Hemsidan Unga Ungdomsarbete Ungdomsverkstäder

Ungdomsverkstäder

En verkstad för unga utgörs av en gemenskap där man med hjälp av arbete, lärande genom att göra och handledning stöder individens förmåga att hantera sin vardag liksom dennes förmåga och beredskap att söka sig till utbildning eller arbete. Arbetsträning och individuell träning är metoder som etablerats vid verkstäderna. Med hjälp av arbetsträning utvecklas den ungas arbetsförmåga samt det kunnande som behövs i arbetslivet liksom de allmänna arbetslivsfärdigheterna. Genom individuell träning stöder man utvecklingen av den ungas funktionsförmåga och förmåga att hantera vardagen. Med tanke på ungdomsarbetet erbjuder verkstäderna en god omgivning för de unga när det gäller att utveckla livskompetens, mognad, social utveckling och inlärning i arbetet.

I helheten av tjänster inom den offentliga sektorn placerar sig den nuvarande verkstadsverksamheten i gränsområdet mellan tjänsterna inom den sociala sektorn och ungdomsarbetet samt den öppna utbildnings- och arbetsmarknaden. Finansieringen av verkstadsverksamheten sker via flera kanaler och består av bl.a statsbidrag, huvudmännens andelar, projektfinansiering, inkomster av färdighetsträning samt eventuella intäkter av arbetsverksamheten. Utvecklingen av innehållet av verkstadsverksamheten för unga hör till undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhets ansvarsområde. Ministeriet har överfört det beslutsfattande som gäller t.ex. stöd i anslutning till utvecklingsprojekt som genomförs vid respektive verkstäder för unga till regionförvaltningsverkens ungdomsväsende. 

Aktuellt

År 2015 fick sammanlagt 25 449 unga handledning inom ramen för verkstadsverksamheten för unga. Av dessa var 14 733, dvs. 58 %, unga under 29 år. Antalet unga som fick handledning var något större än året innan (14 200 personer). Det totala antalet unga som fick handledning har ökat något. Under verksamhetsåret uppgick antalet anställda vid ungdomsverkstäderna till sammanlagt 1 858 årsverken. Antalet årsverken har minskat något jämfört med tidigare år.

 Ytterligare uppgifter

E-post: merja.hilpinen@minedu.fi

Hemsidan Unga Ungdomsarbete Ungdomsverkstäder