Hemsidan Pressmeddelanden Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen

tiedote / pressmeddelande
17-08-2007

Undervisningsministeriet har tillsatt en ledningsgrupp för att förbereda genomförandet av en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Ledningsgruppens arbete skall vara klart 31.12.2010. Totalreformen ingår i regeringsprogrammet och syftet med den är att klarlägga den yrkesinriktade vuxenutbildningens administration, finansiering, förmåner och utbildningsutbud.

Till ordförande för ledningsgruppen utsågs statssekreterare Heljä Misukka och till viceordförande utsågs kanslichef Harri Skog. Medlemmar är (suppleanter inom parentes) direktör Marita Savola från undervisningsministeriet, konsultativa tjänstemannen Varpu Weijola (arbetsmarknadsrådet Tuija Oivo) från arbetsministeriet, konsultativa tjänstemannen Heikki Palm (överinspektör Pirjo Sarvimäki) från social- och hälsovårdsministeriet, direktör Markku Koponen (sakkunnig Heikki Suomalainen) från Finlands Näringsliv, utbildnings- och arbetskraftspolitiska experten Saana Siekkinen (utbildnings- och arbetskraftspolitiska experten Jari-Pekka Jyrkänne) från FFC, utbildningspolitiska experten Petri Lempinen från STTK (utbildningschef Arja Saramies, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty), utbildningspolitisk ombudsman Simo Pöyhönen (utvecklingschef Matti Lahtinen) från AKAVA, direktör Martti Pallari från Företagarna i Finland (direktör Olli-Pekka Väänänen, MTK) samt sakkunnig Terttu Pakarinen från det Kommunala arbetsmarknadsverket (utvecklingschef Hannele Salminen, Finlands Kommunförbund). Skolrådet Petri Pohjonen från undervisningsministeriet kallas som permanent sakkunnig och undervisningsrådet Mika Tammilehto samt specialplanerare Ville Heinonen från undervisningsministeriet kallas som sekreterare för ledningsgruppen.

Ledningsgruppen har till uppgift att lägga fram ett förslag på hur den yrkesinriktade vuxenutbildningens administration skall klarläggas, hur styrningen skall utvecklas och hur finansieringsgrunden skall utvidgas och förnyas. Vidare skall gruppen lägga fram ett förslag till ställning, uppgifter, roll och administration för den arbetskraftspolitiska utbildningen. Gruppen skall dessutom komma med ett förslag på hur läroavtalsutbildningen skall utvecklas, ett förslag på utbildningsutbudets omfattning och inriktning samt ett förslag på hur vuxenutbildningens stödsystem skall klarläggas och hur vuxenstuderandes studiesociala förmåner skall förnyas.

Beredningsarbetet av totalreformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen skall organiseras så att reformen kan verkställas från och med den 1 januari 2009 och att effekterna av reformen kan beaktas i beredningen av budgeten för år 2009 och i beredningen av behövlig lagstiftning. Som stöd för ledningsgruppen tillsätter undervisningsministeriet en samarbetsgrupp som representerar centrala aktörer.

Syftet med totalreformen är att förbättra yrkesmässig och regional arbetskraftsrörlighet samt uppmuntra den vuxna befolkningen att upprätthålla och utveckla sin kompetens under karriären. Med yrkesinriktad vuxenutbildning menas yrkesutbildning för vuxna, högskolornas vuxenutbildning, arbetskraftspolitisk utbildning samt personalutbildning som arbetstagaren organiserar och betalar för.

- - -

Ytterligare information:
- statssekreterare Heljä Misukka, tfn. (09) 160 77162

tp/cv

Hemsidan Pressmeddelanden Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen