Hemsidan Unga Internationellt samarbete

Internationellt samarbete kring ungdomsfrågor

I ärenden gällande ungdomar deltar undervisnings- och kulturministeriet i bilateralt och multilateralt mellanstatligt samarbete samt i samarbete inom Norden och EU.

Målsättningen är att utveckla sektorn med hjälp av samarbete i form av bilaterala avtal och medverkan i multilaterala samarbetsstrukturer (FN, Europarådet, Östersjöstaternas Råd, Nordiska ministerrådet, Barents euroarktiska råd).

Europeiska unionens ungdomsprogram erbjuder en möjlighet till internationellt samarbete mellan ungdomar. Unga i åldern 15-25-år och ungdomsarbetare samt allmännyttiga organisationer kan delta i projekten inom EU:s Ungdomsprogram. Programmets målsättning är egen aktiv verksamhet bland ungdomarna, antingen lokalt, nationellt eller internationellt. Underlydande program inom ungdomsprogrammet är gruppträffar, volontärservice, ungdomsmotioner och stödåtgärder. I Finland ansvarar Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO för att programmet verkställs.

Hemsidan Unga Internationellt samarbete