myös ohjaus- ja neuvontapalvelujen tärkeyttä koulutukseen ohjauksessa ja koulutuksen aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäämässä nuorten ohjaus- ja neuvonnan resursseja 50 lisähenkilöllä vuonna 2010. Maahanmuuttajapalveluihin on tarkoitus rekrytoida pääkaupunkiseudulle noin 40 työtöntä työnhakijaa.

_ _ _

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) tavoitteena on hallinnon, rahoituksen, etuuksien ja tarjonnan selkiyttäminen. Uudistusta valmistelee johtoryhmä, jossa mukana ovat OPM, TEM ja STM sekä työelämän keskusjärjestöt. Uudistuksen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat aikuiset, jotka hankkivat ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa, tutkintojen osina järjestettävässä tai muussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa osaamista.

Lisätietoja:
- johtaja Marita Savola (opetusministeriö), puh. (09) 160 77315
- opetusministerin erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505
- työministerin erityisavustaja Elina Moisio, puh. 050 396 0006

Etusivu Tiedotteet Virkkunen ja Sinnemäki: Aikuiskoulutuksella lievennetään taantumaa