Hemsidan Idrott Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar

Det finns omkring 30 000 idrottsanläggningar i Finland av vilka cirka 75 procent har byggts och underhålls av kommunerna. En stor del av de övriga drivs av sammanslutningar eller aktiebolag som också står under kommunernas bestämmanderätt. Privata idrottsanläggningar finns främst i stora städer och tätorter.

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för människor att syssla med motion och idrott främst genom att stödja byggandet av idrottsanläggningar.

I frågor som gäller planläggning av idrottsanläggningar samt idrott i naturen samarbetar undervisnings- och kulturministeriet med inrikesministeriet. Kommunikationsministeriet är den viktigaste samarbetspartnern då det gäller utveckling av leder för lätt trafik.

Bidrag för idrottsanläggningar

Undervisnings- och kulturministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar årligen bidrag till projekt för grundande av idrottsanläggningar och fritidslokaler i samband med dem. Merparten av bidragen riktas till projekt som omfattar stora användargrupper, exempelvis sanering av simhallar och idrottsplatser i närmiljön.

I finansieringsplanen för idrottsanläggningar utses preliminärt de projekt som undervisnings- och kulturministeriet är berett att understöda under de följande fyra åren, under förutsättning att finansieringsförutsättningarna inte förändras. Planen revideras varje år.

Anslaget lediganslås årligen och ansökningstiden löper vanligtvis till årets slut. Ansökan tillställs Närings-, trafik- och miljöcentralerna, som ställer projekten i angelägenhetsordning och skickar ansökningarna och sitt utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet begär ett utlåtande om förslaget av statens idrottsråd och dess byggavdelning, varefter kulturministern fattar beslut om bidragen.

Storleken på understödet är beroende på prövning. Förutom idrottspolitiska kriterier och laglighetssynpunkter tas också hänsyn till att det inte finns några hinder för byggandet när det gäller bygglov eller finansiering. I normala fall beviljas projekten bidrag för ungefär en femtedel av kostnaderna, dock högst 600 000 euro.

Styrning och rådgivning

Byggandet av idrottsplatser och -anläggningar kräver specialkompetens. Styrningen och rådgivningen i byggandet utgör en del av den strategiska styrning som tjänstgör som byggnadsteknisk styrning för genomföraren av projektet. Med hjälp av den övervakas också bidragsanvändningen.

I regionalförvaltningen handhas uppgifterna av byggnadsinspektörerna i länen. Miljöministeriet och kommunerna svarar för den egentliga inspektionen av idrottsplatser.

Forskning och utvecklingsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet understöder också forsknings- och utvecklingsprojekt vars mål är att öka kvaliteten på byggandet av idrottsanläggningar och bl.a. att öka säkerheten, tillgängligheten och användningsmöjligheterna. Resultaten tillämpas vid byggande och användning av anläggningarna.

Forskningen bedrivs bl.a. vid forskningsinstitut och högskolor inom sektorn.

Forskningsrapporter och handböcker publiceras i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie om idrottsanläggningar, som ges ut av Byggnadsinformationsstiftelsen.

Hemsidan Idrott Idrottsanläggningar