Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Riksomfattande organisationer på bildkonstområdet

Riksomfattande organisationer på bildkonstområdet

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur/bildkonst/riksomfattande organisationers verksamhet
Ansökningstiden går ut
31-10-2014
Ytterligare information
Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, tfn. 0295 3 30090, fornamn.efternamn@minedu.fi

Understöden är avsedda för verksamhet inom riksomfattande bidkonstorganisationer.  

Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer.

Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas:

- Betydelsen av sökandens verksamhet inom sitt konstområde
- Verksamhetens omfattning och verkningar
- Organisationens budget och i vilken mån verksamheten är etablerad
- Årliga prioriteringar i statsbudgeten eller andra prioriteringar som gäller undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Vid understödsprövningen beaktas också organisationens ekonomiska situation som helhet. Understöden beviljas i regel sådana riksomfattande organisationer som redan visat att verksamheten är etablerad.

Understöd beviljas för främjande av konst och kultur, inte för arbetsmarknadsverksamhet. Understöd beviljas inte för projekt eller verksamhet som Centret för konstfrämjande eller statens eller regionala konstkommissioner kan bevilja understöd för. Mer information om dessa understöd finns på webbsidorna för Centret för konstfrämjande.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Bidrag beviljas inte, ifall ansökan inte anlänt till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid eller ifall den sökande underlåtit att inlämna en utredning över hur redan beviljade statsunderstöd använts.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet

Blanketter

Webblanketter (elektronisk ansökan om statsunderstöd)

Blankett för utskrift:

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Utredningsblankett 2 (pdf)
Utredningsblankett 2 (doc)

Anvisningar

Ansökningen görs året före understödsåret. Poststämpeldatum gäller som ansökningsfrist. Till ansökningsblanketten fogas de bilagor som står i anvisningen. Statsundestödet beviljas i form av allmänt understöd. Användningsändamål m.m. skall framgå av ansökan.

Ansökningarna skickas under adress:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

Poststämpeldatum gäller som ansökningsfrist.

Beviljade understöd:

2014   2013  2012  2011  2010  2009  2008 2007

Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Riksomfattande organisationer på bildkonstområdet