Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete

Undervisningsministeriets understöd för ungdomsarbete

I all utdelning av bidrag till ungdomsarbete beaktas de i ungdomslagen stipulerade värdegrunderna: gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

Ansökningstiden går ut: 28-02-2014
Anslag kan sökas av kommunerna samt av de i ungdomslagen avsedda riksomfattande ungdomsorganisationerna för anskaffning, byggande eller grundrenovering av utrymmen för ungdomar. De lokaler som understöds skall i första hand och huvudsakligen utnyttjas av ungdomar.


Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Ansökningstiden går ut: 31-01-2014
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd att sökas för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. 


Specialunderstöd för informations- och rådgivningstjänster samt nätmedier för unga

Ansökningstiden går ut: 13-12-2013
Specialunderstöd för informations- och rådgivningstjänster samt nätmedier för ungaUnderstöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Ansökningstiden går ut: 13-12-2013
Det kom 66 ansökningar inom den utsatta ansökningstiden som utgick 13.12.2013. Behandlingen av ansökningarna har inletts och som bäst kompletteras bristfälliga ansökningar. Ministeriets målsättning är att behandla ansökningarna före slutet av april. Uppgifter om hur behandlingen av ansökningarna framskrider uppdateras på denna sida. OBS! Förändringarna inom regionförvaltningen gällande ungdomsväsendet trädde i kraft 1.1.2014 Regionförvaltningen för ungdomsväsendet har flyttat från närings-, trafik-, och miljöcentralerna (förkortning NTM-central) till regionförvaltningsverkena (förkortning RFV). Inom sex RFV sköts ungdomsväsendets frågor av samma tjänstemän som ansvarade för frågorna vid NTM-centralerna. E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn(at)avi.fi. Telefonnummer och övriga kontaktuppgifter bör kontrolleras via de olika regionalförvaltningsverkens www-sidor. De för ungdomsväsendet ansvariga regionalförvaltningsverken är: Södra Finland RFV, Sydvästra Finlands RFV, Västra Finlands RFV, Östra Finlands RFV, Norra Finlands RFV samt Lapplands RFV. Tilläggsuppgifter hittas här: https://www.avi.fi/


Verkstäder för unga, nationella understöd

Ansökningstiden går ut: 29-11-2013
Undervisnings-och kulturministeriet lediganslår statsbidrag till ungdomsverkstäder under förutsättning att riksdagen i budgeten för år 2014 anvisar medel för ändamålet . 


Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 29-11-2013
Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete kan sökas endast av organisationer som har godkänts för statsunderstöd enligt ungdomslagen. Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan sökas av registrerade riksomfattande organisationer, i vilka verksamheten åtminstone till en del är ungdomsarbete och där ungdomsarbetet till volymen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation.


Anställandet av personer för uppsökande arbete

Ansökningstiden går ut: 31-10-2013
Statsunderstöd kan ansökas för uppsökande ungdomsarbete.


Utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, i första hand riksomfattande projekt

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet är huvudsakligen avsedda för riksomfattande projekt. Ansökan om understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt riktas i första hand till ELY-centralerna.


Understöd för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Understöden omfattar internationellt samarbete som olika gemenskaper bedriver inom ungdomssektorn.
 
 Understöd för ungdomars kulturevenemang

Se på motsvarande finskspråkiga sida


Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete