Hemsidan Forskning Styrning och finansiering

Styrning och finansiering av forskning

Riksdagen fattar beslut om principer och lagstiftning som gäller forsknings-, teknologi- och innovationspolitiken. Statsrådet och ministerierna svarar som en del av statsrådet för planering och förverkligande av vetenskapspolitiken.

Statsrådet och dess ministerier bistås av forsknings- och innovationsrådet under ledning av statsministern. Rådet behandlar frågor som gäller inriktning och samordning av forsknings- och teknologipolitik samt vetenskaplig forskning och utbildning. Vidare bereder rådet planer och förslag.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar bl.a. för frågor som gäller utbildning, forskningspolitik, universitet och högskolor samt Finlands Akademi. Ministeriet främjar vetenskaplig forskning genom att stödja nödvändiga tjänster, bl.a. forskningsutrustning, datanät för forskning, vetenskaplig kalkylering samt vetenskapliga bibliotek.

Arbets- och näringsministeriet svarar bl.a. för frågor som gäller närings- och teknologipolitiken, Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer  och VTT.

Finlands Akademi spelar en central roll som finansiär av vetenskaplig forskning. Merparten av Akademins finansiering kanaliseras till forskning som utförs vid universiteten. Akademin finansierar bl.a. forskningsprojekt, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskaranställningar, forskarutbildning, forskningsinfrastrukturer samt internationellt samarbete. Akademins forskningsråd beslutar om forskningsfinansiering inom sina respektive sektorer.

Forskningsanslag inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

I statsbudgeten 2013 anslås följande anslag för vetenskap och forskning (1000 euro):

Finlands Akademis omkostnader

  12 455

Arkivverkets omkostnader

  19 588

Institutet för de inhemska språkens omkostnader

    2 055

Depåbibliotekets omkostnader

    1 621
Finansiering för forskningsinfrastruktur projekten

5 000

Finlands Akademid forskningsanslag

238 592

Tipsvinstmedel för främjande av forskning

102 191

Medfinansiering för internationella organisationer

  17 334

Totalt

398 836

Finlands Akademis fullmakt att bevilja forskningsanslag bestäms årligen i statsbudgeten på följande sätt:

Budgetår

beviljanderätt  (1000 euro)

2013 282 596
2012 282 250
2011 314 583
2010 361 464
2009 258 527
2008 245 595
2007 225 290
2006 205 590

2005

175 590


Hemsidan Forskning Styrning och finansiering