Hemsidan Idrott Anläggning av idrottsanläggningar

Anläggning av idrottsanläggningar

Det finns omkring 33 000 idrottsanläggningar i Finland av vilka cirka 70-80 procent har byggts och underhålls av kommunerna. En stor del av de övriga drivs av sammanslutningar eller aktiebolag som också står under kommunernas bestämmanderätt. Privata idrottsanläggningar finns främst i stora städer och tätorter och kompletterar kommunernas övriga utbud.

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för människor att syssla med motion och idrott genom att stödja och styra bl.a. byggandet av idrottsanläggningar.

I fråga om främjandet av motionsinriktad samhällsplanering samarbetar man med miljöministeriet. Kommunikationsministeriet är den viktigaste samarbetspartnern då det gäller utveckling av leder för gång- och cykeltrafik.I utvecklingen av omständigheterna för idrott och motion i naturen samarbetar man med bl.a. miljöministeriet och Forststyrelsen.

Bidrag för idrottsanläggningar

I finansieringsplanen för idrottsanläggningar utses preliminärt de projekt som undervisnings- och kulturministeriet är berett att understöda under de följande fyra åren, under förutsättning att anslaget som reserverats för ändamålet inte förändras. Planen revideras varje år.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken beviljar årligen bidrag till projekt för grundande av idrottsanläggningar och fritidslokaler i samband med dem. Merparten av bidragen riktas till projekt som omfattar stora användargrupper, exempelvis byggande och renovering av sim-, idrotts- och ishallar samt idrottsplatser i närmiljön.

Anslaget lediganslås årligen och ansökningstiden utgår vid årets slut. Ansökan sänds till ifrågavarande regionförvaltningsverk, som ställer projekten i angelägenhetsordning och skickar ansökningarna till undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet begär ett utlåtande om det riksomfattande förslaget av statens idrottsråd, varefter ministern med ansvar för idrottsfrågor fattar beslut om bidragen.

Storleken på understödet är beroende på prövning. Förutom idrottspolitiska kriterier och laglighetssynpunkter tas också hänsyn till att det inte finns några hinder för byggandet när det gäller exempelvis bygglov eller finansiering. Vanligtvis beviljas projekten bidrag för ungefär en fjärdedel av de momspliktiga kostnaderna, bidragets maximibelopp bestäms årligen.

Styrning och rådgivning

Planeringen och byggandet av idrottsplatser och -anläggningar kräver specialkompetens. Den byggnadstekniska styrningen och rådgivningen i byggandet utgör en del av den strategiska styrning som tjänstgör genomföraren av projektet och handhas av byggnadsinspektörerna i regionförvaltningen. Miljöministeriet och kommunernas byggnadsinspektörer ansvarar för den egentliga tillsynen av byggandet av idrottsplatser.

Forskning och utvecklingsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet understöder också forsknings- och utvecklingsprojekt vars mål är att öka kompetensen och kvaliteten i fråga om byggandet av idrottsanläggningar och bl.a. att öka säkerheten, tillgängligheten och miljövänligheten. Resultaten används i samhällsplaneringen samt i planeringen, byggandet och användningen av idrottsplatser.

Forskning bedrivs bl.a. vid forskningsinstitut och högskolor på området.

Handböcker med avknytning till anläggning av idrottsplatser publiceras i undervisnings- och kulturministeriets puclikationsserie om idrottsanläggningar, som ges ut av Byggnadsinformationsstiftelsen.

I serien har utkommit bl.a. handböcker om planering och byggande av simhallar, ishallar och olika idrottshallar- och planer samt handböcker om tillgängliga idrottsplatser. Tillsammans med Bryggnadsinformationsstiftelsen har man också gjort ett flertal RT-, VVS- och Infrakort.

Publikationerna kan köpas från Rakennustieto webbplats, bokaffärer eller från beställningstjänsten, tfn 0207 476 401.

Hemsidan Idrott Anläggning av idrottsanläggningar