Hemsidan Forskning Forskning vid högskolorna

Forskning vid högskolorna

Till universitetens uppgifter hör att främja den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, forskningen och på forskning grundad högsta undervisning, inklusive forskarutbildning. Doktorsexamina kan endast avläggas vid universiteten. Yrkeshögskolornas uppgift är att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt är till stöd för arbetslivet och den regionala utvecklingen och beaktar regionens näringsstruktur.

Forskning och forskarutbildning vid universiteten

Omkring en tredjedel av det statsunderstöd universiteten får anslås genom universitetens egna beslut för skötseln av forskningsuppgiften. Offentlig konkurrensutsatt forskningsfinansiering får universiteten främst från Finlands Akademi, Tekes och EU-kommissionen.

Antalet doktorsexamina som årligen avläggs har blivit tre gånger fler under 2010-talet jämfört med början av 1990-talet. Den tid avläggandet av doktorsexamen tar i anspråk har kvarstått på samma nivå (7-8 år).

Forskarutbildningen vid universiteten stärktes 1995 då man införde systemet med forskarskolor, som en del av doktoranderna tillhörde. Universiteten har reformerat doktorandutbildningens strukturer från och med 2012, i syfte att förbättra utbildningens kvalitet samt göra antagningen av studerande till doktorandutbildningen tydligare. I det nya systemet hör alla som fortsätter på doktorandnivå till en forskarskola och ett doktorandprogram. Utöver strukturreformen har utbildningen reviderats så att det numera är möjligt att doktorera på kortare tid (fyra år). I och med reformen underlättas såväl det internationella samarbetet som jämförbarheten mellan forskarskolor på internationell nivå.

Forsknings- och utvecklingsarbete vid yrkeshögskolorna

Forskningen vid yrkeshögskolorna är i första hand tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från arbetslivets behov, ofta med koppling till regionens näringsstruktur och utvecklingen av den. Utöver yrkeshögskolorna själva finansieras deras forsknings- och utvecklingsarbete till en ringa del av Finlands Akademi och Tekes. Bland EU-kommissionen s finansieringsmekanismer för yrkeshögskolor är strukturfonderna viktigast.

Enligt regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering är syftet att stärka yrkeshögskolornas forskning och utveckling samt utöka samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsarbete och utbildning. För första gången beaktas forsknings- och utevcklingsarbetet i yrkeshögskolornas finansieringsmodell. Regeringen har även anvisat extra finansiering för tilläggsutbildning som ger behörighet för yrkeshögskolornas gemensamma forsknings- och utvecklingsarbete, för att utveckla utbildningen som leder till högre yrkeshögskoleexamen i en riktning som stärker yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingsarbete samt för att skapa utbytesförfaranden på expert- och studerandenivå.

Hemsidan Forskning Forskning vid högskolorna