Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Typ av ansökan / ämnesområde
idrott
Ansökningstiden går ut
16-12-2016 16.15
Ytterligare information
överinspektör Sari Virta, tfn 0295 3 30377, administrativ assistent Päivi Wathén, tfn 0295 330 341, fornamn.efternamn@minedu.fi

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd) är avsett för att utveckla idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. Föreningsstödet är avsett som ett statsunderstöd när föreningen vill utveckla hobbyverksamhet med låg tröskel för barn och unga, pröva på innovativa nya saker, göra verksamheten mångsidigare genom nya grenar eller utveckla hobbyverksamheten inom en gren. Med hjälp av föreningsstödet kan man också höja verksamhetens kvalitet och gemenskapskänsla samt stöda frivilligarbetet. Med hjälp av föreningsstödet främjas mångsidig medborgarverksamhet inom motion och idrott.

För vad och för vem är understödet avsett?

Lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott kan ansöka om understöd.

Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.

Ansökningstid och handläggning

Ansökningstiden börjar 11.11.2016 och går ut 16.12.2016 kl. 16.15.

Ansökan sker i två etapper och det elektroniska ansökningsförfarandet inleds 11.11.2016
Utöver ansökan i det elektroniska föreningsnätet ska den ansökande parten ta en utskrift av den elektroniska ansökan, skriva under och posta pappersversionen (samma ansökan). I pappersversionen ska det framgå att den utskrivna ansökan har postats senast 16.12.2016 (poststämpel).

Avsikten är att fatta beslut om understöden före utgången av april 2017. 

Belopp som delas ut

Totalt finns högst 4 000 000 euro att delas ut som understöd.
Förutsättningen för att understöd delas ut är att riksdagen i 2017 års budget godkänner de planerade understöden.

Understödets mål

Syftet med understödet är dels att få fler barn och ungdomar att idka motion och idrott, dels att göra den organiserade motionen och idrotten mer mångsidig.

Syftet med föreningsstödet är att främja verksamhet med låg tröskel, att introducera innovativa verksamhetsmodeller, öka verksamhetens mångsidighet med hjälp av t.ex. nya grenar eller att inom en grenverksamhet ta fram ökad verksamhet på hobbybasis. Med hjälp av föreningsstöd kan man också stärka verksamhetens kvalitet och gemenskap samt stödja frivilligt arbete.

Fokus ligger speciellt på barn och ungdomar. I statens budget 2017 finns ministeriets strategiska mål gällande motionens och idrottens aktiva medborgarbaserade verksamhet, som inspirerar till deltagande.

Projekten som stöds ska genomföra ett eller flera av följande undermål:

 • öka barnens och ungdomarnas antal inom olika aktiviteter eller etablera fler barn- och ungdomsgrupper i föreningen
 • att göra det möjligt att idka motion och idrott på ett mångsidigt sätt
 • främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter för ökat motions- och idrottsdeltagande
 • sporra deltagarnas entusiasm så att de inte blir drop outs, de unga ska fås att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva
 • stävja hobbyverksamhetens kostnader och deltagaravgifterna för motions- och idrottsaktiviteter som omfattar barn och unga
 • främja en motionsbaserad livsstil och dess tillägnande med hjälp av föreningsverksamhet
 • främja hela familjens rörelseaktiviteter (familjemotion)
 • göra det möjligt för barn och unga, som löper risk att marginaliseras, att vara aktiva i en idrottsförening
 • främja integreringen av invandrarbarn med hjälp av motion och idrott
 • stärka samhörigheten och öka frivilligverksamheten samt bättra på kunnandet
 • främja mångsidig och kvalitetsinriktad föreningsverksamhet
 • ta fram innovativa och nya verksamhetsmodeller

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Det handlar om behovsprövade understöd. Bedömningen fokuserar på projektets ändamålsenlighet i förhållande till det som har angetts som mål för ansökningsomgången. Vidare är det viktigt att verksamhets- och ekonomiplanen är realistiska.
När projektens omfattning och verkningsfullhet bedöms beaktas följande:

 • föreningens gemensamma projekt
 • att skapa nätverk för samarbete och olika slags partnerskap
 • kvalitetsinriktad, handledd verksamhet och mångsidig motion erbjuds oftare än en gång i veckan
 • att skapa nya grupper inom hobbyverksamheten eller att öka antalet grupper
 • ta in nya entusiastiska unga i verksamheten
 • utveckla den innovativa, icke-traditionella föreningsverksamheten (t.ex. de ungas egna idéer/grupper)
 • övningsturerna infaller på en tid som lämpar sig för barn, i närheten av boendemiljön och annan livsmiljö (tanken om motion i närmiljön)
 • utveckla frivilligverksamheten och stödja samhörighetskänslan
 • beakta jämställdheten mellan könen: motions- och idrottsgrupper skapas för flickor i mansdominerade grenar respektive för pojkar i flickdominerade grenar. Integrerade grupper är också bra.

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

För en grenspecifik sektion kan man ansöka om stöd. Däremot kan inte en sektion framstå som en självständig, ansökande part. Den övergripande föreningen (r.f.) är alltid den ansökande parten och i ansökan ska framgå föreningens konto (inte sektionernas/grenarnas egna konton).

Förutsättningen är att ledningen har förbundit sig till projektet. Ansvarspersoner ska utses och projektet ska ha en tydlig verksamhetsplan (organiseringen av verkställigheten), samt mätbara, tydliga och realistiska mål. Det ska också bli klart hur den ansökande parten avser att göra verksamheten permanent (åtgärder).

En betydande självfinansiering förutsätts av projektet (minst 25 procent av projektet). Den verksamhet som beviljas bidrag ska köra igång under år 2017.
Flera föreningar kan samfällt ansöka om understöd. I en gemensam ansökan där flera föreningar deltar utser man en förening som den huvudansvariga parten, dvs. den som administrerar projektet och i vars namn ansökan skickas in.
Projektunderstöd ansöks för ett år åt gången (projektperioden är 12 månader). Projekten kan vara i högst två år. Om utvecklingsplanen omspänner två år fokuserar man nu på det första projektåret (12 mån.) I den första ansökningsomgången presenterar man en preliminär kostnadsplan för hela projektet. Kostnadsplanen är en del av ansökan. Projektperiodens totala längd ska gå att utläsa i ansökan på ett för ändamålet anvisat ställe. En styrgrupp utses för projektet och ett separat kostnadsställe behövs för uppföljningen av projektet.

Den minsta understödssumman är 2 500 euro och den största är 15 000 euro. I tvååriga projekt beaktar man att föreningens självfinansieringsdel ska växa under det efterkommande året. Understödet är alltid en del av projektets totalfinansieringen och kan således inte täcka projektets totala kostnader.

Utvecklingsstödet kan en förening använda för avlöning (en person på heldagsbasis/halvdagsbasis). Avlöningen ska i första hand omfatta handledd motion eller idrott för barn och unga. Det går också att använda stödet för träning. Möjligt är också att ange annan, särskild orsak för avlöning, t.ex. administrativa uppgifter, innovativa arbetsbeskrivningar eller kombinerade åtgärder. Stöd för att avlöna en person på deltid kan användas för sommarperioden eller för en annan period i syfte att sysselsätta ungdomar som en del av syftet att utveckla föreningsverksamheten under en projektperiod på 12 månader.

Om utvecklingsprojektet omfattar avlöning presenterar den ansökande parten den befattningsbeskrivning som har tagits fram för arbetstagaren. Vilket slags kunnande/utbildning som behövs ska också anges. I avlöningsprojekt ska man tydligt kunna ange att föreningen har en tillräcklig ekonomisk grund, egen finansiering och en plan för att göra verksamheten permanent, dvs. att det ska gå att klara av avlöningen också efter stödperioden. Syftet med föreningsstödet är att vara ett stöd i det inledande skedet när permanenta arbetsförhållanden skapas, stöd beviljas inte för sysselsättningsåtgärder som avses temporära.

Att avlöna en arbetstagare får primärt inte innebära att de avgifter som tas ut av föreningens medlemmar eller deltagare höjs. I samband med beviljandet av medel för avlöning prioriterar man en förenings första avlöning.

Speciellt ska man beakta att priset för den grundläggande hobbybaserade verksamhet, som föreningsstödet omfattar, för föreningens del inte överstiger 50 euro i månaden. Den grundläggande verksamheten riktar in sig på ett barn eller en ung person, som ägnar sig åt handledd motion eller idrott i föreningen. Priset för den grundläggande verksamheten anses inte omfatta tävlingar, tävlingsresor och läger. Sin verksamhet fokuserar föreningen eventuellt delvis på tävlingsidrott med inriktning på framgång men föreningsstödets understöd riktas in på den del av föreningens verksamhet som gynnar understödets syfte, dvs. hobbyverksamhet med låg tröskel.

Föreningen ska tillräckligt klart och entydigt beskriva de element som hobbyavgiften består av.

När undervisnings- och kulturministeriet överväger understödets allokering, beviljande och belopp beaktar det elementen som nämns ovan. Vidare ber ministeriet om ett utlåtande från det grenförbund, annat motions- eller idrottsförbund eller regionala samarbetsfora, som förbundet uppger i sin ansökan.

2. Allmänna motiveringar

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understöd för avlöning beviljas inte om föreningen för samma arbetsuppgift har fått annat avlöningsstöd tidigare. Stöd för avlöning beviljas inte heller om föreningen under år 2016 har skurit ner på arbetskraft anställd genom arbetsavtal.

