Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete

Undervisningsministeriets understöd för ungdomsarbete

I all utdelning av bidrag till ungdomsarbete beaktas de i ungdomslagen stipulerade värdegrunderna: gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

Ansökningstiden går ut: 30-01-2015
Understöd kan sökas av kommunerna samt av de i ungdomslagen avsedda riksomfattande ungdomsorganisationerna och utvecklings- och servicecentraler inom ungdomsområdet för anskaffning, byggande eller grundrenovering av utrymmen för ungdomar. De lokaler som understöds skall i första hand och huvudsakligen utnyttjas av ungdomar.


Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Ansökningstiden går ut: 30-01-2015
OBS. Uppgifter om anvisningarna för understöd kommer att uppdateras på dessa sidor i slutet av september 2014.


Understöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Ansökningstiden går ut: 15-12-2014Specialunderstöd för informations- och rådgivningsarbete samt ungdomsarbete på nätet

Ansökningstiden går ut: 12-12-2014
Genom understöd för informations- och rådgivningsarbete samt ungdomsarbete på nätet främjas uppfyllandet av ungdomslagens mål och värden och regeringens barn- och ungdomspolitik verkställs. Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner samt andra organisationer och sammanslutningar som tillhandahåller tjänster inom ungdomsarbetet


Verkstäder för unga, nationella understöd

Ansökningstiden går ut: 28-11-2014
OBS: Uppgifter om anvisningarna för understöd kommer att uppdateras på dessa sidor i slutet av september 2014. 


Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 28-11-2014
Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete kan sökas endast av organisationer som har godkänts för statsunderstöd enligt ungdomslagen. Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan sökas av registrerade riksomfattande organisationer, i vilka verksamheten åtminstone till en del är ungdomsarbete och där ungdomsarbetet till volymen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation. Obs! Uppgifter om ansöksblankett och -anvisningar publiceras i mitten av oktober på dessa sidor.


Anställandet av personer för uppsökande arbete

Ansökningstiden går ut: 31-10-2014
Statsunderstöd kan ansökas för uppsökande ungdomsarbete. OBS. Uppgifter om anvisningarna för understöd kommer att uppdateras på dessa sidor i slutet av september 2014.


Understöd för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Understöd som omfattar internationell verksamhet inom ungdomssektorn är avsedda för projekt som olika sammanslutningar bedriver i syfte att främja ungdomars och ungdomssektorns ökade internationalisering. I samband med beviljandet av medel för år 2015 prioriterar undervisnings- och kulturministeriet samarbetsprojekt mellan Finland och Estland. Projekten i anslutning till detta utvärderas i samarbete med Estlands undervisnings- och vetenskapsministerium. Ansökningarna ska vara hos undervisnings- och kulturministeriet senast 31.10.2014.   Utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, i första hand riksomfattande projekt inklusive ungdomars kulturevenemang

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet är huvudsakligen avsedda för riksomfattande projekt. Understöd för lokala och regionala projekt ansöks i första hand från regionalförvaltningsverken.Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete