Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Tiede/Päätöksentekoa tukeva tutkimus
Hakuaika päättyy
31-10-2016
Lisätietoja
ylitarkastaja Sami Niinimäki, puh. 0295 3 30303, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Tuen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyväksikäyttöä valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Määrärahan taustalla on oikeusministeriön asettaman Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto.

Huom! Ohjeistusta päivitetään.

Avustusta myönnetään yleisavustuksena oikeustoimikelpoisille yhteisöille avustuksen saajan toimintaan, jonka tarkoituksena on tuottaa valtakunnallista yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa sekä edistää tutkimustiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa ja näihin liittyvää koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista.

Avustuksen määrä 

Haettavana on yhteensä 600 000 euron määräraha. Määräraha on tarkoitettu vuoden 2016 toimintaan.

Arviointi

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia seikkoja:

  • avustettava toiminta kohdistuu laaja-alaisesti yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta olennaisiin ongelmiin ja vaihtoehtoihin,
  • avustuksen saajalla on avustus huomioonottaen riittävät edellytykset avustettavan toiminnan harjoittamiseen tai tuottamiseen tuloksellisella tavalla,
  • avustuksen saaja esittää riittävän selvityksen siitä, millä tavoin avustettavan tutkimus- ja muun toiminnan tulokset on tarkoitus välittää yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti jo toimintansa vakiintuneisuuden osoittaneille, valtakunnallisesti toimiville yhteisöille.

Hakuohjeet 

Avustuksia haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 1. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2016 yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma, talousarvio, tiivistelmä vuoden 2015 toiminnasta, yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta, yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi yhteisön toiminta-ajatus, tavoitteet vuodelle 2016 sekä tärkeimmät hankkeet ja tapahtumat. Asiakirjoihin tulee sisällyttää budjettivertailu koskien vuosia 2014-2016.

Hakemukseen pyydetään sisällyttämään perustelut valtionavun tarpeellisuudelle ja toiminnan vaikuttavuudelle tieteen edistämiseksi. Hakemukseen tulee liittää selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista. Mikäli hakija ei ole saanut avustusta aikaisemmin tulee hakemukseen liittää tiedot hakijayhteisöstä: yhdistysrekisteriote, yhteisön säännöt, yhteisön hallituksen/johtokunnan kokoonpano, jäsenten lukumäärä (henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet).

Mikäli hakijan on perustellusti tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen, niin valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten tarvitaan seuraavat tiedot, jotka tulee ilmetä hakemuksesta: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta, ei päätökseen voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen.

Hakemukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 (Meritullinkatu 10)
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Asiakirjat

Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto (pdf) oikeusministeriö

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf) 
Hakulomake 1 (doc) 

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)  

Myönnetyt avustukset

2016 I 2015 I2014 I 2013 I 2012 I 201120102009200820072006

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille