Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden kehittäminen

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen

Tekijänoikeuden alan tämän hetken tärkeimmät kysymykset liittyvät tietoyhteiskuntakehitykseen sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitykseen.

Digitaalitekniikka ja sen käytön nopea kasvu on saattanut perinteisen tekijänoikeuden uusien vaatimusten eteen. Digitaalitekniikan käyttö on yleistynyt teosten luomis-, tuotanto- ja jakeluprosesseista aina kuluttajien loppukäyttöön asti. Teosten ja muiden kulttuurihyödykkeiden luomisessa ja jakelussa oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoinen toteuttaminen edellyttää tekijänoikeusjärjestelmältä sopeutumista uudenlaiseen toimintaympäristöön.

Tekijänoikeus luovan toiminnan kannustimena

Luovan toiminnan edellytysten turvaaminen ja luovaan työhön kannustaminen on olennaisen tärkeää tietoyhteiskuntakehityksen jatkumiselle. Siinä missä teknologia edistää sisältöjen luomista ja jakelua, edistävät sisällöt myös tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä. Tässä symbioottisessa suhteessa tekijänoikeus kannustaa aineettomaan luomisprosessiin ja luovaan työhön, jonka tulokset yleisölle levitettyinä hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Tekijänoikeus turvaa myös suojan kohteiden saatavuutta ja käyttöä. Tekijänoikeusjärjestelmän tasapainoinen kehittäminen merkitsee niin luovien tekijöiden ja muiden laissa säädettyjen oikeuksien haltijoiden kuin teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen, kuluttajien ja muiden käyttäjien etujen huomioon ottamista.

Uusi teknologinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia ja välineitä uusien toiminta- ja tulonhankkimismallien kehittämiselle ja samalla haasteita tekijänoikeudelle. Tämä edellyttää entistä enemmän myös sopimusoikeudellisten aspektien huomioon ottamista tekijänoikeuden rinnalla.

Tekijänoikeus osana tietoyhteiskunta-ajan vaihdantaa

Teosten digitaalinen olomuoto ja teosten liikkeet maailmanlaajuisissa tietoverkoissa sekä tilauspohjaiseen jakeluun kannustaminen ovat erityisesti vaikuttaneet tekijänoikeusjärjestelmän viimeaikaiseen intensiiviseen kehittämisvaiheeseen. Tekijänoikeuslain säännökset muodostavat osaltaan sähköisten aineistomarkkinoiden puitetta. Teosten ja muiden suojan kohteiden digitaalisessa olomuodossa tapahtuvan laillisen, sopimuksiin perustuvan tietoverkkojakelun edellytyksenä on, että aineiston oikeudenhaltijat voivat ainakin jossain määrin kontrolloida tekijänoikeudella suojatun  digitaalisen aineiston käyttöä ja välittämistä.

Suojatun aineiston sähköistä kaupankäyntiä edistävät ja turvaavat erityisesti:

  • tekijöiden oikeus määrätä teosten välittämisestä yleisölle sekä lähioikeuksien haltijoiden oikeus määrätä suojan kohteiden tilauspohjaisesta välittämisestä tietoverkoissa
  • tekniset toimenpiteet ja niiden kiertämisen kielto
  • teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto
  • oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistamisen kielto
  • tekijänoikeuslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) säännökset tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämisestä ja siinä noudatettavasta menettelystä
  • kansainvälisten sopimusten mukainen yhtenäinen oikeudellinen suoja.

Aineettomia arvoja ja palveluja tuotetaan ja niillä käydään kauppaa silloin, kun toimintaympäristö tietoverkossa on suotuisa kaupankäynnille. Keskeinen osa tätä toimintaympäristöä on tekijöille turvattu neuvotteluasema, jonka kautta he voivat saada taloudellisen kompensaation työstään ja voivat panostaa voimavaransa jälleen uusia aineettomia arvoja tuottavaan luomistyöhön.

Tietoyhteiskuntaa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä

Tekijänoikeus on kansainvälinen oikeudenala, joka niveltyy tietoyhteiskunnan globaaliin, maailmanlaajuiseen kehittymiseen.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) piirissä vuosikausia jatkuneessa tekijänoikeuden kansainvälisten sopimusten uudistamiseen tähdänneessä asiantuntijatyössä saavutettiin tärkeä tavoite vuonna 1996, kun Genevessä tehdyissä WIPOn tekijänoikeussopimuksessa ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksessa luotiin ensimmäiset kansainväliset pelisäännöt digitaaliajan tekijänoikeuksille ja teosten käyttämiselle tietoverkoissa.

Tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät kansalliset tekijänoikeuslainsäädäntöhankkeet kytkeytyvät EU:n harmonisointitoimiin. Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivillä (2001/29/EY) luotiin oikeudelliset kehykset jäsenvaltioiden tekijänoikeuslaeille tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi ja EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeuden kehittäminen