Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete

Undervisningsministeriets understöd för ungdomsarbete

I all utdelning av bidrag till ungdomsarbete beaktas de i ungdomslagen stipulerade värdegrunderna: gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.


OBS!

Undervisnings- och kulturministeriet förnyar och förenhetligar sin statsbidragsverksamhet och övergår senast under 2017 till en eletronisk tjänst. För att använa tjänsten behöver personer som ansöker och får bidrag en Katso-kod som är bra att skaffa på förhand.  

Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-tjänst förenar personen och organisationen samt personens rätt att representera organisationen. Firmatecknaren bör vara Katso-kodens huvudanvändare.

Anvisningar på ministeriets webbsidaVerkstäder för unga, nationella understöd

Ansökningstiden går ut: 30-11-2016

Ansökning börjar 26.10.2016.
Understöd för riksomfattande ungdomscentraler

Ansökningstiden går ut: 04-11-2016
Understöd för riksomfattande ungdomscentralers verksamhet, investeringar och projekt år 2017.


Understöd för uppsökande ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 31-10-2016
Statsunderstöd för stödande av uppsökande ungdomsarbete år 2017 UTLYSNING AV UNDERSTÖD (PDF)


Årsunderstöd för riksomfattande ungdomsorganisationer, serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som bedriver ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 30-09-2016Statsunderstöd för förebyggande av hatretorik och främjande av likställdhet inom kommunernas ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 16-09-2016
Bidragen ingår i verkställigheten av handlingsprogrammet för förebyggande av hatretorik och rasism samt främjande av delaktighet i samhället, "Meningsfullt i Finland". Därtill ska bidragen främja ungas delaktighet och likställdhet i enlighet med resultatmålen för undervisnings- och kulturministeriet.


Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Ansökningstiden går ut: 15-12-2015
Syftet med stödet för den lokala hobbyverksamheten för barn och unga är att öka barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ge dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation. Sökandena kan också genomföra samarbetsprojekt, och verksamheten kan enligt behov ordnas över kommungränserna. Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade sammanslutningar, sammanslutningar som eftersträvar ekonomisk vinst eller privatpersoner.


Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar

Ansökningstiden går ut: 20-11-2015
Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd kan beviljas projekt som stödjer aktivitet bland asylsökande ungdomar genom att ordna fritidsverksamhet för dem.  


Understöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Ansökningstiden går ut: 15-12-2014
FÖR KÄNNEDOM: Programmet är i kraft till slutet av 2015 och inga nya understöd beviljas längre.


Utvecklingsbidrag för riksomfattande och för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Utvecklingsbidragen för riksomfattande och för internationell ungdomsverksamhet är avsedda för projekt inom ungdomsarbete och -politik som är av riksomfattande betydelse eller för att främja internationaliseringen av unga och ungdomssektorn. För regionala eller lokala projekt ska man i allmänhet ansöka om bidrag ungdomsväsendet vid regionförvaltningsverket (RFV) i den region där projektet ska genomföras.


Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

För år 2016 finns det inga anslag för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler.


Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete