Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Förslag om att utvidga låneersättningen till universitets- och yrkeshögskolebiblioteken skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet skickade den 20 oktober 2015 ut ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (utvidgning av låneersättningen till att omfatta universitets- och yrkeshögskolebibliotek). Remissrundan tar slut 13.11.2015. Läs mer

Förslag om gemensam förvalting av upphovsrätten skickas ut på remiss

Ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätten har skickats ut på remiss. Utkastet har beretts av undervisnings- och kulturministeriet och remissrundan tar slut den 11 september. Läs mer

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

De partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Läs mer

Ersättningen för privat kopiering skall finansieras med budgetmedel

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen. Framöver betalar staten kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk betalas med anslag i statsbudgeten. Kompensationen ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

Läs mer