Vilka villkor gäller för användningen av understöden?

Understödet får användas endast för det ändamål det beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst ca 75 % av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Andelen egen finansiering ska alltså vara minst 25 %.

Tillsammans med övriga offentliga understöd får understödet inte heller överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna. Verksamhet som projektet omfattar kan inte få stöd från övriga stöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Godtagbara kostnader är direkta kostnader för verksamheten, t.ex. arvoden till tränare och instruktörer, instruktörs- och tränarutbildning, domarutbildning, föreningsutbildning och övriga kostnader för utbildningen (t.ex. ersättningar och material som betalas till utbildaren). Godtagbara kostnader gällande utbildning är dock inte kostnader för en yrkesexamen.
Godtagbara kostnader är också sådant som föranleds av evenemang, tillställningar eller kampanjer (som en del av utvecklingsprojektet) samt rimliga utrustningskostnader som en del av projektet (max. 50 % av projektets totalkostander), rimliga informationskostnader och rimliga resekostnader som en del av övrig verksamhet. Lönekostnader för en anställd i huvudsyssla eller på deltid betraktas som godtagbara kostnader (gäller nya anställningar och inte anställda som föreningen har avlönat tidigare).

Understödet får inte användas för att täcka följande kostnader:
kostnader för byggande av idrottsanläggningar eller grundläggande förbättringar, kostnader för hyra eller underhåll av föreningens egna verksamhetsutrymmen, medlemsavgifter, licensavgifter, försäkringar, domararvoden, tävlings- och serieutgifter, kläder för lagen eller instruktörerna, studieresor, tävlingsresor, utlandsresor eller träningsresor. Understödet får heller inte användas för deltagaravgifter flr nationella grenläger, kostnader för mat eller mellanmål, kostnader för pris som delas ut i tävlingar eller för företagsverksamhetens kostnader.

De godtagbara utgifterna definieras också i understödsbeslutet och dess bilagor.
Om projektet ger ett överskott ska statsunderstödet eller en del av det betalas tillbaka.

Den som mottar understöd ordnar sin ekonomi och förvaltning på behörigt sätt.

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).
Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.
  (Lagen om offentlig upphandling 348/2007).

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Hur ansöker man om understöd?

Föreningsstöd ansöks i två etapper så att den ansökande parten i det första skedet för en elektronisk ansökan på adress www.seuraverkko.fi.
I det andra skedet sparar den ansökande parten sin ansökan som en pdf-fil i en elektronisk miljö, skriver ut ansökan, skriver under den (föreningens officiella namntecknare) och postar den på undervisnings- och kulturministeriets adress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

I det andra skedet underskrivs pappersblanketten/ansökan av de officiella namntecknarna hos den ansökande parten. Om flera personer har namnteckningsrätt krävs allas underskrift. Som bilaga till en ansökan på en pappersblankett behövs en utredning över namnteckningsrätten (ett utdrag ur föreningsregistret). Inga andra papper/dokument får bifogas ansökan i pappersform.

Ansökningstiden för den elektroniska ansökan går ut 16.12.2016 kl. 16.15. Efter detta kan ansökan inte längre göras i Seuraverkko eller skrivas ut i pappersform.
Ansökan anses ha lämnats in i tid när den har sparats i form av en elektronisk ansökan i systemet (Seuraverkko). Det andra skedet i ansökningsförfarandet, dvs. den skriftliga ansökningsdelen postas ofördröjligen till ministeriet så att den har en stämpel som inte är av senare datum än den sista ansökningsdagen 16.12.2016.
Sändaren ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid. Ansökan anses ha kommit in i rätt tid och godkänns i det fall att den finns både i Seuraverkko och i pappersform hos undervisnings- och kulturministeriets registratur enligt nämnda tids- och datumangivelser.

I Seuraverkko (www.seuraverkko.fi) går det att få fram samma ansökningsanvisningar. Vidare finns en instruktion om hur ansökan görs elektroniskt. När den ansökande parten har besökt adressen (www.seuraverkko.fi) får han eller hon en personlig användaridentifikation. Den ansökande parten använder sig av samma identifikation också i samband med övrig information som sajten erbjuder. Det lönar sig att spara användaridentifikationen.

Föreningar, som år 2016 fick föreningsstöd för ett tvåårigt projekt, presenterar i samband med sin projektansökan för det efterföljande året en kort rapport om hur projektet har inletts. Detta finns på sajten www.seuratuki.fi som en egen punkt, ”Raportointilomake” (rapporteringsblankett).

En länk till specialstödsansökan som görs i pappersform.

Redovisning för användningen av understödet

På en separat blankett görs en utredning över det mottagna statsunderstödet.

Lagrum som tillämpas på understöden

Beviljade understöd

2016 I 2015 I 2014 | 2013

Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)