Kanslichef Anita Lehikoinen

Anita Lehikoinen

Anita Lehikoinen har varit kanslichef sedan 1.5.2013.

Kanslichefen leder verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet som ministerns närmaste medhjälpare.

Till kanslichefens uppgifter hör bl.a. att övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet och se till den interna verksamheten.

Kontaktinformation:

Kanslichef Anita Lehikoinen 
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 30182 
fax (09) 1607 7143

Ledningens assistent Mirja Lindholm
tfn 0295 3 30225
fax (09) 1607 7143

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi