Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar i samråd med avdelningarna och de andra enheterna om ministeriets externa och interna kommunikation. Enheten samverkar med statsrådets och de övriga ministeriernas informationsenheter.


Kontaktinformation:

Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29
00023 Statsrådet 

e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi 

Kontaktinformation

kommunikationsdirektör Marjo Merivirta-Helle 
tfn 0295 3 30210

kommunikationsenhetens sekretetare Merja Laavola 
tfn 0295 3 30177

Utbildnings, forsknings- och studiestödsärenden:
informatör Juha Ojanen 
tfn 0295 3 30221

Kultur-, idrotts-, ungdoms-, upphovsrätts- och kyrkliga ärenden: 
informatör Pia Mäkinen 
tfn 0295 3 30232

svenskspråkig information, webbkommunikation: 
informatör Katarina Koch 
tfn 0295 3  30157

webbkommunikation:  
chefredaktör Jaana Luostarinen 
tfn 0295 3 30199

intern kommunikation, projektkommunikation
informatör Heidi Mäenpää
tfn 0295 3 30230

intern kommunikation, webbkommunikation: 
kommunikationsassistent Liisa Heikkilä 
tfn 0295 3 30099