Ystävyysseurat

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/ystävyysseurat
Hakuaika päättyy
26-10-2015
Lisätietoja
Iina Berden, p. 0295 3 30069; Maija Lummepuro, p. 0295 3 30198; Annika Söderlund, p. 0295 3 30382; sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksen tarkoituksena on tukea ystävyysseurojen kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Määrärahalla tuetaan aktiivista kansalaistoimintaa, jolla on laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu pääsääntöisesti ystävyysseurojen vakiintuneeseen ja jatkuvaan toimintaan.Ystävyysseurat, jotka eivät hae toiminta-avustusta, voivat hakea määrärahasta erityisavustusta hankkeisiinsa. Hakuaika on kaikille sama.

Yksityiskohtaiset tiedot ystävyysseurojen valtionavun myöntämisperusteista löytyvät työryhmämuistiosta Ystävyysseurojen valtionavustukset (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:24). 

Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset:

Avustusten myöntämisessä ja määrää harkittaessa sovelletaan valtionavustuslakia (L 688/2001). Valtionavustuslaki on kokonaisuudessaan luettavissa hakusanalla "valtionavustuslaki" osoitteessa: http://www.finlex.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia seikkoja arvioidessaan harkinnanvaraisen valtionavustuksen myöntämisen tärkeyttä ja avustuksen määrää:

 1. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys opetus- ja kulttuuriministeriön strategisten tavoitteiden ja tulostavoitteiden toteuttamisessa
 2. Ystävyysseuran toiminnan tavoite, sisältö, laatu ja aktiivisuus ottaen huomioon sekä jäsenistö että muu yleisö
 3. Ystävyysseuran jäsenmäärä sekä haetun avustuksen määrä yhtä jäsentä kohti
 4. Ystävyysseuran tiedotustoiminnan aktiivisuus
 5. Hakijan toiminnan ja talouden vakiintuneisuus, tavoitteellisuus ja edellytykset toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla


Ystävyysseuran on täytettävä seuraavat vähimmäisehdot, jotta sen avustamista voidaan harkita:

 • maksaneita jäseniä vähintään 100 (toiminta-avustus)
 • jos hakee vain yhteen hankkeeseen, maksaneita jäseniä vähintään 50 (erityisavustus)
 • yhdistys on ollut yhdistysrekisterissä vähintään 2 vuotta
 • yhdistys järjestää vähintään yhden yleisötapahtuman vuodessa
 • yhdistyksellä on toimiva jäsentiedotus
 • yhdistyksellä on selkeä hallinto

Valtionavustus myönnetään vuosittain talousarviossa osoitetusta määrärahasta ja sen suuruus harkitaan vuosittain.

Hakuohjeet:

Avustuksia haetaan kirjallisesti opetusministeriön lomakkeella n:o 1.

Toiminta-avustushakemukseen tulee liittää:

 • hakemusvuotta koskeva toimintasuunnitelma (suunnitelmasta tulee käydä selville opetus- ja kulttuuriministeriön painottamien seikkojen kohdat 1-5)
 • talousarvio
 • tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote)

Toimintakertomuksesta tulee ilmetä hallituksen/johtokunnan toimielinten kokoonpano, henkilöstöä koskevat tiedot ja edellisen tilikauden toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

Erityisavustushakemukseen tulee liittää:

 • hankesuunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen tarve, tavoitteet, toteutus, aikataulu,tulokset ja tuotokset, vaikutukset, mahdollinen vakiinnuttaminen ja jatkotoimet
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta käyvät ilmi ministeriöltä haettava avustus, muut julkiset avustukset (haettu/saatu), yksityiset avustukset (haettu/saatu), oma rahoitus ja yhteishankkeiden muiden osapuolten rahoitus 
 • riittävät tiedot hakijasta ja hankekumppaneista
 • riittävät tiedot hakijayhteisön taloudesta

Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (L 688/2001) 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (L 688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.    

Lomakkeet

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset

2016  2015   2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 2005–t t 2006 (momentti 29.08.25.2) |  2005–t t 2006 (momentti 29.08.50)