Hemsidan Unga Lagar och förordningar

Lagar och förordningar

Här hittar du centrala lagar och förordningar som gäller ungdomsärenden. Förordningarna finns på finska och svenska i statens författningsdata Finlex.

Databasen för uppdaterad lagstiftning innehåller uppdaterade och redigerade texter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten.

Godkända lagar som ännu inte har trätt i kraft publiceras i den elektroniska författningssamlingen.

Databasen innehåller också författningsöversättningar samt bl.a. undervisningsministeriets föreskrifter och anvisningar.

Lagar och förordningar som gäller ungdomsärenden

Ungdomslag (1285/2016)
Denna lag innehåller bestämmelser om främjande av ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, om ungdomspolitik och om statsförvaltningens och kommunernas ansvar och samarbete i anknytning till detta samt om statsfinansiering.
 
Tidigare ungdomslag (72/2006)
Syftet med denna lag är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006)

I förordningen föreskrivs om det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet  samt om ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete som har rätt till statsunderstöd.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998)

I lagen bestäms bl.a. om statsandel och statsunderstöd som beviljas kommuner.

Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Statsunderstödslag (688/2001)

I lagen föreskrivs bl.a. om de grunder och förfaranden som skall iakttas vid beviljandet av statsunderstöd. 

Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)

Föreningslag (503/1989)

Denna lag tillämpas på föreningar.

Hemsidan Unga Lagar och förordningar