Hemsidan Kultur Konst och kultur Audiovisuell kultur

Audiovisuell kultur

Den audiovisuella kulturen omfattar filmer i olika genrer, televisions- och radioprogram, spel i digital form, musikvideor och videokonst samt televisionsreklamer. Audiovisuella innehåll ingår ofta i andra konstgrenar, såsom mediekonst, webbkonst eller teaterföreställningar. Främjandet av kulturen omfattar produktionen, distributionen, framförandet, bevarandet av det audiovisuella kulturarvet, utbildningen och forskningen.

Inom statsförvaltningen är det ansvarsområdet för kultur vid undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning som ansvarar för lagstiftningen, strategin och beredningen av anslag som ingår i statsbudgeten samt styrningen av den underliggande förvaltningen i fråga om filmkonsten och den audiovisuella kulturen. Ärenden som gäller televisions- och radioverksamhet sköts av kommunikationsministeriet med undantag för utbudet av bildprogram som är skadliga för barns utveckling.

Myndigheter på den audiovisuella kulturens område

Nationella audiovisuella institutet är en myndighet som är underställd undervisnings- och kulturministeriet. Dess uppgifter omfattar bl.a. arkivering och dokumentering av filmer, televisions- och radioprogram, samordning och främjande av filmkulturen och mediefostran samt upprätthållande av åldersgränssystemet och tillsyn över utbudet av bildprogram med barnskyddsperspektiv, samt främjande av forskningen och kunskapen på området.

Bildprogramsnämnden är besvärsorgan i fråga om klassificeringsbeslut.

Främjande av den audiovisuella kulturen

Undervisnings- och kulturministeriet främjar på kulturpolitiska grunder manusarbete, utveckling, produktion, marknadsföring, distribution och framförande samt kulturexport i fråga om film genom att bevilja Finlands filmstiftelse anslag som beviljas vidare som statsunderstöd. Med dessa anslag stödjer filmstiftelsen årligen 15–25 långfilmer samt övrig produktion av filmer och tv-dramer i syfte att upprätthålla en mångsidig filmkultur. Därtill beviljar stiftelsen understöd för internationell marknadsföring av filmer och exportfrämjande samt för viktiga filmfestivaler i Finland. Stöden som Finlands filmstiftelse beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) och förordningen som utfärdats med stöd av den (843/2007). På beviljade understöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stöden som beviljas av stiftelsen är statliga stöd enligt artikel 107 i EU:s grundfördrag och på dem tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, den s.k. gruppundantagsförordningen GUF.

Av medlen avsedda för främjande av filmkulturen beviljas därtill prövningsbaserade statsunderstöd för riksomfattande organisationer på området som främjar filmkulturen och den övriga audiovisuella kulturen.

Prövningsbaserat statsunderstöd ges också till regionala filmcentrum, filmevenemang och andra aktörer eller organisationer på området som projektstipendier. Utdelningen av dessa sköts av statens audiovisuella konstkommission, som också beslutar om kvalitetsstödet för film.

Övriga audiovisuella kulturella innehåll stöds genom Digidemo-programmet. Undervisnings- och kulturministeriet har genom ett statsunderstödsbeslut gett Centralen för audiovisuell mediekultur AVEK i uppgift att bevilja understöd ur Digidemo-programmet för produktutveckling av verk, program, spel och tjänster med kulturinnehåll som är avsedda för digitala terminaler.

 

 


 

Hemsidan Kultur Konst och kultur Audiovisuell kultur