Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Ansökan om utmärkesletecken

Ansökan om utmärkelsetecken

Riddarordnarna beviljar utmärkelsetecken.

Ämbetsverk och inrättningar underställda undervisnings- och kulturministeriet kan lämna sina förslag om utmärkelsetecken som delas ut på självständighetsdagen den 6 december av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden till ministeriet.

Framställningarna skall sändas till det ministerium som den föreslagnas hedervärda verksamhet sorterar under. Till exempel grundskollärarna och prästerna hör inte alla till följd av sitt yrke till undervisnings- och kulturministeriet, utan de som utmärkt sig exempelvis inom nykterhetsarbetet hör till social- och hälsovårdsministeriet och de som utmärkt sig i kommunallivet till finansministeriet.

Det är i vissa fall på sin plats att sända framställningarna till undervisnings- och kulturministeriet via det centrala ämbetsverket, alltså lärare via utbildningsstyrelsen och präster och övriga kyrkliga funktionärer via Kyrkostyrelsen. På detta sätt uppnås jämförbarhet och rättvisa i framställningarna.

Förslag om utmärkelsetecken före den 1 augusti

Förslagen skall lämnas till ministeriet före den 1 augusti respektive år. Framställningarna skall göras på en för ändamålet tryckt blankett som finns att få på ordnarnas webbsida. Blanketten kan beställas från Edita Publishing Oy.

Förslagen som kommit in inom utsatt tid behandlas och skickas vidare till ordnarna. Eftersom ministerierna har kvoter för sina framställningar, som inte får överskridas, måste ministerierna gallra bland initiativen.

Ordnarnas kansli levererar alla förlänade utmärkelsetecken tillsammans med ordensdiplom och ordensbrsochyr till det ministerium som gjort framställningen.

Information om ordnarna och utmärkelsetecknen finns på ordnarnas webbsidor.

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Ansökan om utmärkesletecken