Aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Typiskt för undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde är att undervisnings- och kultur- samt organisationsverksamheten är lokal. Staten deltar i finansieringen av verksamheten, men i största delen av fallen fattas besluten lokalt.

Kommunerna och samkommunerna svarar för olika utbildnings- och kulturtjänster. Också registrerade privata sammanslutningar och stiftelser kan ordna utbildning. Museer, teatrar och orkestrar tillhandahåller kulturtjänster regionalt och lokalt. I synnerhet inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn förekommer gott om mångsidig medborgarverksamhet som får understöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Regional verksamhet

Frågor som gäller utbildning, kultur, idrott och ungdomsverksamhet samt EU-strukturfondsverksamhet och regional utveckling behandlas inom den statliga regionalförvaltningen av Regionförvaltningsverken (RFV) och Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM). För främjandet av det regionala konstlivet finns regionala konstkommissioner.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar också regionala kultur- och konstinrättningar samt idrottscenter och ungdomscentraler. Också förbunden på landskapsnivå sköter regionala planerings- och utvecklingsuppgifter.

Högskolor finns i olika delar av landet. Universiteten är självständiga offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser. Yrkeshögskolorna är antingen kommunala eller privata.