Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Tiede
Hakuaika päättyy
31-10-2016
Lisätietoja
ylitarkastaja Sami Niinimäki puh. 0295 3 30303, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Päätarkoituksena on tieteen edistäminen – siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu jollekin muulle taholle – ottaen huomioon hallitusohjelman sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedettä koskevat strategiat sekä tieteen ja tiedeyhteisön muuttuvat tarpeet. Tavoitteena on tukea sellaisia yhteisöjä, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää.

Huom! Ohjeistusta päivitetään

Toiminta-avustusta myönnetään yleisavustuksena oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Avustuksen määrä

Vuonna 2014 haettavana oli yhteensä noin 11 miljoonan euron määräraha. Vuoden 2015 käytettävissä oleva määräraha varmistuu eduskunnan vahvistaessa valtion talousarvion. Määräraha on tarkoitettu vuoden 2015 toimintaan.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia seikkoja arvioidessaan harkinnanvaraisia valtionavustushakemuksia:

1) Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeyttä ministeriön strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

2) Yhteisön tukemisen tuottamaa lisäarvoa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

3) Tieteen sekä tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden edistämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on erityisesti edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä.

4) Toiminnan valtakunnallisuutta tai kansainvälisyyttä. Toiminta voi luonteensa puolesta täydentää valtion muita toimintoja tieteen edistämiseksi.

5) Avustuksen saajan toiminnan vakiintuneisuutta ja edellytyksiä toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla.

6) Hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasemaa ja taloudellista tilannetta.

Mitään hanketta tai toimintaa ei rahoiteta pelkästään valtionavun turvin. Vain erityisen perustelluista syistä avustuksella voidaan kattaa suurin osa yhteisön menoista.

Rahoitus on pääsääntöisesti määräaikaista ja opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi jatkorahoituksen tarpeen määräajoin. Tutkimusjärjestelmän kansallista infrastruktuuria täydentävien instituutioiden rahoitus voi olla jatkuvaa.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuohjeet

Avustuksia haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 1. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2016 yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma, talousarvio, tiivistelmä vuoden 2015 toiminnasta, yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta, yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi yhteisön toiminta-ajatus, tavoitteet vuodelle 2016 sekä tärkeimmät hankkeet ja tapahtumat. Asiakirjoihin tulee sisällyttää budjettivertailu koskien vuosia 2014–2016.

Hakemukseen pyydetään sisällyttämään perustelut valtionavun tarpeellisuudelle ja toiminnan vaikuttavuudelle tieteen edistämiseksi. Hakemukseen tulee liittää selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista. Mikäli hakija ei ole saanut avustusta aikaisemmin tulee hakemukseen liittää tiedot hakijayhteisöstä: yhdistysrekisteriote, yhteisön säännöt, yhteisön hallituksen/johtokunnan kokoonpano, jäsenten lukumäärä (henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet).

Mikäli hakijan on perustellusti tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen, niin valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten tarvitaan seuraavat tiedot, jotka tulee ilmetä hakemuksesta: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta, ei päätökseen voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen. 

Hakemustyyppi

Tiede / Tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustukset

Hakemukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc) 

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Myönnetyt avustukset

2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 20072006 

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan