Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden kehittäminen

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen

Tekijänoikeuden alan tärkeimmät kysymykset liittyvät tietoyhteiskunnan sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitykseen.

Digitalisaatio on saattanut perinteisen tekijänoikeuden uusien vaatimusten eteen. Digitaalitekniikan käyttö on yleistynyt teosten luomis-, tuotanto- ja jakeluprosesseista aina kuluttajien loppukäyttöön asti. Teosten ja muiden kulttuurihyödykkeiden luomisessa ja jakelussa oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoinen toteuttaminen edellyttää tekijänoikeusjärjestelmältä jatkuvaa sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin.

Tekijänoikeus luovan toiminnan kannustimena

Luovan toiminnan edellytysten turvaaminen ja luovaan työhön kannustaminen on olennaisen tärkeää toimintaympäristön digitalisoituessa. Siinä missä teknologia edistää sisältöjen luomista ja jakelua, edistävät sisällöt myös tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä. Tässä symbioottisessa suhteessa tekijänoikeus kannustaa luovaan työhön, jonka tulokset yleisölle levitettyinä hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Tekijänoikeus turvaa myös teosten ja muiden suojan kohteiden saatavuutta ja käyttöä. Tekijänoikeusjärjestelmän tasapainoinen kehittäminen merkitsee luovien tekijöiden ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen oikeuksien haltijoiden, teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen, kuluttajien sekä muiden käyttäjien etujen huomioimista.

Uusi teknologinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia ja välineitä uusien toiminta- ja tulonhankkimismallien kehittämiselle ja haasteita tekijänoikeudelle, mikä edellyttää entistä enemmän myös sopimusoikeudellisten näkökohtien huomioimista tekijänoikeuden rinnalla.

Tekijänoikeus osana digitaalisen aikakauden vaihdantaa

Teosten digitaalisuus ja liikkeet maailmanlaajuisissa tietoverkoissa sekä tilauspohjaiseen jakeluun kannustaminen ovat erityisesti vaikuttaneet tekijänoikeusjärjestelmän 2000-luvun alkupuoliskon intensiiviseen kehittämisvaiheeseen. Tekijänoikeuslain säännökset muodostavat puitteet aineistojen digitaalisille markkinoille. Teosten ja muiden suojan kohteiden laillisen, sopimuksiin perustuvan tietoverkkojakelun edellytyksenä on, että aineiston oikeudenhaltijat voivat ainakin jossain määrin kontrolloida tekijänoikeudella suojatun  digitaalisen aineiston käyttöä ja välittämistä.

Suojatun aineiston sähköistä kaupankäyntiä edistävät ja turvaavat erityisesti:

  • tekijöiden oikeus määrätä teosten välittämisestä yleisölle sekä lähioikeuksien haltijoiden oikeus määrätä suojan kohteiden tilauspohjaisesta välittämisestä tietoverkoissa
  • tekniset suojaukset ja niiden kiertämisen kielto
  • teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto
  • oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistamisen kielto
  • tietoyhteiskuntakaaren säännökset tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämisestä ja siinä noudatettavasta menettelystä
  • kansainvälisten sopimusten mukainen yhtenäinen oikeudellinen suoja.

Aineettomia arvoja ja palveluja tuotetaan ja niillä käydään kauppaa silloin, kun toimintaympäristö tietoverkossa on suotuisa kaupankäynnille. Keskeinen osa tätä toimintaympäristöä on tekijöille turvattu neuvotteluasema, jonka kautta he voivat saada taloudellisen kompensaation työstään ja voivat panostaa uusien teosten luomiseen.

Tietoverkkoja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä

Tekijänoikeus on kansainvälinen oikeudenala, joka niveltyy tietoyhteiskunnan globaaliin, maailmanlaajuiseen kehittymiseen.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) johdolla jo pitkään jatkuneessa tekijänoikeuden kansainvälisten sopimusten uudistamisessa saavutettiin tärkeä tavoite vuonna 1996, kun WIPOn tekijänoikeussopimuksella ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksella luotiin ensimmäiset kansainväliset pelisäännöt digitaaliajan tekijänoikeuksille ja teosten käyttämiselle tietoverkoissa.

Tietoverkkojen kehittämiseen liittyvät kansalliset tekijänoikeuslain muutokset kytkeytyvät EU:n harmonisointitoimiin. Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivillä (2001/29/EY) luotiin oikeudelliset kehykset jäsenvaltioiden tekijänoikeuslaeille tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi ja EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden kehittäminen