Hemsidan Pressmeddelanden Att vara bosatt i Finland inte längre ett villkor för att få biblioteks- eller visningsstipendium

Att vara bosatt i Finland inte längre ett villkor för att få biblioteks- eller visningsstipendium

tiedote / pressmeddelande
05-10-2006

Hänför sig till statsrådets föredragningslista

Det föreslås att lagarna om biblioteks- och visningsstipendier ändras så bestämmelserna om att endast personer som är eller har varit varaktigt bosatta i Finland kan få stipendier och understöd stryks i dem. Avsikten är inte att ändra nuvarande praxis för beviljande av stipendium och ändringen inverkar inte på storleken av anslaget för ändamålet. Ändringen garanterar dock att bestämmelserna i den nationella lagstiftningen inte leder till diskriminering på grund av nationalitet i Europeiska gemenskapen.

Stipendium eller understöd beviljas som stöd till skapande verksamhet på ansökan efter prövning. Enligt biblioteksstipendielagen är förutsättningen dock alltjämt att mottagarens litterära arbete berikar kulturlivet i Finland. Regeringen beslutade om innehållet i det aktuella lagförslaget på torsdag den 5 oktober. Det är meningen att republikens president skall överlämna propositionen till riksdagen på fredagen.

Med stöd av biblioteksstipendielagen utdelas stipendier och understöd årligen av statliga medel till författare och översättare på grund av att böcker som de skrivit eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek. Stipendie- och understödssystemet för författare och översättare är en stödform som är karakteristisk för den finska kulturen, och strävan är att stärka dess skriftliga uttrycksformer och den finska kulturella identiteten. Beslutet om utdelningen av stipendier och understöd fattas av en nämnd som är tillsatt av undervisningsministeriet.

Enligt visningsstipendielagen utdelas stipendier årligen av statliga medel till bildkonstnärer för att verk som de har framställt och som är i offentlig ägo kan visas offentligt. En nämnd tillsatt av undervisningsministeriet beslutar utgående från ansökningar om stipendieutdelningen.

Biblioteksstipendierna och understöden har deltats ut sedan 1963. År 2006 utdelades sammanlagt knappt 2,6 miljoner euro i stipendier och understöd inom skön- och facklitteraturen till sammanlagt 852 författare och översättare. Visningsstipendierna inom bildkonsten har delats ut sedan 1997. År 2006 utdelades 841 000 euro till sammanlagt 120 bildkonstnärer.

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter att de antagits och stadfästs.

-- -- --

Närmare information
- regeringsråd Tuula Lybeck, undervisningsministeriet, tfn 09-160 76910

pe

Hemsidan Pressmeddelanden Att vara bosatt i Finland inte längre ett villkor för att få biblioteks- eller visningsstipendium