Hemsidan Forskning Styrning och finansiering

Styrning och finansiering av forskning

Riksdagen fattar beslut om principer och lagstiftning som gäller forsknings-, teknologi- och innovationspolitiken. Statsrådet och ministerierna svarar som en del av statsrådet för planering och förverkligande av vetenskapspolitiken.

Statsrådet och dess ministerier bistås av forsknings- och innovationsrådet under ledning av statsministern. Rådet behandlar frågor som gäller inriktning och samordning av forsknings- och teknologipolitik samt vetenskaplig forskning och utbildning. Vidare bereder rådet planer och förslag.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar bl.a. för frågor som gäller utbildning, forskningspolitik, universitet och högskolor samt Finlands Akademi. Ministeriet främjar vetenskaplig forskning genom att stödja nödvändiga tjänster, bl.a. forskningsutrustning, datanät för forskning, vetenskaplig kalkylering samt vetenskapliga bibliotek.

Arbets- och näringsministeriet svarar bl.a. för frågor som gäller närings- och teknologipolitiken, Innovationsfinansieringsverket Tekes och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Finlands Akademi spelar en central roll som finansiär av vetenskaplig forskning. Merparten av Akademins finansiering kanaliseras till forskning som utförs vid universiteten. Akademin finansierar bl.a. forskningsprojekt, akademiprogram, spetsforskningsenheter, forskaranställningar, forskarutbildning, forskningsinfrastrukturer samt internationellt samarbete. Akademins forskningsråd beslutar om forskningsfinansiering inom sina respektive sektorer.

Forskningsanslag inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

I statsbudgeten 2016 anslås följande anslag för vetenskap och forskning (1000 euro):

Finlands Akademis omkostnader

  12 871

Arkivverkets omkostnader

  18 131

Institutet för de inhemska språkens omkostnader

    1 249

Depåbibliotekets omkostnader

    1 758
Finansiering för forskningsinfrastruktur projekten

8 500

Finlands Akademid forskningsanslag

232 133

Tipsvinstmedel för främjande av forskning

103 359

Strategisk forskningsanslag

  34 000

Medfinansiering för internationella organisationer

  20 008

Totalt

432 009

Finlands Akademis fullmakt att bevilja forskningsanslag bestäms årligen i statsbudgeten på följande sätt:

Budgetår

beviljanderätt  (1000 euro)

2016 338 376
2015 318 829
2014 280 016
2013 282 596
2012 282 250
2011 314 583
2010 361 464
2009 258 527
2008 245 595
2007 225 290
2006 205 590

2005

175 590

Den strategiska forskningens fullmakt att bevilja forskningsanslag bestäms årligen i statsbudgeten på följande sätt:

Budgetår

beviljanderätt  (1000 euro)

2016   55 631
2015    55 631Hemsidan Forskning Styrning och finansiering