Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Typ av ansökan / ämnesområde
Idrott
Ansökningstiden går ut
12-12-2014
Ytterligare information
överinspektör Sari Virta, tfn 0295 3 30377, avdelningssekreterare Päivi Wathén, tfn 0295 330 341 fornamn.efternamn@minedu.fi

Föreningsstödet är avsett för att utveckla idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. Med hjälp av föreningsstödet stärks föreningsverksamhetens kvalitet och den grundläggande verksamheten utvecklas och förnyas. Dessutom skapas ekonomiska förutsättningar särskilt för barn och unga att idka motion och idrott. Föreningsstödet bidrar till att stärka gemenskapskänslan och stöder föreningarnas frivilligarbete. Med hjälp av föreningsstödet främjas mångsidig medborgarverksamhet inom motion och idrott.

Med stöd av 9 § i idrottslagen (1054/1998) utlyser undervisnings- och kulturministeriet ett behovsprövat anslag för utveckling av idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. Ett av syftena med idrottslagen är att med hjälp av idrott stöda barns och ungas uppväxt och utveckling. Denna paragraf om syfte förverkligas av idrottsföreningarna. Med hjälp av det direkta föreningsstödet genomförs riktlinjerna i regeringsprogrammet om jämställdhet särskilt i fråga om möjligheterna till hobbyverksamhet bland barn och ungdomar. Dessutom främjas utvecklingen av och åtgärder för klubbverksamhet med låg tröskel. Enligt utredningar finns det ungefär 200 000 barn och unga i Finland som av ekonomiska eller andra orsaker inte kan delta i ledd föreningsverksamhet.
I budgetpropositionen för 2014 fastslås som mål att stöda lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel. Därtill innehåller propositionen åtgärder som strävar efter att främja en idrottsinriktad livsstil.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningshandlingar

Ansökningsanvisning 2015 (pdf)

  1. Ansökningsblankett, UKM:s blankett nr 1 (doc), UKM:s blankett nr 1 (pdf)
  2. Ansökningsblankettens obligatoriska  bilageblankett (doc), bilageblankett (pdf)
  3. Redogörelse för namnteckningsrätt (t.ex. utdrag ur föreningsregistret)
  4. De föreningar som fått föreningsstöd för fler än år 2013 och 2014 rapporterar om projektstarten på den obligatoriska rapporteringsblanketten (doc), rapporteringsblankett (pdf).

Eftersom föreningsstödet är specialunderstöd väljs specialunderstöd som statsunderstödets typ på ansökningsblankett nr 1. Beakta att bilagorna som nämns i anvisningarna om specialunderstöd inte bifogas till ansökan om föreningsstöd, utan föreningsstödet söks uttryckligen med de ovannämnda två blanketterna. Kom också ihåg att meddela föreningens bankkonto på ansökningsblanketten.

Vid ansökan om föreningsstöd används endast de ansökningshandlingar som nämns här. Av projektplanen som antecknas i de öppna fälten på blanketterna (punkt 1 och 2) ska understödets användningsändamål och mål samt projektets innehåll och åtgärder framgå tydligt. 

En redogörelse för användningen av det beviljade understödet ska lämnas in inom den utsatta tiden som nämns i beslutet. Redogörelsen görs på undervisnings- och kulturministeriets
blankett nr 2 (doc).

Ansökningar 

Ansökningarna skickas senast den 12december 2014 till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet, Registratorskontoret, PB 29, 00023 Statsrådet. (Endast skriftliga ansökningar i pappersformat tas emot.) 

Beviljade understöd

2015 I 2014 | 2013

Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)