Hemsidan Idrott Arbete mot doping

Arbete mot dopning

Syftet med dopningsövervakningen är att förhindra användningen av medel eller metoder som äventyrar idrottarnas hälsa eller förbättrar deras prestationsförmåga. Övervakningen tryggar idrottarnas rätt till ren idrott och försvarar rättvisan inom idrott.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för främjande och stöd av antidopningsverksamheten i Finland. Ministeriet stöder, följer och bidrar till att utveckla arbetet mot dopning och reglerar genom ökning och vid behov minskning av statsbidragen utvecklingen av idrottsorganisationernas antidopningsarbete.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningsarbete i anslutning till läkemedelslagen och justitieministeriet för utveckling av strafflagen.

Antidopingkommittén

Finlands Antidopingkommitté (ADK) har i uppgift att befrämja arbetet mot dopning inom idrott och svara för övervakningen i Finland, med beaktande av internationella avtal. ADT ansvarar bl.a. för dopningskontrollen.

En idrottare är skyldig att iaktta det av ADK fastställda antidopingregelverket, grenförbundets ja det internationella grenförbundets antidopingregelverk samt den Internationella Olympiska Kommitténs antidopingregelverk vid olympiska spel.

Dopningsförseelser

En idrottare eller annan person som gjort sig skyldig till en dopningsförseelse åläggs straff i enlighet med Finlands antidopingregelverk, det nationella grenförbundets och det internationella grenförbundets regelverk.

Straffet för en dopningsförseelse kan vara ogiltigförklaring av tävlingsresultatet, diskvalificering av resultaten vid ett idrottsevenemang, funktionärsförbud inom idrott eller skriftlig varning.

Tillverkning, import, distribution och innehav av dopningsämnen i distributionssyfte utgör dopningsbrott enligt strafflagen. Överlåtelse av dopningsmedel till minderårig kan betraktas som grovt brott. Straffet för dopningsbrott är böter eller högst två år fängelse. Maximistraffet för grovt dopningsbrott är fyra år fängelse.

Internationellt antidopningssamarbete

Den internationella verksamheten har som syfte att få till stånd enhetliga regler och praxis i olika länder och organisationer, utveckla kvaliteten på dopningstestningen samt främja utbildning och information.

Finland deltar i antidopningssamarbetet inom Unesco och det internationella organet för arbete mot dopning WADA (World Antiodoping Agency). Ett multilateralt antidopningsavtal som gäller alla världens stater har beretts i Unesco. Finland har ratifierat avtalet.

Finland har vidare förbundit sig att samarbeta genom att ha undertecknat Europarådets konvention mot dopning. Konventionen anger målen för utvecklingen av arbetet mot dopning för stater och idrottsorganisationer. Konventionen har uppföljningsgrupp (T-DO). Antidopningsarbetet står på agendan också inom Europeiska unionen.

Hemsidan Idrott Arbete mot doping