Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Liikunta
Hakuaika päättyy
28-11-2014
Lisätietoja
AVIt (ks. yhteystiedot alla), Satu Heikkinen puh. 0295 3 30102 tai Päivi Wathén puh. 0295 3 30341

Avustuksia voidaan myöntää kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla. Hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke sijaitsee.

Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle. Erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Kehittämisavustus on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös kuntien yhteisiä. On toivottavaa, että kunnat tekisivät yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen tai muiden järjestöjen kanssa. Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa. (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §)

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

a) hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuutta
b) inkluusioperiaatteen toteutumista
c) hankkeen uutuusarvoa
d) selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputuloksen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti
e) hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta saman alan toimijoiden kesken.

Hakijalla tulee olla varattuna omarahoitusosuus toiminnan järjestämiseen. Kohtuullisena omarahoitusosuutena pidetään vähintään noin kolmasosaa hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Ohjeita:

Tulostettavat hakulomakkeet:

Lomake 1 (doc)
Lomake 1 (pdf)

Lisätietoja antavat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 (etunimi.sukunimi@avi.fi) tai
Sanna Puura puh. +358 (0) 295 016 561 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kaija Blom, puh. + 358 (0)295 016 517 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Lapin aluehallintovirasto
Kai-Matti Joona, puh. +358 (0)295 017 396 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Keijo Kuusela, puh. +358 (0)295 018 304 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Satu Sjöholm, puh. +358 (0)295 018 822 (etunimi.sukunimi@avi.fi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Silventoinen, puh. + 358 (0) 295 017 663 (etunimi.sukunimi@avi.fi)