Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
30-12-2016 16.15
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254 tai Päivi Wathén 0295 3 30341, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset.
Maa-alueen hankkimista ei pidetä perustamishankkeena.

Liikunnan koulutuskeskuksen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 32 000 euroa.

Avustus myönnetään liikunnan koulutuskeskuksille.

Hakuaika

Hakuaika alkaa heti.
Hakuaika päättyy 30.12.2016.
Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Hakemusten käsittely

Valtionavustukset käsitellään tammi-maaliskuussa 2017 ja rahoitussuunnitelmaesitykset syys-lokakuussa 2017. Päätökset pyritään saamaan avustusten osalta maaliskuun loppuun mennessä ja rahoitussuunnitelman osalta lokakuun loppuun mennessä.

Jaettavissa oleva euromäärä

Määrärahahaku käynnistetään olettamuksella, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Avustuksen tavoite

Liikunnan koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa.

Avustuksella pyritään tukemaan liikunnan koulutuskeskuksia laissa määrättyjen tehtävien hoitamiseksi.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu valtion liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa esitettyihin kriteereihin:

  • Rakentamishanke palvelee liikunnan koulutuskeskuksille laissa vapaasta sivistystyöstä määrättyjä tehtäviä.
  • Rakentamishanke palvelee liikunnan koulutuskeskukselle määrättyä valmennuskeskustoimintaa.
  • Rakentamishankkeella parannetaan liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyttä.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustuksiin sovelletaan perustamishankkeiden valtionavustusta koskevia lisäehtoja.

Miten avustusta haetaan ja kuinka hanke-esitykset rahoitussuunnitelmaan tehdään?

Valtionavustushakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 30.12.2016 mennessä.
Valtionavustuslomake ja avustamiseen liittyvät ohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Valtionavustuksen hakulomake (doc) 

Ohjeet

Hakemukset liikunnan koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmaan ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.12.2016 mennessä. Suunnitelma on ohjeellinen. Rahoitussuunnitelmalomake ja voimassaoleva rahoitussuunnitelma löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Hakulomakkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 21.10.2016 nykyisen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Valtionavustushakemukset ja hakemukset rahoitussuunnitelmaan toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset

2016 I 2015201420132012 I 2011  I  2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet