Hemsidan Pressmeddelanden Programmet KiVa Koulu mot mobbning i skolan

Programmet KiVa Koulu mot mobbning i skolan - programmet utvecklas vid Åbo universitet

tiedote / pressmeddelande
30-08-2006

Undervisningsministeriet och psykologiinstitutionen vid Åbo universitet och Centret för inlärningsforskning skriver på onsdagen under ett avtal om utvecklingen av programmet KiVa Koulu mot mobbning.

Undervisningsminister Antti Kalliomäki sade att han är glad över att verksamhet mot mobbning i framtiden är en naturlig del av skolan, tack vare utvecklingsarbetet som nu satts igång. Bakom åtgärdsprogrammet står experter med en gedigen erfarenhet och ett starkt kunnande. För att programmet skall lyckas behövs alla, konstaterade Kalliomäki.

Programmet KiVa Koulu mot mobbning i skolan, som finansieras av undervisningsministeriet, vidareutvecklas som ett samarbete mellan psykologiinstitutionen vid Åbo universitet och Centret för inlärningsforskning. Det starkt forskningsinriktade programmet är en finländsk metod med verktyg för att minska och förebygga mobbning. Programmet riktar sig såväl till föräldrar och lärare som till elever. Särskilda finsk- och svenskspråkiga versioner av programmet görs upp för årskurserna 1-3, 4-6, och 7-9. Programmet KiVa Koulu är en del av en åtgärdshelhet som 2006 startades av undervisningsministeriet och vars syfte är att främja välbefinnandet i skolan och motverka utslagning. Målet med åtgärdshelheten är att utveckla skolan till en helhet som främjar barns och ungas välbefinnande.

Programmet är i sin helhet färdigt för riksomfattande distribution på hösten 2009.

Programmet som riktar sig till elever i klass 4.-6. blir först färdigt. Försöksskolorna väljs ut under hösten 2006, och på hösten 2007 tas de åtgärder som riktar sig till årskurserna 4.-6. i bruk. Under våren 2008 utvecklas åtgärder för årskurserna 1.-3. och 7.-9.

Programmen gäller skol-, klass- och individnivån för alla årskurser. Skolornas personal kommer att erbjudas information om mobbning och hur man ingriper i mobbning. Programmet manar alla att motverka mobbning. Programmet innehåller material för skolans mötesdagar och föräldrakvällar och bl.a. en metod med vilken skolan kan utvärdera sin egen praxis och beredskap att utnyttja KiVa Koulu -programmet.

Programmet strävar till att påverka hela klassen och man betonar varje elevs ansvar för det allmänna välbefinnandet - programmet KiVa Koulu genomförs gemensamt. Elever som iakttar mobbning får lära sig hur de kan stöda den mobbade och visa att de inte accepterar mobbningen. För skolans vuxna utvecklas metoder för att ingripa i akuta mobbningsfall och för att i samarbete med hemmen erbjuda hjälp och stöd åt eleven. Dessutom skapas en virtuell inlärningsmiljö som innehåller ett spel mot mobbning.

Skolningen av lärarna inleds vid ingången av 2007. För lärare utvecklas olika sätt att upptäcka mobbningen, hantera mobbningssituationerna, tala om mobbningen med barnen samt ger dem handledning i arbetet. I varje skola fungerar dessutom ett team på tre lärare som får fortgående handledning under det första året: därefter sker handledningen på webben. Personerna som står bakom programmet skolar de första lärarna, i framtiden skapas ett riksomfattande skolningsnätverk.

Målet är att skapa ett modernt, attraktivt och internationellt sett högklassigt program mot mobbning. Efter att programmet blivit färdigt är det möjligt att genomföra ett även internationellt sett unikt forskningsprojekt om resultatet och de faktorer som bidragit till detta. De första uppgifterna och resultatet av programmet för årskurserna 4-6 kommer att finnas redan våren 2008.

Lång erfarenhet och gedigen forskning bakom KiVa Koulu-programmet

Christina Salmivalli, professor i psykologi samt Elisa Poskiparta, PsD och direktör för Centret för inlärningsforskning vid Åbo universitet ansvarar för projektet.

Christina Salmivalli är en internationellt känd forskare i skolmobbning och barns förhållande till varandra inom en och samma grupp. Hon har forskat i mobbning från början av 1990-talet. Salmivalli ledde interventionsprojektet mot mobbning som finansierades av Finland Akademi och inleddes 1999. 2004 fick hon statens pris för informationsspridning för boken Koulukiusaamiseen puuttuminen: Kohti tehokkaita toimintamalleja.

Elisa Poskiparta är chef vid Centret för inlärningsforskning, en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsenhet för psykologi och pedagogik. Verksamheten gäller forskning och kunskapsspridning till olika yrkesgrupper som arbetar med inlärning och inlärningssvårigheter genom utbildning, kliniskt klientarbete och produktutveckling. Vid uppbyggnaden och den riksomfattande distributionen av programmet KiVa Koulu utnyttjas mångårig kunskap och kompetens hos Centret för inlärningsforskning.

Antalet mobbade barn och unga har inte minskat under de senaste tio åren. Ca 5-10 % av grundskoleeleverna i Finland utsätts för kontinuerlig mobbning.

Ytterligare information:
- direktör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn (09) 160 77268
- utvecklingschef Kristiina Laitinen, tfn (09) 160 77325
- Christina Salmivalli 0400-508354, 02-333 5426, tiina.salmivalli@utu.fi
- Elisa Poskiparta 041-5362602, 02-333 8599, elipos@utu.fi

- www.kivakoulu.utu.fi
Hemsidan Pressmeddelanden Programmet KiVa Koulu mot mobbning i skolan