Hemsidan Unga

Delegationen för ungdomsärenden Nuora

Statens delegation för ungdomsärenden Nuora är ett sakkunnigorgan som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen producerar information om ungdomarnas levnadsförhållanden med hjälp av forskningsresultat och en statistisk databas över ungdomarnas levnadsförhållanden. Därtill utarbetar delegationen olika program, åtgärder och motioner gällande ungdomar.

En central uppgift för delegationen för ungdomsärenden är att ge statsrådet en årlig utvärdering av det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Delegationen ger ett eget uttalande om vad som bör tas med i utvecklingsprogrammet.

Medlemmarna i delegationen skall företräda sakkunskap om de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Majoriteten av medlemmarna har föreslagits av de riksomfattande ungdomsorganisationerna och organisationer som bedriver ungdomsarbete.

Kontaktuppgifter

Delegationen för ungdomsärenden Nuora
PB 29 (Sjötullsgatan 10, Helsingfors)
00023 Statsrådet
fax (09) 160 77132

Generalsekreterare Herttaliisa Tuure fr.om. 1.10.2015

mobil 040 5159367 

Planerare Eva Roos

tfn (0295) 330 291

mobil 040 176 8090

fornamn.efternamn@minedu.fi

Hemsidan Unga