Riksomfattande scenkonstorganisationer

Typ av ansökan / ämnesområde
Kultur/ scenkonst
Ansökningstiden går ut
31-10-2014
Ytterligare information
Katri Santtila tfn 0295 3 30285, e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi

Statsunderstöden är avsedda för organisationer som främjar finländsk yrkesverksamhet, forskning, utbildning och hobbyverksamhet inom scenkonstområdet.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga, inte enskilda personer.
Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas:

- Betydelsen av sökandens verksamhet inom sitt konstområde
- Verksamhetens omfattning och verkningar
- Organisationens budget och i vilken mån verksamheten är etablerad
- Årliga prioriteringar i statsbudgeten eller andra prioriteringar som gäller undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Vid understödsprövningen beaktas också organisationens ekonomiska situation som helhet. Understöden beviljas i regel sådana riksomfattande organisationer som redan visat att verksamheten är etablerad.

Understöd beviljas för främjande av konst och kultur, inte för arbetsmarknadsverksamhet. Understöd beviljas inte för projekt eller verksamhet som Centret för konstfrämjande eller statens eller regionala konstkommissioner kan bevilja understöd för. Mer information om dessa understöd finns på webbsidorna för Centret för konstfrämjande.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Bidrag beviljas inte, ifall ansökan inte anlänt till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid eller ifall den sökande underlåtit att inlämna en utredning över hur redan beviljade statsunderstöd använts.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökningarna uppgörs på undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 1. De bilagor som uppräknas på blanketten bifogas.

Blanketter

Webblanketter (elektronisk ansökan om statsunderstöd)

Blankett för utskrift

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Utredningsblankett 2 (pdf)
Utredningsblankett 2 (doc)


Anvisningar
Ansökningarna skickas under adress undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

Beviljade understöd:

2014  2013   2012  2011  2010 2009 2008  2007