Riksomfattande scenkonstorganisationer

Typ av ansökan / ämnesområde
Kultur/scenkonst
Ansökningstiden går ut
15-10-2015
Ytterligare information
Kulturråd Katri Santtila tfn 0295 3 30285, e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi

Statsunderstöden är avsedda för den kulturpolitiska verksamheten hos riksomfattande organisationer som främjar finländsk yrkesverksamhet, forskning, utbildning och hobbyverksamhet inom scenkonstområdet.

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016.

Understöden är i första hand avsedda för riksomfattande organisationer och andra sammanslutningar som verkas inom scenkonstens område.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga, inte enskilda personer.

Beviljningsgrunder

Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas:

- Betydelsen av sökandens verksamhet inom sitt konstområde
- Verksamhetens omfattning och verkningar
- Organisationens budget och i vilken mån verksamheten är etablerad
- Årliga prioriteringar i statsbudgeten eller andra prioriteringar som gäller undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Vid prövningen av understödet beaktas också sökandens ekonomiska situation som helhet. Understöden beviljas i regel sådana riksomfattande organisationer som redan visat att verksamheten är etablerad och riksomfattande verksamma sammanslutningar vars verksamhet anses vara kulturpolitiskt betydelsefull.

Undervisnings- och kulturministeriet kan begära utlåtande om ansökningarna från Centret för konstfrämjande.

Understöd beviljas för främjande av konst och kultur, inte för arbetsmarknadsverksamhet. Understöd beviljas inte för projekt eller verksamhet som Centret för konstfrämjande eller statens eller regionala konstkommissioner kan bevilja understöd för. Mer information om dessa understöd finns på webbsidorna för Centret för konstfrämjande.

Lagstiftning som tillämpas på understöden

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd beviljas inte om sökanden väsentligt försummat skyldigheten att lämna uppgifter enligt 14 § i statsunderstödslagen (688/2001) om användningen av understöd som sökanden tidigare fått.

Undervisnings- och kulturministeriet har enligt 16 § i statsunderstödslagen rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.

Blanketter

Blankett för utskrift

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Utredningsblankett 2 (pdf)
Utredningsblankett 2 (doc)


Anvisningar

Det är fråga om ett allmänt understöd. Understödet söks året innan understödet ska användas. Bifoga till ansökningsblankletten de bilagor som räknas upp i ifyllningsanvisningarna till blanketten. Av ansökan ska bl.a. framgå användningsändamålet för det allmänna understödet.

Bilagor

Allmänt understöd
(för verksamheten i allmänhet eller för en viss del av verksamheten)

1.  Sammanslutningens verksamhetsplan och budget .
2.  Utredning om andra understöd som erhållits och sökts för samma ändamål.
3.  Uppgifter om den sökande:
- redovisning om namnteckningsrätt (t.ex. från förenings-, stiftelse- eller handelsregistret)
- antalet medlemmar: enskilda, sammanslutningar.
4.  Sammanslutningens verksamhetsberättelse eller annan utredning över verksamheten under föregående räkenskapsperiod.
5.  Sammanslutningens resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.

Ansökningarna skickas under adress:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

Ansökan lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet i pappersform och undertecknad. Understöd beviljas inte om ansökan inte kommer in till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid. Datum för poststämpeln räcker för godkänd ansökningstid. Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer fram.

Beviljade understöd:

2016  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007