Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet och förvaltningsområdet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör: 

  •  vetenskap, utbildning och barndagvård
  • konst, kultur, idrott och ungdomsarbete
  • arkivväsendet, museiväsendet och det allmänna biblioteksväsendet
  • den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund
  • studiestöd,
  • upphovsrätt.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen svarar för ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Uppgifter och verksamhetsområde

Undervisnings- och kulturministeriet svarar bl.a. för beredningen av de utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska besluten samt styrningen av den förvaltning som är underställd ministeriet och av verksamhetsområdet.

Ministeriet driver bildningspolitiken genom

  • strategiska riktlinjer
  • lagstiftning
  • fördelning av budgetmedel
  • samt resultat- och informationsstyrning av området.

De lagar, förordningar och beslut som gäller förvaltningsområdet bereds på undervisnings- och kulturministeriet för statsrådet och riksdagen. Utöver dem kan ministeriet utfärda beslut, föreskrifter och anvisningar.

Ministeriet styr och utvecklar verksamheten inom förvaltningsområdet. Undervisnings- och kulturministeriet fördelar anslag till statliga inrättningar och beviljar statsandelar och statsunderstöd till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar.  Utgående från målen för samhällelig genomslagskraft förhandlar ministeriet om resultatmålen för olika ämbetsverk och inrättningar.

Dessutom bereder, behandlar och fattar ministeriet beslut om olika förvaltningsärenden, bl.a. tillstånds-, besvärs- och förvaltningsbesvärsärenden. En betydande del av förvaltningsbesluten vid ministeriet gäller statsandels- och statsunderstödsärenden.

Utvecklingen av ministeriets verksamhetsområde sköts med hjälp av strategisk planering och olika åtgärds- och utvecklingsprogram.

Undervisnings- och kulturministeriet sköter EU-ärenden som gäller det egna området genom att delta i beredningen av författningar och beslut i EU-organ. Ministeriet deltar också i de internationella samarbetsorganisationernas verksamhet, det nordiska samarbetet, närområdessamarbetet och bilateralt samarbete på det egna området.

Ministeriets värderingar 

Bildningens verksamhetsområden - utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete - utgör ett centralt ansvarsområde i det finländska samhället. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för framtidens kompetens- och kreativitetsbas.

Ministeriet främjar bildning och kultur samt skapar förutsättningar för kunnande och kreativitet samt medborgarnas deltagande och välfärd. De gemensamma värderingarna för ansvarsområdet tar fasta på bildning, välfärd, demokrati och kreativitet - frågor som ministeriet främjar genom sina funktioner.

De viktigaste värderingarna i ministeriets verksamhet är sakkunskap, ansvar, öppenhet och samarbete samt framtidsorientering.

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet