Etusivu Linjaukset ja rahoitus Hallitusohjelma ja kärkihankkeet

Hallitusohjelma ja kärkihankkeet

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä suunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Ohjelmaa täydentää toimeenpanosuunnitelma, jossa listataan mm. hallituskauden aikana toteutettavat osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet.  

Hallituksen tavoitteena on, että:

  • Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.
  • Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut.
  • Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
  • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun.
  • Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Hallitusohjelman pidemmän ajan tavoitteeksi on kirjattu, että "Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa." 

 

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet:

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

kh1Kärkihankkeeseen sisältyy mm. peruskoulun uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaatio, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen, Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen sekä kielikokeilu kielten opetuksen varhentamiseen.

Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)

  

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 

kh2Kärkihankkeessa uudistetaan toisen asteen ammatillinen koulutus vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa.

Reformissa uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely sekä tutkintoja, järjestäjärakennetta ja koulutuksen toteuttamismuotoja.

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja lisätään yksilöllistä oppimista.

Käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi. Oppisopimuskoulutusta kehitetään.

Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)

 

Nopeutetaan siirtymistä työelämään

kh3Valintakoemenettelyjä uudistetaan ja lisätään lukioiden ja yliopistojen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. 

Mahdollistetaan ympärivuotinen opiskelukorkeakouluissa ja lisätään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

Korkeakouluissa otetaan käyttöön digitaaliset oppimisympäristöt.

Kelpoisuusvaatimuksia päivitetään.

Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)

 

Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

kh4_kiasma

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa lisätään.

Lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa lisätään.

Kokeilu- ja kehittämishankkeella edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoja.

Taiteen prosenttiperiaatetta sovelletaan nykyistä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

  Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)

 

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

kh5

Kärkihankkeessa mm. selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä.

TKI-rahoitusta kehitetään vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.

Koulutusviennin lainsäädännölliset esteet puretaan ja otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)

 

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

kh6

Kärkihankkeessa nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu on yhdellä taholla. Syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka.

Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita ja kuntoutusta vahvistetaan.

Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia.

Tietoa suunnitelluista toimista ja niiden aikataulusta (VN)


 

 

Norminpurku hallinnonalalla:


Sujuvoitetaan säädöksiä -norminpurkuhanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeriössä hanketta toteutetaan säädöksiä sujuvoittamalla.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Norminpurku (LVM)

Tilannekatsaus säädösten sujuvoittamiseen (OKM) PDF

 

Kuntien toimintavapauden edistäminen:

Hallitusohjelman tavoitteena on kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Kunnan roolin ja tehtävien muutoksen myötä tarkistetaan ja uudistetaan voimassa oleva peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyen tarkoitus on mm. säätää laki, jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät mm. kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyviä palvelujaan.

Tulevaisuuden kunta -reformi (VN)


Etusivu Linjaukset ja rahoitus Hallitusohjelma ja kärkihankkeet