Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Avdelningar och enheter Högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer

 • universitetsundervisning,
 • yrkeshögskoleundervisning,
 • vetenskaplig forskning
 • arkivväsendet
 • ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statsbidrag när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.


 Till högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande enheter: 

 •  Högskoleutbildningspolitiska ansvarsområdet 
 • Foskningspolitiska ansvarsområdet
 • Ansvarsområdet för dataadministration
 • Strategi- och styrningsgruppen

I samband med högskole- och forskningspolitiska avdelningen finns sekretariatet för rådet för utvärdering av högskolorna samt forsknings- och innovationsrådet. 

Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

 • universiteten och deras övningsskolor
 • yrkeshögskolorna
 • Finlands Akademi
 • Institutet för de inhemska språken
 • arkivverket
 • Depåbiblioteket
 • Nationalbiblioteket
 • rådet för utvärdering av högskolorna
 • forsknings- och innovationsrådet
 • delegationen för informationsspridning¨
 • forskningsetiska delegationen

Kontaktinformation:

Överdirektör Tapio Kosunen 
Undervisnings- och kulturministeriet
Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 30440
fax (09) 1607 7135

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn 0295 3 30282
fax (09) 1607 7135

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Avdelningar och enheter Högskole- och forskningspolitiska avdelningen