Etusivu Tiedotteet AKKU-johtoryhmän II väliraportti: Ammatilliseen aikuiskoulutukseen panostettava taantumassa

AKKU-johtoryhmän II väliraportti: Ammatilliseen aikuiskoulutukseen panostettava taantumassa

tiedote
06-03-2009
Ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta (AKKU) valmistelusta vastaava johtoryhmä luovutti toisen väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle perjantaina. Raportti sisältää johtoryhmän pääehdotukset uudistuksen toimeenpanosta hallituksen keväällä 2008 päättämien periaatelinjausten ja aikataulun mukaisesti.

- Aikuiskoulutuksen kautta voidaan vastata työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin sekä lievittää niiden vaikutuksia. Tämä tehtävän konkretisoimisessa väliraportissa on onnistuttu hyvin. Toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä työurien pidentämistä koskevien pyrkimysten täyttämisessä. Pääehdotukset valmistuivat vuoden 2010 talousarvion valmistelun kannalta hyvään aikaan. Kehysriihessä on nyt käytettävissä kolmen ministeriön ja työelämäjärjestöjen yhteistyössä valmistuneet arviot ja ehdotukset aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoon tarvittavista lisävoimavaroista ja niiden kohdentamisesta, opetusministeri Virkkunen totesi.

Uudistuksen lähtökohtana on 2010-luvun tarpeisiin vastaava aikuiskoulutuspolitiikka. Kehityslinjana on työssä ja työn ohella tapahtuva oppiminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, tutkintojen ja tutkinnon osien joustavat yhdistelymahdollisuudet ja kysyntälähtöisyys. Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti. Tutkintojen suorittamiseen lisätään joustavuutta ja näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan. Kehitetään ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä korkeakoulujen koulutustarjontaa ja rahoitusperusteita kannustamaan eri tavoin hankitun osaamisen tunnustamista.

Johtoryhmän väliraportti sisältää myös yhteistyössä SATA-komitean ja työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistellut aikuisopintojen etuuksien selkiyttämistä ja parantamista koskevat ehdotukset. Ehdotusten mukaan aikuiskoulutuksen etuuksia yksinkertaistetaan ja kannustavuutta lisätään. Aikuiskoulutustuki muodostuisi ehdotuksen mukaan jatkossa kuten työttömyyspäiväraha ja se nostettaisiin työttömyyspäivärahan tasolle. Tuki olisi tästä johtuen korkeampi kuin vuorotteluvapaan aikainen toimeentuloturva. Myös osa-aikainen opiskelu aikuiskoulutustuella tehdään mahdolliseksi työntekijälle, joka siirtyy työnantajan kanssa sopien osa-aikatyöhön.

Korkeakoulujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus aloitetaan syksyllä 2009 ja sitä esitetään laajennettavaksi kysynnän mukaan 2010–2012. Tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet laajenevat. Avointa korkeakouluopetusta suunnataan työikäisen aikuisväestön osaamistarpeisiin. Ehdotus tutkintojen osina tapahtuvan koulutuksen suuntaamisesta myös korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarpeisiin vähentää epätarkoituksenmukaista tutkintokoulutuksen kysyntää ja jättäisi aloituspaikkoja nuorille.

Uudistuksen tavoitteena on työikäisen aikuisväestön kannustaminen osaamistaan parantavaan koulutukseen koko työuran ajan. Tämä edellyttää AKKU-johtoryhmän arvion mukaan vuotuisen osallistumisasteen nostamista 52:sta 60 prosenttiin sekä osallistumispohjan laajentamista.

Vuosille 2010–2012 ehdotetut lisäykset koskevat erityisesti oppisopimuksena ja oppisopimustyyppisenä järjestettävää aikuiskoulutusta, näyttötutkintoina tai tutkintojen osina järjestettävää aikuiskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta, maahanmuuttajien koulutusta sekä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja sitä tukevia palveluja.

Aktivointitoimina esitetään vailla tutkintoa tai vanhentuneen koulutuksen varassa oleville tarkoitetun ammatillisen perus- ja lisäkoulutusta ja AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen lisäämistä määräaikaisesti. Opiskelijamaksujen poistaminen ammatillista tutkintoa suorittamattomilta ja rahoitusperusteiden uudistaminen parantaisivat koulutus-mahdollisuuksia.

Oppisopimustyyppisiä malleja esitetään laajennettavaksi työvoimapoliittisessa koulutuksessa (TOPPIS) ja maahanmuuttajien koulutuksessa. Maahanmuuttajat ovat kasvava aikuiskoulutuksen kohderyhmä ja he tarvitsevat kohdennettuja palveluita ja koulutustarjontaa. Ehdotuksissa painottuvat kielikoulutus, neuvonta- ja ohjauspalvelut ja maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan täydennyskoulutus.

Opetushallinnon ja työ- ja elinkeinohallinnon sähköiset neuvonta- haku- ja koulutustietopalvelut ehdotetaan koottaviksi kokonaisuudeksi, joka vastaa sekä nuorten että aikuisten tarpeisiin.

Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyötä esitetään edelleen tiivistettäväksi. Uutena yhteistyömuotona esitetään työelämässä tapahtuvan oppimisen neuvottelukunnan tai vastaavan yhteistyöelimen perustamista.

Valtion aluehallintouudistuksen myötä syntyvien ELY-virastojen roolia esitetään vahvistettavaksi. Johtoryhmä ehdottaa alueellisten osaamis- ja työvoima-analyysien laatimista alueen koulutustarjonnan suunnittelun ja pitemmän aikavälin suuntaamisen pohjaksi. Samoin esitetään laadittavaksi palvelukokonaisuuksia, joissa yhdistetään koulutuspalveluita ELY:jen työvoima- ja yrityspalveluihin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Johtoryhmän ehdotusten toimeenpano merkitsisi valtion talousarviossa vuositasolla 80–120 miljoonan euron lisäyksiä kaudella 2010–2012. Tästä opetusministeriön osuus olisi vuositasolla 30–4 0 miljoonaa euroa, työ- ja elinkeinoministeriön 38–82 miljoonaa euroa ja STM:n aikuiskoulutustukeen liittyvät kustannukset 6,5 miljoonaa euroa.

Osa Akku-johtoryhmän ns. taantumapaketin vuosille 2009–2011 ajoittuvista ehdotuksista on jo otettu huomioon hallituksen vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Lisäykset ovat noin 30 miljoonaa euroa, josta opetusministeriön osuus on 11 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön 18,6 miljoonaa euroa.

_ _ _

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Heljä Misukka, puh. (09) 160 77162
- johtaja Marita Savola, puh. (09) 160 77315

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta (AKKU) käsittelevä toinen väliraportti
_ _ _

Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan ammatillisen aikuiskoulutuksen, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen kattava kokonaisuudistus. Uudistuksen valmistelusta vastaa johtoryhmä, jossa ovat mukana opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä työelämän keskusjärjestöt. Johtoryhmän ensimmäinen väliraportti julkistettiin 26.6.2008. Johtoryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2010 saakka.

Lisätietoja ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksesta (AKKU) opetusministeriön verkkosivuilla.
Etusivu Tiedotteet AKKU-johtoryhmän II väliraportti: Ammatilliseen aikuiskoulutukseen panostettava taantumassa