Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset

Nuorisotyön avustukset

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin

Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
Avustusta voidaan hakea kuntien ja nuorisolain tarkoittamien valtakunnallisten järjestöjen tai valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä.



Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

Hakuaika päättyy: 15-12-2014

Määräraha lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon liittyvien valtakunnallisten nuorisotyöhankkeiden avustamiseksi. Avustusta voivat hakea yhdistykset, kunnat ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.


Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Hakuaika päättyy: 15-12-2014
Avustus on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Toiminta voi olla joko kunnan, paikallisen yhdistyksen tai organisaation toteuttamaa toimintaa. Hakijat voivat tehdä yhteistyöhankkeita ja toiminta voi ylittää kuntarajoja tarpeen mukaan. Avustusta ei myönnetä kouluille, rekisteröitymättömille tai voittoa tavoitteleville yhteisöille eikä yksityisille henkilöille.


Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä verkkonuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja verkkonuorisotyöhön vuodelle 2015.


Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan. Avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen työpajatoiminnassa, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen.


Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yleisavustuksia nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys.


Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.



Nuorisoalan kansainvälisen toiminnan tukeminen

Nuorisoalan kansainväliseen toimintaan tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan nuorisoalalla toimivien yhteisöjen hankkeita, joilla edistetään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä. Vuotta 2015 koskevia avustuksia myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa etusijalle yhteistyöhankkeet Suomen ja Viron välillä. Viro-yhteistyötä koskevat hankehakemukset arvioidaan yhteistyössä Viron opetus- ja tiedeministeriön kanssa. Hakemukset pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.10.2014.


Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin ml. kulttuurisen nuorisotyön tapahtumat

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu pääasiassa valtakunnallisiin hankkeisiin. Alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin tukea haetaan ensisijaisesti sen aluehallintoviraston (AVI) nuorisotoimelta, jonka alueella toiminta toteutetaan. Avustukset kulttuurisen nuorisotyön tapahtumiin, joiden kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat ja joissa korostuu jokin esittävän tai visuaalisen taiteen muoto, esim. musiikki, teatteri, tanssi, valokuvaus, maalaus, ympäristötaide, digitaalinen taide.


Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset