Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Tieteen edistäminen
Hakuaika päättyy
31-10-2016 16.15
Lisätietoja
ylitarkastaja Sami Niinimäki puh. 0295 3 30303, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan. Haussa voidaan hakea avustusta sekä yhteisön toiminnan tukemiseen että hankkeita varten. Pääsääntöisesti ministeriöstä ei myönnetä avustuksia ja apurahoja luonnolliselle henkilölle eikä työryhmälle, jossa yksi luonnollinen henkilö on virallisena hakijana.

Hakuaika:

Hakuaika päättyy maanantaina 31.10.2016 klo 16:15.

Käsittely:

Päätökset pyritään tekemään tammikuussa 2017. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Jaettavissa oleva euromäärä:

Vuoden 2017 käytettävissä oleva määräraha varmistuu eduskunnan vahvistaessa valtion talousarvion. Toiminta-avustukset on käytettävä vuoden 2017 toimintaan. Hankeavustuksia voi käyttää vuoden 2018 loppuun, ellei ole perusteltua syytä siitä poiketa.

Avustuksen tavoite:

Päätarkoituksena on tieteen edistäminen – siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muulle taholle – ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedettä koskevat strategiat sekä tieteen ja tiedeyhteisön muuttuvat tarpeet. Avustuksella rahoitetaan yhteisöjä ja hankkeita, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää.

Avustuksen tavoitteena on tukea kansallisen tutkimusjärjestelmän tehostumista.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia seikkoja arvioidessaan valtionavustushakemuksia:

  • Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeyttä ministeriön tiedepoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.
  • Yhteisön tai hankkeen tukemisen tuottamaa hyötyä ministeriön tiedepolitiikan alueelle.
  • Tieteen sekä tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden edistämistä.
  • Toiminnan valtakunnallisuutta tai kansainvälisyyttä. Toiminta voi täydentää valtion muita toimintoja tieteen edistämiseksi.
  • Avustuksen saajan toiminnan vakiintuneisuutta ja edellytyksiä toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla.
  • Hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasemaa ja taloudellista tilannetta.
  • Omarahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

   -    Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
   -    Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
   -    Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
   -    Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön ja valvontaan liittyy?

Avustusta saa käyttää vain tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa hankintalainsäädäntöä. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa.

(Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Rahoitus on pääsääntöisesti määräaikaista, ja opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi jatkorahoituksen tarpeen määräajoin.

Mikäli hakijan on perustellusti tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen, niin valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten tarvitaan seuraavat tiedot, jotka tulee ilmetä hakemuksesta: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta, ei päätökseen voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Linkki ministeriön asiointipalveluun

Ohjeet

http://www.vero.fi/katso

Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella. 

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki

Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15

Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto


Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Selvitykset avustuksen käytöstä

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM asiointipalvelussa. Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Linkki paperiseen hakuun.

Linkki selvityslomakkeeseen.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Lisätietoja

ylitarkastaja Sami Niinimäki, puh. +358 50 9111169, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@minedu.fi     

 

Myönnetyt avustukset

2016 I 2015 I 2014 I 2013 I2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 20072006 

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan