Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Ansökan om utmärkesletecken

Utmärkelsetecken

Finlands Vita Ros (FVR) och Finlands Lejons (FLO) ordnar förlänar årligen på självständighetsdagen den 6 december finländska civilpersoner utmärkelsetecknen, i huvudsak på framställningar från medlemmarna av statsrådet.
Mera information om utmärkelsetecken finns på Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnars webbplats (www.ritarikunnat.fi).  

Framställningarna ska sändas till det ministerium som den verksamhet sorterar under där den person som föreslås få utmärkelsetecknet har meriterat sig. Alla grundskollärare och präster hör inte till följd av sitt yrke till undervisnings- och kulturministeriet, utan de som utmärkt sig exempelvis inom nykterhetsarbetet hör till social- och hälsovårdsministeriet och de som utmärkt sig i kommunallivet hör till finansministeriet.

Det är i vissa fall på sin plats att sända framställningarna till undervisnings- och kulturministeriet via de centrala ämbetsverken. Framställningar som gäller präster och andra kyrkliga tjänsteinnehavare sänds via Kyrkostyrelsen. Framställningar som gäller undervisningspersonal sänds till regionförvaltningsverken, som sänder dem vidare till Utbildningsstyrelsen. Undervisningsverksamheten omfattar även yrkes- och vuxenutbildning samt småbarnspedagogik. Framställningar som hänför sig till kommunernas ungdoms-, motions- och idrotts-, musei-, biblioteks- och kulturverksamhet sänds via regionförvaltningsverken.

Framställningar om utmärkelsetecken till ministeriet före utgången av juli 

Ämbetsverk och inrättningar som är underställda undervisnings- och kulturministeriet ska lämna sina förslag om utmärkelsetecken som förlänas den 6 december till ministeriet senast den 31 juli. Förslagen ska åtföljas av ett följebrev och de ska tillställas ministeriet i ett exemplar.

Förslagen ska göras på en blankett som finns på ordnarnas webbplats: ordensförslagsblanketten.   

Ordnarna fastställer särskilda kvoter för ministerierna i fråga om antalet riddartecken, förtjänstkors och FVR:s medaljer. Ministerierna får inte överskrida sin kvot och därför blir ministeriet varje år tvunget att gallra bort en del framställningar.

En förteckning över utmärkelsetecken som förlänas den 6 december publiceras tre vardagar före självständighetsdagen på ordnarnas webbplats (www.ritarikunnat.fi). Samtliga förlänade utmärkelsetecken, diplom, anvisningar om hur förtjänsttecken ska bäras samt giroblanketter för de avgiftsbelagda utmärkelsetecknens del skickas med posten till dem som gjort framställan senast under januari. Om den som gjort framställan har uppgett en elektronisk faktureringsadress sänds ingen giroblankett.

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Ansökan om utmärkesletecken