Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete

Undervisningsministeriets understöd för ungdomsarbete

I all utdelning av bidrag till ungdomsarbete beaktas de i ungdomslagen stipulerade värdegrunderna: gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Specialunderstöd för informations- och rådgivningsarbete samt ungdomsarbete på nätet

Ansökningstiden går ut: 11-12-2015
Specialunderstöd för informations- och rådgivningsarbete samt ungdomsarbete på nätet för år 2016


Verkstäder för unga, nationella understöd

Ansökningstiden går ut: 30-11-2015Understöd för uppsökande ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 30-10-2015
Av anslaget kan statsunderstöd beroende på prövning beviljas för lönekostnader i anslutning till uppsökande ungdomsarbete.


Årsunderstöd för riksomfattande ungdomsorganisationer, serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som bedriver ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 30-10-2015Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

Ansökningstiden går ut: 30-01-2015
Understöd kan sökas av kommunerna samt av de i ungdomslagen avsedda riksomfattande ungdomsorganisationerna och utvecklings- och servicecentraler inom ungdomsområdet för anskaffning, byggande eller grundrenovering av utrymmen för ungdomar. De lokaler som understöds skall i första hand och huvudsakligen utnyttjas av ungdomar.


Understöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Ansökningstiden går ut: 15-12-2014Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Ansökningstiden går ut: 15-12-2014
Syftet med stödet för den lokala hobbyverksamheten för barn och unga är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.


Understöd för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Understöd som omfattar internationell verksamhet inom ungdomssektorn är avsedda för projekt som olika sammanslutningar bedriver i syfte att främja ungdomars och ungdomssektorns ökade internationalisering. I samband med beviljandet av medel för år 2015 prioriterar undervisnings- och kulturministeriet samarbetsprojekt mellan Finland och Estland. Projekten i anslutning till detta utvärderas i samarbete med Estlands undervisnings- och vetenskapsministerium. Ansökningarna ska vara hos undervisnings- och kulturministeriet senast 31.10.2014.   Utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, i första hand riksomfattande projekt inklusive ungdomars kulturevenemang

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet är huvudsakligen avsedda för riksomfattande projekt. Understöd för lokala och regionala projekt ansöks i första hand från regionalförvaltningsverken.Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete