Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete

Undervisningsministeriets understöd för ungdomsarbete

Uppgifter om ansökningstiderna och anvisningarna för understöd för år 2015 kommer att uppdateras på dessa sidor i slutet av augusti 2014.
MÄRK Ansökningstiden förunderstöd för riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete kommer att tidigareläggas märkbart, blanketterna för ansökan kommer även att förnyas.

I all utdelning av bidrag till ungdomsarbete beaktas de i ungdomslagen stipulerade värdegrunderna: gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

Understöd för byggande, anskaffning och grundrenovering av ungdomslokaler

Ansökningstiden går ut: 28-02-2014
Anslag kan sökas av kommunerna samt av de i ungdomslagen avsedda riksomfattande ungdomsorganisationerna för anskaffning, byggande eller grundrenovering av utrymmen för ungdomar. De lokaler som understöds skall i första hand och huvudsakligen utnyttjas av ungdomar.


Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Ansökningstiden går ut: 31-01-2014
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd att sökas för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. 


Specialunderstöd för informations- och rådgivningstjänster samt nätmedier för unga

Ansökningstiden går ut: 13-12-2013
Specialunderstöd för informations- och rådgivningstjänster samt nätmedier för ungaUnderstöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Ansökningstiden går ut: 13-12-2013
OBS! Förändringarna inom regionförvaltningen gällande ungdomsväsendet trädde i kraft 1.1.2014 Regionförvaltningen för ungdomsväsendet har flyttat från närings-, trafik-, och miljöcentralerna (förkortning NTM-central) till regionförvaltningsverkena (förkortning RFV). Inom sex RFV sköts ungdomsväsendets frågor av samma tjänstemän som ansvarade för frågorna vid NTM-centralerna. E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn(at)avi.fi. Telefonnummer och övriga kontaktuppgifter bör kontrolleras via de olika regionalförvaltningsverkens www-sidor. De för ungdomsväsendet ansvariga regionalförvaltningsverken är: Södra Finland RFV, Sydvästra Finlands RFV, Västra Finlands RFV, Östra Finlands RFV, Norra Finlands RFV samt Lapplands RFV. Tilläggsuppgifter hittas här: https://www.avi.fi/


Verkstäder för unga, nationella understöd

Ansökningstiden går ut: 29-11-2013
Undervisnings-och kulturministeriet lediganslår statsbidrag till ungdomsverkstäder under förutsättning att riksdagen i budgeten för år 2014 anvisar medel för ändamålet . 


Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

Ansökningstiden går ut: 29-11-2013
Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete kan sökas endast av organisationer som har godkänts för statsunderstöd enligt ungdomslagen. Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan sökas av registrerade riksomfattande organisationer, i vilka verksamheten åtminstone till en del är ungdomsarbete och där ungdomsarbetet till volymen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation.


Anställandet av personer för uppsökande arbete

Ansökningstiden går ut: 31-10-2013
Statsunderstöd kan ansökas för uppsökande ungdomsarbete.


Utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, i första hand riksomfattande projekt

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsunderstöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet är huvudsakligen avsedda för riksomfattande projekt. Ansökan om understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt riktas i första hand till ELY-centralerna.


Understöd för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Understöden omfattar internationellt samarbete som olika gemenskaper bedriver inom ungdomssektorn.
 
 Understöd för ungdomars kulturevenemang

Se på motsvarande finskspråkiga sida


Hemsidan Ungdomsärenden Understöd för ungdomsarbete