Vuxenutbildningspolitiska enheten

Vuxenutbildningspolitiska enheten har till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

 Till verksamhetsområdet för vuxenutbildningspolitiska enheten hör följande sektorer

 • allmänbildande vuxenutbildning
 • fritt bildningsarbete
 • systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning
 • läroavtalsutbilding
 • språkexamina
 • högre yrkeshögskoleexamina
 • högskolornas specialiseringsutbildning, specialiseringsstudier och kompletterande utbildning
 • öppen högskoleutbildning och öppen yrkeshögskoleutbildning
 • strategisk utveckling och genomförande av den nationella vuxenutbildningspolitiken och politiken för livslångt lärande
 • internationellt samarbete inom vuxenutbildning och utveckling av samarbetet
 • studier och studerandeantagning inom vuxenutbildningen
 • särskilda yrkesläroanstalter och rådgivningsorganisationer
 • studiestöd
 • samordning av prognostiseringen
 • ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statsbidrag när de hör till enhetens verksamhetsområde samt internationella ärenden samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till enhetens verksamhetsområde.

 

Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till vuxenutbildningspolitiska enhetens verksamhetsområde

 • besvärsnämnden för studiestöd
 • delegationen för studiestödsärenden
 • rättsskyddsnämnden för studerande
 • rådet för livslångt lärande