Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen är en expert- och serviceenhet för ekonomi- och allmänförvaltning, verksamhets- och ekonomiplanering, författningsberedning och juridiska frågor, dataadministration samt interna tjänster.

Till förvaltningsavdelningens ansvarsområde hör

 • förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde,
 • interna tjänster inom ämbetsverket,
 • ministeriets verksamhetsutrymmen,
 • beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,
 • ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,
 • utvecklingen och samordningen av anskaffningsärenden inom ministeriet och dess förvaltningsområde,
 • ministeriets personaladministration och personalpolitik,
 • utvecklandet av kunnandet, ledningen och arbetsgemenskapen,
 • ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag,
 • koordineringen av utvecklingen av regionerna och ärenden som gäller EU:s strukturfonder,
 • koordineringen av statsandelssystemen,
 • planering av verksamheten och ekonomin samt samordningen av den interna kontrollen,
 • kontrollen av användningen av statsbidrag och medel ur EU:s strukturfonder,
 • betalningsrörelsen och redovisningen samt löneräkningen,
 • ärenden som gäller servicecentren inom förvaltningsområdet,
 • utvecklandet och samordningen av dataadministrationen i ministeriet och inom dess förvaltningsområde,
 • ministeriets datatekniska verksamhetsförutsättningar,
 • ministeriets dokumenthantering, bibliotek och informationstjänst samt utvecklingen av anskaffningen och distributionen av den information som ministeriet behöver,
 • till avdelningens verksamhetsområde hörande budgetärenden, ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, ärenden som gäller författningsberedning, förvaltnings- och personalärenden, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag samt internationella ärenden.

Förvaltningsavdelningen består av

 • Förvaltnings- och budgetenheten
 • Personalenheten
 • Ministerietjänster
 • Ekonomienheten
 • Enheten för dataadministration 
   

Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens ansvarsområde:

 • CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Veikkaus Oy
 • Hevosopisto Oy
 • Suomen Ilmailuopisto Oy

Kontaktinformation:

Överdirektör Håkan Mattlin
Undervisnings- och kulturministeriet
Sjötullsgatan 1, Helsingfors
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 30208
fax (09) 160 77607

Ledningens sekreterare
Seija Laaksonen
tfn 0295 3 30176
fax (09) 160 77607

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi