Hemsidan Kultur Konst och kultur Audiovisuell kultur

Audiovisuell kultur

Det audiovisuella fältet förändras, utvecklas och utvidgas kontinuerligt. Till det audiovisuella området hör bl.a. tv-verksamhet, film, mediekonst, dataspelsindustrin samt övrig audiovisuell kultur- och innehållsproduktion och mediefostran.

Inom statsförvaltningen är det kulturenheten på undervisnings- och kulturministeriets
kultur-, idrotts- och ungdompolitiska avdelning som svarar för arbetet med att främja och utveckla filmproduktionen och -kulturen liksom annan audiovisuell produktion och kultur. Kommunikationsministeriet svarar för tv-verksamheten med undantag av frågorna som anknyta till program som är skadliga för barns utveckling.

Nationella audiovisuella institutet  är ämbetsverk som hör till ministeriets förvaltningsområde.

Till institutets uppgifter hör bl.a. arkivering, dokumentering och restaurering av filmer och videoinspelningar, forskning om filmkonsten och arbete med att främja kännedomen om filmkonst.

National audiovisuella institutet har hand om tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram och för samordning och främjande av mediefostran på nationell nivå.

Uppgiften att främja den inhemska film- och videoproduktionen samt distributionen har delegerats till Finlands filmstiftelse. Stiftelsen skall också främja exporten av finländsk film och stödja filmkulturen, t.ex. viktiga filmfestivaler.

Utöver stöd till produktion och distribution används anslaget för statsunderstöd enligt prövning till sådana organisationer inom branschen som främjar filmkultur och annan audiovisuell kultur.

I form av projektstipendier beviljas statsbidrag enligt prövning också till de regionala filmcentren, filmevenemang och andra aktörer eller organisationer inom branschen. För utdelningen av dem svarar statens filmkonstkommission.

Hemsidan Kultur Konst och kultur Audiovisuell kultur