Hemsidan Forskning Forskning vid högskolorna

Forskning vid högskolorna

Till universitetens uppgifter hör den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen samt på forskning grundad högsta undervisning, inklusive forskarutbildning. Doktorsexamina kan endast avläggas vid universiteten. Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och tar hänsyn till näringsstrukturen i regionen samt att bedriva konstnärlig verksamhet.

Forskning och forskarutbildning vid universiteten

Cirka en tredjedel av universitetens statsunderstöd anslås enligt deras eget beslut för forskning. Största delen av universitetens offentligt konkurrensutsatta forskningsfinansiering kommer från Finlands Akademi, Tekes och EU-kommissionen.

Antalet doktorsexamina per år har ökat trefaldigt från början av 1990-talet till 2010-talet. Däremot har den tid det tar i anspråk att avlägga examen (7-8 år) förblivit oförändrad, trots de utvecklingsåtgärder som vidtagits för forskarutbildningens del. Den vetenskapliga och konstnärliga påbyggnadsutbildningen stärktes 1995, då man införde ett system med forskarskolor, dit en del av doktoranderna hörde. Från och med 2012 har universiteten reformerat doktorandutbildningens strukturer, i syfte att höja kvaliteten på den och förtydliga antagningen av studerande till doktorandutbildning. I det nya systemet hör alla som fortsätter på doktorandnivå till en forskarskola och ett doktorandprogram. Vid de flesta universitet har man dessutom förnyat examensfordringarna för doktorsexamen på olika vetenskapsområden, så att det numera är möjligt att doktorera på kortare tid (fyra år) utan att ge avkall på avhandlingens kvalitet. Reformen har också medfört att doktorer kan inleda en självständig forskarbana och komma ut i arbetslivet tidigare än förr. Samtidigt förbättras det internationella doktorandutbildningssamarbetet och jämförbarheten mellan doktorandutbildningar på internationell nivå.

Forsknings, utvecklings- och innovationsverksamheten vid yrkeshögskolorna

Forskningsverksamheten vid yrkeshögskolorna är i första hand tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i arbetslivets behov, ofta med koppling till den regionala näringsstrukturen och dess utveckling. Yrkeshögskolorna får utöver den egna finansieringen för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete även i liten utsträckning finansiering från Finlands Akademi och Tekes. Av EU-kommissionens finansieringsmekanismer är strukturfonderna viktigast.

Hemsidan Forskning Forskning vid högskolorna