Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka EU-yhteistyö kulttuurissa

Suomen osallistuminen Euroopan yhteisön kulttuuritoimintaan

Euroopan unionin kulttuuriyhteistyön tavoitteena on tukea kulttuurin moninaisuutta sekä saattaa se kaikkien saataville. EU mm. edistää ja rahoittaa kulttuurivaihtoa, kulttuurin alalla toimivien yhteistyötä ja teosten levitystä.

EU pyrkii huolehtimaan myös mm. elokuva- ja audiovisuaalialan, kustannustoiminnan, musiikin ja taideteollisuuden edellytyksistä, jotta niihin perustuva eurooppalainen kulttuuriteollisuus olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen.

EU:n perustamissopimuksen artiklassa 151 eli ns. kulttuuriartiklassa, määritellään yhteisön toimivaltuus kulttuurin alalla. Sen mukaan "yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä".

Lisäksi sopimuksessa velvoitetaan EU ottamaan kulttuurinäkökohdat huomioon esim. sosiaali- ja aluepolitiikassa, vapaaseen kilpailuun ja sisämarkkinoihin liittyvissä toimissa sekä ulkosuhteissa.

Kulttuuriin liittyvät EU-ohjelmat

Euroopan yhteisön kulttuuritoiminnan rahoituksen päävälineitä ovat kulttuuriohjelmat.

Kulttuuri-ohjelman (2007-2013) tavoitteena on edistää eri alojen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden liikkuvuutta, taideteosten ja kulttuurituotteiden kansainvälistä levitystä sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua. Ohjelmasta myönnetään avustuksia lyhytaikaisille innovatiivisille yhteistyöhankkeille ja tuetaan pitkäaikaisia taide- ja kulttuurialan yhteistyöprojekteja.

Audiovisuaalisen alan MEDIA 2007 -ohjelman (2007-2013) tavoitteena on vahvistaa Euroopan audiovisuaalisen alan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitusta on saatu myös rakennerahastoista ja muista EU:n tukimuodoista.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman (2007-2013) tavoitteena on edistää Euroopan kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja heidän osallistumismahdollisuuksiaan. Ohjelmasta tuetaan mm. ystävyyskuntatoimintaa ja erilaisia kansalaisjärjestöjen ja -ryhmien hankkeita. Kyseeseen voivat tulla myös taiteen ja kulttuurin harrastustoimintaan liittyvät yhteistyöhankkeet.

Kulttuuri- ja av-alan yhteistyöohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta vastaavat kansalliset toimistot. Kulttuuri- ja kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedotuksesta vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. MEDIA 2007 -ohjelman kansallinen deski toimii Suomen Elokuvasäätiön yhteydessä.

Myös Euroopan unionin ja Venäjän välillä on yhteistyötä. Euroopan unionin ja Venäjän yhteistyön sekä Pohjoisen kulttuurisen kumppanuuden edistämisen tarkoituksena on tukea luovuutta ja taiteilijoiden liikkuvuutta, kehittää kulttuurienvälistä dialogia ja vahvistaa taidealojen kulttuurista ja taloudellista merkitystä. 

Yhteistyön organisointi

EU:ssa ylintä päätöksentekovaltaa käyttää neuvosto, jonka puheenjohtajina jäsenvaltiot vuorottelevat puolivuotiskausittain. Neuvoston kokouksissa käsitellään komission aloitteita uusiksi ohjelmiksi ja suosituksiksi. Myös puheenjohtajamaa voi nostaa esille aiheita, joista neuvosto voi antaa yhteisiä päätöslauselmia ja päätelmiä.

Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioita käsitellään EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriministerineuvostossa. Kulttuuri- ja av-ministerineuvoston asioita valmistellaan neuvoston työryhmissä, kulttuurikomiteassa (Committee on Cultural Affairs) ja av-työryhmässä.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka EU-yhteistyö kulttuurissa