Aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Typiskt för undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde är att undervisnings- och kultur- samt organisationsverksamheten är lokal. Staten deltar i finansieringen av verksamheten, men i största delen av fallen fattas besluten lokalt.

Kommunerna och samkommunerna svarar för olika utbildnings- och kulturtjänster. Också registrerade privata sammanslutningar och stiftelser kan ordna utbildning. Museer, teatrar och orkestrar tillhandahåller kulturtjänster regionalt och lokalt. I synnerhet inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn förekommer gott om mångsidig medborgarverksamhet som får understöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Regional verksamhet

Frågor som gäller utbildning, kultur, idrott och ungdomsverksamhet samt EU-strukturfondsverksamhet och regional utveckling behandlas inom den statliga regionalförvaltningen av Regionförvaltningsverken (RFV) och Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM). För främjandet av det regionala konstlivet finns regionala konstkommissioner.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar också regionala kultur- och konstinrättningar samt idrottscenter och ungdomscentraler. Också förbunden på landskapsnivå sköter regionala planerings- och utvecklingsuppgifter.

Högskolor finns i olika delar av landet. Universiteten är självständiga offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser. Yrkeshögskolorna är antingen kommunala eller privata.

Statsbolag

Statsbolag verksamma på förvaltningsområdet är  Veikkaus Ab, som ordnar penninglotterier och tippnings- och vadslagningsspel, och Finska IT-centret för vetenskap CSC Oy.