Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

nostoDe partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Läs mer

Ersättningen för privat kopiering skall finansieras med budgetmedel

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen. Framöver betalar staten kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk betalas med anslag i statsbudgeten. Kompensationen ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

Läs mer

Rejäl höjning av utlåningsersättningen

kirjastossaRegeringen har slagit fast kompletteringarna i budgetpropositionen för 2015 och föreslår en höjning på 4 miljoner i utlåningsersättningen .

Den upphovsrättsliga ersättningen, som utbetalas då ett exemplar av ett verk lånas ut från ett bibliotek, fördubblas i och med höjningen till drygt 8,2 miljoner euro. Läs mer

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen föreslår att upphovsrättslagen ändras. Ädringarna hänför sig bl.a. till villkoren i avtal om överlåtelse av upphovsrätt, avtalslicenser som gäller nätlagring av tv-program samt olovlig fildelning på webben. Läs mer

Skäliga ersättningar i anslutning till upphovsrätten diskuterades vid UKM

Enligt regeringsprogrammet föreskrivs genom upphovsrättslagen noggrannare än hittills om skäliga villkor och skälig ersättning som förutsättning för överföring av upphovsrätten. På basis av höranden i anslutning till ärendet har man gjort en utredning som presenterades vid ett diskussionstillfälle vi dundervisnings- och kulturministeriet 13.2.2014. Aktuellt: Ändringar i upphovsrättslagen

Remissrunda om åtgärder i anslutning till olovlig fildelnining på webben

I anslutning till  revideringen av upphovsrättslagen har man bl.a. genom en remissrunda utrett åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webbwn.

Som bakgrund för lagändringsförslaget har ministeriet gett ut publikationen Utvärdering av åtgärder för att minska olovlig fildelning på webben; Utredningar som stöd för lagberedningen.

Läs mer

Beredning av lagpaket om ändring av upphovsrättslagen har inletts

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett utredningsarbetet för nästa skede av beredningen av lagpaketet om ändring av upphovsrättslagen. Avsikten är att nästa skede i beredningen färdigställs så att regeringens proposition med förslag till lagändringarna kan avlåtas till riksdagen vårvintern 2014.

I paketet ingår bestämmelser om skälig ersättning, tjänster där tv-program kan lagras på nätet (nät-PVR), revideringar av kompensationsavgiftssystemet, åtgärder i syfte att förhindra olaglig fildelning samt ändring av vissa anknytningskriterier för skydd av fonogram, systemet med avtalslicenser och vissa förtydliganden av lagen.

Läs mer

Material i anslutning till upphovsrättsforumet på webben

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar årligen ett nationellt upphovsrättsforum för att upprätthålla upphovsrättspolitiska diskussioner och kontakter.

Teman i år var bl.a. revideringen av ersättningssystemet och åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webben. Det går att se forumet som upptagning på webben.

Läs mer

Ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen förslår ändringar i upphovsrättslagen, till följd av ändringar i EU:s skyddstidsdirektiv. I skyddstidsdirektivet förlängdes skyddstiden för inspelade musikframföranden från 50 till 70 år.

Enligt förslaget ska de bestämmelser som direktivet om viss tillåten användning av föräldralösa verk förutsätter införas i lagen om användning av föräldralösa verk. 

Därutöver föreslås en avtalslicensbestämmelse och paragrafen om ersättning för utlåning preciseras.

Läs mer