Hemsidan Kultur Kulturpolitik Deltagande i EU:s kulturverksamhet

Finland deltar i kulturverksamheten inom Europeiska gemenskapen

Utgångspunkten för Europeiska unionens kultursamarbete är den nationella kulturens mångfald och det rika kulturarvet. Syftet med kultursamarbetet är att stödja kulturens mångfald och göra den tillgänglig för alla. EU främjar och finansierar kulturutbyte, samarbete mellan aktörer inom kulturområdet och distribution av verk.

Vidare vill EU sörja för förutsättningarna inom filmbranschen och den audiovisuella branschen, förlagsverksamheten, musiken och konstindustrin, i syfte att ge den europeiska kulturindustrin som grundar sig på dessa internationell konkurrenskraft.

Den kulturella dimensionen i den europeiska integrationen erkändes officiellt 1991 i Maastrichtfördraget. I EG-fördragets artikel 151, den s.k. kulturartikeln, definieras gemenskapens befogenheter inom kultursektorn. Enligt den "bidrar gemenskapen till att medlemsstaternas kulturer utvecklas, samtidigt som deras nationella och regionala mångfald respekteras. Samtidigt betonas det gemensamma kulturarvet".

I fördraget åläggs EU vidare bl.a. att beakta de kulturella aspekterna i all sin politik, t.ex. inom social- och regionpolitiken, åtgärder som hänför sig till fri konkurrens och den inre marknaden samt i yttre förbindelser.

EU-program som gäller kultur

Kulturprogrammen utgör den huvudsakliga finansieringsformen för Europeiska gemenskapens kulturverksamhet.

Målet för den audiovisuella branschens program MEDIA PLUS (2001-2006) är att stärka den europeiska audiovisuella branschens konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Vidare har finansiering erhållits från strukturfonderna och EU:s övriga stödformer.

Europeiska unionen och Ryssland samarbetar också i frågor som hänför sig till genomförandet av vägkartan för kultur, som avtalades 2005.

Nationella byråer svarar för genomförande av och information om samarbetsprogram inom kultur- och av-området. Centret för internationellt personutbyte CIMO svarar för information om programmet Kultur. MEDIA PLUS-programmets nationella desk arbetar i anslutning till Finlands Filmstiftelse.

Organisering av samarbetet

EU:s högsta beslutsmakt utövas av Europeiska unionens råd. Medlemsstaterna turas halvårsvis om att vara ordförande för rådet. Vid rådets möten behandlas kommissionens förslag till nya program och rekommendationer. Ordförandelandet kan också ta upp frågor om vilka rådet kan ge gemensamma resolutioner och slutsatser.

Frågor om kultur och audiovisuella ärenden behandlas vid EU:s utbildnings-, ungdoms- och kulturministerråd. De ärenden som behandlas i ministerrådet för kultur- och audiovisuella ärenden bereds i rådets arbetsgrupper, kulturkommittén (Committee on Cultural Affairs) och den audiovisuella arbetsgruppen.

Hemsidan Kultur Kulturpolitik Deltagande i EU:s kulturverksamhet